dr Konrad Buczkowski

Zakład naukowy: Zakład Kryminologii
Academia
Kontakt:
tel. (22)65-72-751
email: k.buczkowski@inp.pan.pl
dyżur: środy w godz. 9.00-11.00, pok. 248, II p.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Rozprawa doktorska, obroniona również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczyła zagadnień przestępczości ubezpieczeniowej.
 • Adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
 • Do roku 2011 prowadził również zajęcia dydaktyczne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz – w latach 2003 – 2004 – na Wydziale Prawa Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.
 • Jest współautorem jednej z pierwszych na polskim rynku monografii poświęconej problematyce prania pieniędzy oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w takich czasopismach jak: „Państwo i Prawo”, „Przegląd Prawa Karnego”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Archiwum Kryminologii”, „Studia Prawnicze”, „Biuletyn Kryminologiczny”, „Contemporary Central & East European Law” czy „Prawo w działaniu”, a dotyczących m.in. problematyki lichwy w ujęciu prawnokarnym i cywilistycznym, zagadnienia piramid finansowych, przestępstw związanych z kartami płatniczymi czy oszustw kapitałowych, przestępczości cudzoziemców czy nieletnich.

Przestępczość gospodarcza zarówno od strony dogmatycznej, jak i empirycznej, badania nad funkcjonowaniem w praktyce przepisów ustawy o ochronie obrotu gospodarczego.

 • W ramach rozwijania zainteresowań kryminologicznych brał udział w trzech krajowych projektach badawczych zakończonych publikacjami książkowymi: „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki” w 2010 r., „Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce” w roku 2013 oraz „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne” w roku 2017.
 • Brał również udział w międzynarodowym projekcie badawczym kierowanym przez Słoweńską Akademię Nauk zakończonym publikacją wydaną w roku 2012 przez wydawnictwo Springer pt. „Crime and Transition in Central and Eastern Europe”, w ramach której współtworzył rozdział pt. “The role of politicians and the media in society’s perception of crime”.
 • Był wykonawcą w międzynarodowym projekcie finansowanym przez PMI Impact pt. “Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change” (kierownik projektu: dr hab. Celina Nowak, prof. INP) zakończonym publikacją wydaną w roku 2020 przez wydawnictwo Springer pt. „Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective”, w ramach którego jest współautorem dwóch rozdziałów: „Legal and Practical Challenges of Combating Illicit Trade of Tobacco in Poland” oraz “Conclusions: Criminal Policy on Illicit Tobacco Trade Between Scylla of Health Concerns and Charybdis of Fiscal Interests”.
 • Obecnie bierze udział w krajowym projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” (kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Rzeplińska) oraz
 • Od 2008 r. jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, od 2018 r. – członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, jest również sekretarzem redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.”

Publikacje książkowe

 1. „Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej” (współautor z Michałem Wojtaszkiem) Oficyna Naukowa, Warszawa 1998
 2. „Przestępstwa gospodarcze” Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000
 3. „Economic Crime” (współautor z Michałem Wojtaszkiem), [w:] “Crime and Law Enforcement in Poland. On the threshold of XXI Century.”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000
 4. „Pranie pieniędzy” (współautor z Michałem Wojataszkiem), Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
 5. „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki” (współautor z Pawłem Bachmatem, Beatą Czarnecką-Dzialuk, Katarzyną Drapałą, Beatą Gruszczyńską, Romanem Kulmą, Markiem Marczewskim, Pawłem Ostaszewskim, Anną Więcek-Durańską, Dobrochną Wójcik), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010
 6. „Przestępstwa bazowe w zawiadomieniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy”, [w:] „Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości”, A. Siemaszko (red.), Warszawa 2011
 7. “The role of politicians and the media in society’s perception of crime” (współautor z Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), , [w:] A. Šelih, A. Završnik (eds.), Crime and Transition in Central and Eastern Europe, Wyd. Springer, New York-Heidelberg-Dordrecht -London 2012
 8. „Przestępstwa skarbowe jako czyny bazowe w konstrukcji prania pieniędzy”, [w:] „Księga pamiątkowa ku czci prof. Teodora Szymanowskiego”, A. Rzepliński (red.), Warszawa 2013
 9. „Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce” (współautor z Beatą Czarnecką – Dzialuk, Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską, Pauliną Wiktorską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013
 10. „Empowering the Victims of Crime: A Real Goal of the Criminal Justice System or No More Than a Pipe Dream” (współautor z Witoldem Klausem i Pauliną Wiktorską), [w:] G. Meško, J. Tankebe (eds.), Trust and Legitimacy in Criminal Justice. European Perspective, Wyd. Springer, New York-Heidelberg-DordrechtLondon 2015
 11. „Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives”, współautor z Beatą Czarnecką – Dzialuk, Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską, Pauliną Wiktorską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), Wyd. Ashgate / Routledge, London, New York 2015
 12. “Przestępczość korupcyjna z perspektywy europejskich badań porównawczych” (współautor z Beatą Gruszczyńską), [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 13. „Szara strefa gospodarcza a badanie zjawiska korupcji w państwach Unii Europejskiej” współautor z Pawłem Bachmatem, Beatą Gruszczyńską i Markiem Marczewskim), [w:] Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości, UN Global Compact Network Poland, Warszawa 2016
 14. „Wpływ zmian społecznych na kształt i dynamikę przestępczości gospodarczej – zarys problematyki”, [w:] „Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości”, K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017
 15. „Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw gospodarczych – wyniki badań aktowych”, [w:] „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne”, W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017
 16. „Konfiskata rozszerzona – powrót do konfiskaty mienia czy nowy koncept konfiskaty w XXI wieku?”, [w:] „Po co nam kryminologia?. Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej”, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Warszawa 2019
 17. „Przestępstwo naruszenia miru domowego w ujęciu statystycznym”, [w:] Naruszenie miru domowego, M. Mozgawa (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (współautor)
 18. „Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – usprawnienie postępowań czy zaostrzenie odpowiedzialności przedsiębiorców?”, [w:] „Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy oferowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej”, M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Warszawa 2020
 19. „Legal and Practical Challenges of Combating Illicit Trade of Tobacco in Poland”, [w:] „Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective”, C. Nowak (ed.), wyd. Springer 2020 (współautor)
 20. “Conclusions: Criminal Policy on Illicit Tobacco Trade Between Scylla of Health Concerns and Charybdis of Fiscal Interests”, [w:] „Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective”, C. Nowak (ed.), wyd. Springer 2020 (współautor)
 21. „Przestępstwo znęcania się w ujęciu statystycznym”, [w:] „Znęcanie się”, M. Mozgawa (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (współautor)

