V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki


 

 

Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Prawnych

Fundacja Mercatus et Civis

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów

zapraszają na


V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki
„Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”6 czerwca 2024 r.
Miejsce: Sala Lustrzana Pałacu Staszica (ul Nowy Świat 72), WarszawaKonferencja została objęta patronatem honorowym:
Ministra Przemysłu
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partnerem wydarzenia jest PGE Obrót S.A.

Patronem medialnym wydarzenia jest Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego


Polityka energetyczna w swoich założeniach przewiduje zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i uzyskania niezależności energetycznej. W założeniach tych mieści się dalszy rozwój technologii i ochrona środowiska. Energia pozyskiwana m.in. z wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi, może pomóc w osiągnięciu tego celu. Dodatkowo polityka energetyczna zakłada mniejsze zużycie gazu i zastąpienie go technologią wodorową. Powstaje zatem pytanie, czy realizacja powyższych celów korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii i pomoże im uzyskać samowystarczalność, czy jednak energia konwencjonalna w dalszym ciągu będzie stanowisko główne źródło energii. Ponadto warto zastanowić się, czy obecnie obowiązujące przepisy prawne są wystarczające, aby zapewnić ochronę odbiorców końcowych przed negatywnymi skutkami zakładanych zmian. Konkurencja na rynku energetycznym oprócz niewątpliwych korzyści może bowiem rodzić zagrożenia ze strony nieuczciwych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu nowe technologie.

Niezbędna jest zatem współpraca administracji rządowej i samorządowej z przedstawicielami nauki i biznesu, która może skutkować znalezieniem rozwiązań, pozwalających zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa.


Cele


Konferencja ma na celu wskazanie rozwiązań technologicznych, prawnych, i ekonomicznych uwzględniających aktualne wyzwania rynku energetycznego oraz potrzeby przedsiębiorców i konsumentów. Jej rolą jest stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, administracji i biznesu oraz podjęcia tematycznych dyskusji.

W toku konferencji, oprócz prezentacji referatów, przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli nauki, administracji publicznej, biznesu i podmiotów zajmujących się ochroną konkurencji i konsumentów.


Obszary tematyczne

Podczas konferencji organizatorzy pragną poruszyć tematy dotyczące następujących obszarów:

  • Tradycyjne i nowoczesne źródła energii (węgiel, gaz, wodór, atom i inne)
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
  • Ochrona środowiska
  • Pomoc publiczna

Komitet naukowy
Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Polska Akademia Nauk
Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr. hab. Michał Domagała – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego
Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
Dr hab. Tomasz Długosz – Uniwersytet Jagielloński
Dr Piotr Lissoń – Akademia im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet honorowy
Minister Przemysłu
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tbc)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (tbc)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Komitet organizacyjny
Dr hab. Grzegorz Materna, Prof. INP PAN – Polska Akademia Nauk
Dr Elżbieta Sługocka -Krupa – Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
Krzysztof Podgórski – Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Civis
Artur Szmigielski – Sekretarz Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN

 

Polska Akademia Nauk
email: a.szmigielski@inp.pan.pl

Fundacja Mercatus et Civis
email: biuro@mercatusetcivis.pl

Opłata dla przedstawicieli świata biznesu: 250 zł

Opłata dla przedstawicieli nauki, urzędów, studentów i doktorantów: 100 zł

Pracownicy i doktoranci INP PAN: 0 zł

Reprezentanci podmiotów współpracujących: 0 zł

Forma płatności: przedpłata do dnia 31 maja 2024 roku na konto: NR 18 1240 1910 1111 0010 2442 2597 (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, ul. Józefa Piłsudskiego 28A, 33-100 Tarnów z dopiskiem w tytule: „Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2024, imię i nazwisko uczestnika”

Organizatorzy przygotują na życzenie uczestników zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Zaświadczenie zostanie wysłane w formie elektronicznej (skan). Aby otrzymać zaświadczenie, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: a.szmigielski@inp.pan.pl