dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: wierka2000@wp.pl
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216
 • 2001 – magister, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2008 – doktor nauk prawnych, praca doktorska: „Ewolucja pojęcia zbrodni ludobójstwa w świetle działalności międzynarodowych trybunałów karnych”, promotor prof. W. Czapliński
 • 2017 – doktor habilitowany nauk prawnych, na podstawie monografii „Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium Międzynarodowoprawne”, Warszawa 2016
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Polish Yearbook of International Law.
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN w kadencji 2020-2023
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Odpowiedzialność państwa i jednostki
 • Prawo humanitarne
 • Prawa człowieka

Projekty badawcze:

 • Projekt badawczy: Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych, 2019-2021, projekt realizowany w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, Porozumienie nr DFS-III.7211.56.2019, rola: uczestnik
 • Projekt badawczy: Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2018/29/B/HS5/00863) (2019-2022), rola w projekcie: uczestnik
 • Projekt badawczy Akademii Fińskiej „Intellectual History of International Law: Empire and Religion” (2012-2016), część projektu: „The Dawn of a Discipline: International Criminal Justice and Its Early Exponents”, rola w projekcie: uczestnik,
 • Projekt badawczy “Dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2012/07/B/HS5/03858) (2012-2015), rola w projekcie: kierownik,
 • Projekt badawczy „Prawo międzynarodowe pomiędzy konstytucjonalizacją a fragmentacją: rola prawa w postnarodowej konstelacji”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2011/01/M/HS5/03846) (2011-2013) (wsparcie udziału polskich naukowców w międzynarodowym projekcie badawczym wskazanym poniżej); rola w projekcie: uczestnik,
 • Międzynarodowy projekt badawczy „COST Action IS1003: International law between constitutionalisation and fragmentation: the role of law in the post-national constellation”, finansowany przez European Cooperation in Science and Technology (2010-2015); rola w projekcie: uczestnik.

Monografie:

 1. Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium Międzynarodowoprawne, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, ISBN: 978-83-7383-814-7
 2. Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, ISBN 978-83-7383-452-1

Redakcja książek:

 1. The Case of Crimea’s annexation under international law, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017, (redakcja wraz z W. Czaplińskim, R. Tarnogórskim i S. Dębskim)
 2. Fragmentation vs. the Constitutionalisation of International Law, A practical inquiry, Routledge 2016 (redakcja wraz z A.Jakubowskim)

Rozdziały w książce:

