dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN (urlop bezpłatny)

Zakład naukowy: Zakład Prawa Konkurencji
Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: kowalikkrystyna@wp.pl
dyżur: wtorki w godz. 14:00-16:00, pok. 222 (dawny 230)

Europejskie prawo konkurencji, europejskie prawo łączności elektronicznej, ogólne zagadnienia stosowania prawa Unii Europejskiej.

Książki

 1. Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych – w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 632 s.
 2. Problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji/The issues of the protection of fundamental rights in EU Competition proceedings, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, 151 s.
 3. Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Zakamycze, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, 330 s.

Redakcje opracowań zbiorowych

 1. Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tom II (Współredakcja z: prof. dr. hab. A. Wróblem i dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 1685 s.
 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz Tom II (Współredakcja z: prof. dr. hab. A. Wróblem i dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 1393 s.
 3. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom II. Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, (Współredakcja z: prof. dr. hab. A. Wróblem i dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN), Wolters Kluwer, Warszawa 2007, 920 s.

Artykuły

 1. Wraz z Oreste Pollicino, Migration of European Judicial Ideas Concerning Jurisdiction over Google on Withdrawal of Information, German Law Journal 2016, nr 3, s. 315-337
 2. Wraz z Mirosławem Wróblewskim, Application of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts and the Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, Yearbook of Polish European Studies 2015, nr 18, s. 239-266
 3. Les aspects transfrontaliers des infractions à la vie privée par la surveillance de masse de la part des agences étatiques, Revue générale de droit international public 2015, nr 2, p. 383-402
 4. Autonomia prawa unijnego w świetle Opinii 2/2013, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 12, s. 10-16
 5. À la recherche d’une coherence perdue – Possible Arguments for the non-application of EU Law in Member States, Polish Yearbook of International Law 2013, vol. XXIII, s. 171-187
 6. Reforms of Polish Antitrust Law: Closer to, or Farther From, the European Model?, Journal of European Competition Law & Practice 2014, vol. 5, nr 10, s. 703-710
 7. Ways of Harmonising Polish Competition Law with the Competition Law of the EU, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2014, vol. 7 (9), s. 141-159
 8. Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako umowy UE, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 1, s. 40-47
 9. Programy łagodzenia kar (leniency) w Unii Europejskiej i w Polsce a zasada pewności prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 5
 10. Procedural Autonomy of Member States and the EU Rights of Defence in Antitrust Proceedings, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2012, vol. 5, nr 6, s. 215-234
 11. Pojęcie wpływu na handel w decyzjach Prezesa UOKiK, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 5, s. 34-42
 12. State action defence a odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie art. 81 lub art. 82 TWE, Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 6, s. 19-28
 13. Pojęcie “wpływu na handel” jako kryterium stosowania przez sądy krajowe wspólnotowego prawa konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 2, s. 24-29
 14. Traktat z Lizbony – reforma czy jej pozory? (Współautorka: dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN, 50 % publikacji), Studia Prawnicze 2008, z. 1 (175), s. 5-63
 15. The EU Reform in the Treaty of Lisbon – the Horizontal and Systemic Changes (Współautorka: dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN, 50 % publikacji), Yearbook of Polish European Studies 2007, nr 11, Warszawa 2008, s. 139-156
 16. Uwzględnianie przez sąd z urzędu zarzutów opartych na prawie wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 12, s. 10-20
 17. Wpływ prawa wspólnotowego na stosowanie krajowego prawa karnego, Studia Europejskie 2006, nr 3 (39), s. 99-126
 18. Zakres uprawnień wynikających z posiadania obywatelstwa europejskiego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Studia Prawnicze 2006, z. 2 (16), s. 47-64
 19. Polish Transitional Periods Relating To Four Freedoms – Temporary Derogations, 2004–2005 Polish Yearbook of International Law, z. 27, s. 185-198
 20. L’obligation d’application des conventions du III-ème pilier en Pologne, Perspectives Internationales et Européennes 2006, nr 2, dostępne na stronie https://revel.unice.fr/pie
 21. Ochrona przed spamem w przepisach Wspólnoty Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006, nr 1, s. 2-7 [ten sam tekst został przez Wydawnictwo Infor przedrukowany w czasopiśmie Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 1]
 22. Obowiązek ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską konwencji z trzeciego filara Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego 2005, nr 3/4 (21/22), s. 21-26
 23. Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 3 (2005), s. 9-18
 24. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu usług z powodu ochrony praw podstawowych, Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2005, nr 10, s. 46-51
 25. Orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące integracji europejskiej, Europejski Przegląd Prawa 2005, nr 6, s. 81-95
 26. Should We Polish It Up? The Polish Constitutional Tribunal and the Idea of Supremacy of EU Law, German Law Journal 2005, Vol. 6, no 10, s. 1355-1366
 27. Internet a problematyka wspólnotowego prawa konkurencji, Studia Europejskie 2005, nr 2 (34), s. 95-120 (rozszerzona i zmieniona wersja jednego z rozdziałów rozprawy doktorskiej)
 28. Alternatywne techniki regulacji handlu elektronicznego w kontekście międzynarodowym i wspólnotowym, Studia Prawnicze 2005, z. 1(163), s. 51-70 (rozszerzona i zmieniona wersja jednego z rozdziałów rozprawy doktorskiej)
 29. Reklama w internecie a swoboda przepływu towarów – uwagi na tle orzeczenia C-71/02 Herber Karner Industrie-Aktion GmbH przeciwko Troostwijk GmbH, Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2005, nr 4(40), s. 16-22
 30. Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenie prawa wspólnotowego spowodowane działaniem sądu, Prawo Unii Europejskiej 2004, nr 2(26), s. 58-63
 31. Prawo dostępu do dokumentów instytucji wspólnotowych w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego 2004, nr 1(15), s. 42-50
 32. Klauzula spraw czysto wewnętrznych – kurczący się obszar niestosowania prawa wspólnotowego w Państwach Członkowskich WE, Przegląd Prawa Europejskiego 2003, nr 3(14), s. 34-49
 33. Safe Harbour – porozumienie dotyczące wymiany danych osobowych między krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi, Przegląd Prawa Europejskiego 2002, nr 1(11), s. 39-45
 34. Umowy w handlu elektronicznym – jurysdykcja i prawo stosowane w Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 2002, z. 10, s. 78-92