Artykuły / Articles

 1. „Przestępstwa giełdowe. Opis regulacji prawnej”, [w:] “Przegląd prawa karnego”, 1997, nr 17
 2. „Przestępstwa giełdowe – nowa regulacja prawna”, [w:] “Przegląd prawa karnego”, 1998, nr 18
 3. „Przestępstwo lichwy w kodeksie karnym – przeszłość i teraźniejszość”, [w:] “Państwo i prawo”, 1999, nr 7 (641)
 4. „Lichwa pieniężna – zagadnienia cywilnoprawne” (współautor), [w:] “Przegląd Prawa Handlowego”, 1999, nr 8 (83)
 5. „Piramidy finansowe – zagadnienia ochrony prawnokarnej”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 5
 6. „Umowa licencyjna / Licence agreement”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 6 (współautor)
 7. „Umowa zbycia udziałów / Share transfer agreement”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 7 (współautor)
 8. „Akt zawiązania spółki akcyjnej (zawiązanie prywatne) i statut spółki akcyjnej / Founding deed for a joint stock company (private formation) and statute for a joint stock company”, [w:] „Monitor prawniczy”, 2000, nr 8 (współautor)
 9. „Komentarz do ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 23 (403) z 2.07.2000 r.
 10. „Komentarz do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 30 (410) z 20.08.2000 r.
 11. „Komentarz do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 44 (424) z 22.11.2000 r.
 12. „Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 51 (431) z 14.01.2001 r.
 13. „Problematyka oszustwa asekuracyjnego a definicja oszustwa – zagadnienia dogmatyczne i praktyka organów ścigania (materiały na konferencję „Prawo w ubezpieczeniach”, Warszawa 21 marca 2001 r.), [w:] „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”, Nr 4/2001
 14. „Rażące niedbalstwo oraz przyczynienie się w teorii oraz orzecznictwie – wybór tez z orzecznictwa (materiały na konferencję „Prawo w ubezpieczeniach”, Warszawa 21 marca 2001 r.), [w:] „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”, Nr 4/2001
 15. „Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 39 (471) / 2001.
 16. „Komentarz do Ustawy z dnia 20 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”, [w:] „Komentarz do Dziennika Ustaw” nr 44 (525) / 2002. str. 3
 17. „Przestępstwa związane z kartami płatniczymi – zagadnienia podstawowe”, [w:] „Przegląd Prawa Karnego”, Warszawa 2006, nr 25
 18. „Przepadek korzyści majątkowej po nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2003 r. Wyniki badań aktowych”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2007 nr 17
 19. „Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2007, nr 3
 20. „Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne”, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXIX-XXX, Warszawa 2007-2008
 21. „Zakład Kryminologii INP PAN z perspektywy współczesnej” , [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXIXXXX, Warszawa 2007-2008 (współautor z Witoldem Klausem i Dagmarą Woźniakowską-Fajst)
 22. „Skuteczność odzyskiwania korzyści majątkowych uzyskanych przez sprawców przestępstwa – analiza przepadków orzeczonych na podstawie art. 45 k.k.” [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2010, nr 8
 23. „Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości” (współautor z Anną Kossowską, Witoldem Klausem, Ireną Rzeplińską i Dagmarą Woźniakowską-Fajst), [w:] „Studia Prawnicze”, Warszawa 2012, nr 2
 24. „Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2012, nr 11
 25. „Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300 – 302 k.k.) – wybrane aspekty praktyki ścigania”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2013, nr 16
 26. „Porwania rodzicielskie. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k.” (współautor z Katarzyną Drapałą), [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2014, nr 18
 27. „Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2014, nr 19
 28. „Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową.” (współautor z Michałem Jankowskim), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2014, nr 21
 29. „Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) w praktyce wymiaru sprawiedliwości”, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXXV, Warszawa 2014
 30. „Zmowy przetargowe” jako jedna z postaci przestępstwa z art. 305 k.k.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2015, nr 23
 31. „Postępowania w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu” (współautor z Michałem Jankowskim), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2015, nr 22
 32. „Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych”, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XXXVIII, Warszawa 2016
 33. „Skuteczność zwalczania przestępstw przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji na podstawie badań aktowych przestępstwa z art. 287 k.k.”, [w:] „Prawo w działaniu”, Warszawa 2016, nr 26
 34. „Foreigners in the Polish prisons. The law and practice of taking into account cultural differences.” (współautor z Katarzyną Drapałą), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2017, nr 24
 35. Relapsing into Crime Versus a Notion of Criminal Career in Polish Criminological Studies (współautor z Pauliną Wiktorską), [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii”, Warszawa 2018, nr 25
 36. “How crime has changed in a universally mobile society, based on the example of Poland – a research concept” (współautor z Pauliną Wiktorską) [w:] „Contemporary Central & East European Law”, nr 1, Warszawa 2019
 37. “Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders: Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s”, (współautor z Pauliną Wiktorską), [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. XLII, nr 1, Warszawa 2020