 1. The Al Mahdi Case: from Punishing Perpetrators to Repairing Cultural Heritage Harm w: Intersections [w:] Anne-Marie Carstens, Elisabeth Varner (eds.) International Cultural Heritage Law, Oxford University Press 2020, razem z A. Jakubowskim
 2. Stefan Glaser: Polish Lawyer, Diplomat and Scholar [w:] Immi Talgren Frederic Megret (eds.) The Dawn Of A Discipline International Criminal Justice and Its Early Exponents, Cambridge University Press 2020, razem z G. Wierczyńskim
 3. Suwerenność państwa w kontekście indywidualnej odpowiedzialności karnej w prawie międzynarodowym a Koncepcja Ludwika Ehrlicha [w:] Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski (red.) Siła Prawa Zamiast Prawa Siły, Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2020,
 4. Rola Międzynarodowego Trybunału Karnego w osądzaniu zbrodni przeciwko dziedzictwu kulturowemu – proces Ahmada Al Faqi al Mahdiego, [w:] Hanna Jędras, Paweł Jaskanis (red.), Muzeologia, Tom VII: Muzeum Bezpieczne, Universitas 2018,
 5. Status norm peremptoryjnych w statucie i praktyce Międzynarodowego Trybunału Karnego, [w:] Brygida Kuźniak, Milena Ingelevic-Citak (red.), Ius Cogens Soft Law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2017, s. 111-118.
 6. Modyfikacja sankcji karnej przez państwo i dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, oraz Modification of the penalsanction by the state and the admissibility of the casebefore the International Criminal Court, [w:] Adam Górski (red.), Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania/ International Criminal Court. Theory. Practice. Challenges, Wydawnictwo Difin: Warszawa 2017, s. 116-134; 328-344.
 7. Zasada komplementarności przed MTK z perspektywy suwerenności państw, w: Jerzy Menkes, Ewelina Cała Wacinkiewicz (red.) Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego 200 lat później – perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Beck: Warszawa 2016, s. 193-211.
 8. Sufficient domestic proceedings – the standard of national criminal proceedings before the ICC in context of Art. 17 of the Rome Statute, [w:] Bartłomiej Krzan (red.), Prosecuting International Crimes, Brill 2016, s. 255-273.
 9. The Rome Statute and the debate surrounding the constitutionalization, fragmentation and pluralisation of international criminal law, [w:] Andrzej Jakubowski, Karolina Wierczyńska (red.) Fragmentation vs. the Constitutionalisation of International Law, A practical inquiry, Routledge 2016, 146-160.
 10. Współpraca międzynarodowych trybunałów karnych z państwami w świetle ostatnich decyzji trybunałów, (współautor Patrycja Grzebyk), [w:] J. Nowakowska Małusecka, Ilona Topa (red.)
 11. Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, Wydawnictwo UŚ: Katowice 2015, ISBN 978-83-8012-410-3, s. 128-151.
 12. Relacja Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowego Trybunału Karnego w świetle rezolucji 1970(2011), (współautor Bartłomiej Krzan), [w:] Barbara Mikołajczyk, Joanna NowakowskaMałusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek: Bydgoszcz – Katowice 2014, s. 334-345.
 13. Immunitet urzędującej głowy państwa – kilka uwag na marginesie spraw toczących się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, [w:] Izabella Skomerska-Muchowska (red.), Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2014, 189-206.
 14. Interpretacja postanowień artykułu 17 Statutu Rzymskiego ‒ zasada komplementarności w praktyce ‒ kazus Libii, [w:] Anna Wyrozumska (red.), Swoboda orzekania sądów międzynarodowych, Seria wydawnicza Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 79-93.
 15. Deference in the ICC practice concerning admissibility challenges lodged by States, [w:] Lukasz Gruszczynski, Wouter Werner (red.), Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press: Oxford 2014, 355-370.
 16. The Principle of Complementarity in International Criminal Law, [w:] Bartłomiej Krzan (red.), Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, B. Krzan, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2012, s. 263-284.

Artykuły w czasopismach:

 1. Polish Yearbook of International Law: A History of Constant Change and Adaptation, 50 Netherlands Yearbook of International Law 265 (2019), razem z Ł. Gruszczyńskim
 2. Head of State Immunity In Triangular Relations. The Case Of Al-Bashir Before The ICC (współautor Hanna Kuczyńska), 10 Czech Yearbook of Public & Private International Law, 46 (2019), razem z H. Kuczyńską
 3. The Polish-German Cultural Heritage Relationship in 1990-2019 – Main Controversies and Areas of Progress, 2(4) Santander Art and Culture Law Review 221 (2018),
 4. Act of 18 December 1998 on the Institute of National remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation as a Ground for Prosecution of Crimes against humanity, War Crimes and Crimes against Peace, XXXVII Polish Yearbook of International Law 275 (2017),
 5. Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case (współautor Andrzej Jakubowski), 16 (4) Chinese Journal of International Law 695 (2017).
 6. Responsibility of state and responsibility of individual – old problems and new challenges for international law, 8 Czech Yearbook of Public & Private International Law 22 (2017).
 7. Zbrodnie Przeciwko Dziedzictwu Kulturowemu Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – Analiza Krytyczna (współautor Andrzej Jakubowski), 1(205) Studia Prawnicze 39(2016).
 8. >Współczesny wymiar zbrodni ludobójstwa, 2(04)Studia socjologiczno-polityczne. Seria nowa 31 (2015).
 9. Hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym, 1 Państwo i Prawo 58 (2016).