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Do not adjust your seat. The passengers rights are assured in: M. Bobek, J. Prassl (eds.), Air Passenger Rights. Ten Years On, 2016, p. 187-204
 2. Constitutional adjudication on internet issues in Poland w: O. Pollicino, G. Romeo (red.), The Internet and Constitutional Law. The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe, Routledge 2016, s. 176-191
 3. Prawo do dobrej administracji z Karty praw podstawowych UE w postępowaniach krajowych w: D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016, s. 143-164
 4. Recepcja zasad prawa Unii Europejskiej przez polski Trybunał Konstytucyjny w: P. Banasik (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część I. Prawo, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 129-140
 5. Prawo do nieobciążania się w sprawach ochrony konkurencji w prawie polskim i unijnym w: W. Jasiński (red.), Między prawem administracyjnym a prawem karnym. Standardy rzetelności postępowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, Warszawa 2016, s. 19-39
 6. Znaczenie (nie)przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych w A. Bodnar, A. Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016, s. 41-61
 7. Poland : Taming of the Shrew in: P. Popelier, S. Lambrecht, K. Lemmens (red.), Shifting the Convention System: Counter-dynamics at the National and EU Level, Intersentia 2016, p. 199-238
 8. International Constitutionalisation of Protection of Privacy in the Internet – the Google Case Example, w: A. Jakubowski, K. Wierczyńska (red.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge 2016, s. 106-117
 9. The clash between protection of personal data and protection of intellectual property rights in Internet in the CJEU jurisprudence w książce pod red. Ahti Saarenpää, Karolina Sztobryn, Lawyers in the Media Society. The legal challenges of the media society ; University of Lapland, Rovaniemi 2016, s. 142-152
 10. O potrzebie i możliwościach międzynarodowej ochrony prawa do prywatności w: E. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego UKSW, Warszawa 2015, s. 351-363
 11. Mowa nienawiści (hate speech) a odpowiedzialność dostawców usług internetowych w orzecznictwie sądów europejskich w: K. Bielawski, J. Ślęzak, M. Żejmo (red.), W kręgu zjawisk patologii kulturowej współczesnego świata, Gdańsk 2015, s. 49-61
 12. An elusive convergence – rights of defence in competition matters in the jurisprudence of the CJEU w: P. Nihoul, T. Skoczny (red.), Procedural Fairness in Antitrust Proceedings, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton MA USA 2015, p. 182-208
 13. Prawo do prywatności w Internecie – kolizja między amerykańskim i europejskim modelem ochrony w: J. Jaskiernia (red.), Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, Toruń, Adam Marszałek, p. 395-410
 14. Regulatory approach to competition law in the practice of the Polish Competition Authority – critical assessment w: F. Di Porto, J. Drexl (red.), Competition Law as Regulation?, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton MA USA 2015, p. 174-205
 15. Les défis d’européanisation du droit polonais de la concurrence pour la protection juridique des entreprises [w:] F. Priet (ed.), Actes juridiques franco-polonaises, Orléans 2012, s. 285-309 (w druku)
 16. Sending Smoke Signals to Luxembourg – the Polish Constitutional Tribunal in Dialogue with the ECJ [w:] M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. Van De Heyning (eds.), Constitutional Conversations in Europe – Actors, Topics and Procedures, Intersentia, Cambridge 2012, s. 267-284
 17. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony jako wyraz dialogu z Trybunałem Sprawiedliwości UE [w:] B. Garbacik, R. Majewski (red.), Europejskość a współczesna rzeczywistość międzynarodowa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011, s. 122-145
 18. Wykonywanie w Polsce aktów instytucji i orzeczeń sądów Unii Europejskiej nakładających zobowiązania pieniężne na podmioty prywatne [w:] A. Wróbel (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 721-735
 19. Influence of the Treaty of Lisbon on the Polish Legal System (Współautorki: dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN, dr J. Łacny, 33 % publikacji) [w:] E. Castorina, P. Policastro (red.), Liberty and Language. The Global Dimension of European Constitutional Integration, G. Giappichelli Editore, Torino 2010, s. 367-400