Inne / Other

a) publikacje książkowe / books

 1. „Wzory umów i pism / Compendium of legal templates. Dwujęzyczne wydanie polsko-angielskie / Bilingual Polish – English edition” (współautor z Jackiem Bogudzińskim i Andrzejem Kaznowskim), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000; 2 wyd. Warszawa 2004; wyd. 3 Warszawa 2013
 2. „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Wersja polsko-angielska.” (współautor z Jackiem Bogudzińskim i Andrzejem Kaznowskim), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 3. „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek. Wersja polskoangielska.” (współautor z Jackiem Bogudzińskim i Andrzejem Kaznowskim), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016

b) publikacje w czasopismach

 1. Informacja o konferencji naukowej nt. „Zagadnienia przestępczości gospodarczej i ochrony uczestników obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem działalności banków i innych instytucji finansowych” 17 – 18 marca 1998 r. Warszawa, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii, Warszawa 1998, nr 7
 2. „Sprawozdanie z XV Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego. Barcelona 20 – 25 lipca 2008 r.”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2008, nr 18 (współautor)
 3. „Sprawozdanie z VIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Edynburg 2 – 5 września 2008 r.”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2008, nr 18 (współautor)
 4. „IX Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Lublana, 9 -12 IX 2009), [w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2010, Nr 3
 5. „X Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Liege, 8 -11 IX 2010), [w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2011, Nr 5
 6. „Sprawozdanie z X Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Liege, 8 – 11 września 2010 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2011, nr 19 (współautor)
 7. „XI Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Wilno, 21 -24 IX 2011), [w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2012, Nr 3
 8. „Sprawozdanie z XI Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Wilno, 22 – 24 września 2011 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2011, nr 19 (współautor)
 9. „XII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Bilbao, 12 – 15 IX 2012), [w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2013, Nr 3
 10. „Sprawozdanie z XIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Budapeszt, 4 – 7 września 2013 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2013, nr 20 (współautor)
 11. „Sprawozdanie z XIV Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Praga, 10 – 13 września 2014 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2014, nr 21 (współautor)
 12. „Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective (XIII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Budapeszt, 4 – 7.9.2013 r.), [w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2014, Nr 10
 13. “Kryminologia europejska: inspiracja przez różnorodność (Międzynarodowa konferencja naukowa, Praga, 10 – 13.9.2014 r.), w:] „Państwo i Prawo”, Warszawa 2015, Nr 11
 14. „Sprawozdanie z XV Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Porto, 2 – 5 września 2015 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2015, nr 22 (współautor)
 15. „Sprawozdanie z XVII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Cardiff, 13 – 16 września 2017 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2017, nr 24 (współautor)
 16. „Sprawozdanie z XVIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Sarajewo / Bośnia-Hercegowina, 28 sierpnia – 1 września 2018 roku”, [w:] „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii” Warszawa 2018, nr 25