 20. Sądowe stosowanie unijnego prawa konkurencji [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 723-815
 21. Glosa do wyroku SPI z dnia 11 lipca 2007 r. T-351/03 Schneider Electric SA p. Komisji Wspólnot Europejskich [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 279-307
 22. Report on Poland [w:] G. Martinico, O. Pollicino (eds.), Judgments of National Courts on the ECHR and EU law, A Constitutional Comparative Perspective, Europa Law Publishing, Groningen 2010, s. 329-349
 23. Możliwość ograniczenia uprawnień obywateli polskich z uwagi na brak miejsca zamieszkania na terytorium RP w świetle wyroku w sprawie Nerkowskiej (Współautorka: dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN, 50 % publikacji) [w:] Wł. Czapliński, B. Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2010, s. 306-336
 24. Polish-British Protocol and its consequences for legal protection of individuals [w:] A. Semow (red.), Le Traité de Lisbonne – une réforme (in)achevée, Université de Sofia „Saint Clément d’Ohrid”, Sofia 2009, s. 249-269
 25. Próba wprowadzenia solidarności ponadnarodowej w orzecznictwie dotyczącym obywatelstwa UE [w:] C. Mik (red.), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2009, s. 195-216
 26. Karta Praw Podstawowych a wspólnotowe postępowanie antymonopolowe – w kierunku „sprawiedliwości administracyjnej” [w:] J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, TNOiK, Toruń 2009, s. 123-138
 27. Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 131-150
 28. Ekstraterytorialne stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 277-293
 29. 5 rozdziałów: Zasada efektywności; Wykładnia prowspólnotowa (tzw. pośredni skutek); Stosowanie środków tymczasowych; Zwrot nienależnie pobranych opłat (Autorką części tekstu dot. tego zagadnienia jest dr hab. M. Szwarc-Kuczer, prof. INP PAN, autorstwo jest wskazane odrębnie na poszczególnych stronach książki); Podnoszenie z urzędu prawa wspólnotowego [w:] A. Wróbel, M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom II. Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 271-324, 404-459, 580-607, 722-724, 728-732, 745-761, 969-989
 30. Pojęcie sporu transgranicznego w dyrektywie Rady Nr 2003/8/WE [w:] W. Czapliński, A. Wróbel (red.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 39-74
 31. Rozszerzenie zakresu stosowania art. 82 TWE przez wykorzystanie doktryny essential facilities w orzecznictwie sądów wspólnotowych [w:] Wł. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Scholar, Warszawa 2006, s. 374-392
 32. Współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości – rozdział szósty [w:] A. Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 158-179
 33. Ochrona przed spamem w prawie Unii Europejskiej [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawo umów elektronicznych, Zakamycze, Warszawa 2006, s. 91-114
 34. Umowy dotyczące przekazywania danych osobowych zawierane przez Wspólnotę Europejską ze Stanami Zjednoczonymi. Upowszechnianie europejskiego modelu ochrony? [w:] C. Mik (red.), Pozycja Unii Europejskiej w świecie. Aspekty prawne i polityczne, TNOiK, Toruń 2005, s. 279-300
 35. Porównanie systemu kompetencji Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy z dotychczasowym systemem [w:] S. Dudzik (red.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005, s. 125-146
 36. La nouvelle Constitution polonaise eu égard au droit communautaire. Quelques éléments de comparaison avec la Constitution française (Współautorka: Isabelle Sibout, 50% publikacji) [w:] Z. Brodecki (red.), L’Union européenne. Quo vadis?, Sopot 1999, s. 29-42

Komentarze

 1. Komentarz do art. 4 pkt 20, art. 87 i art. 105i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz do art. 9 ustawy o zmianie ustawy okik [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2 wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2014
 2. Komentarz do art. 41 (prawo do dobrej administracji); Komentarz do art. 48 ust. 2 (prawo do obrony); Wprowadzenie do Tytułu VI (Wymiar sprawiedliwości) Karty Praw Podstawowych UE oraz Komentarz do Protokołu nr 30 (tzw. protokół polsko-brytyjski) [w:] A. Wróbel (red.), Komentarz do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 1093-1121, 1263-1271; 1166-1169, 1415-1434
 3. Komentarz do art. 280, art. 296-297 oraz do art. 299 TFUE [w:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 558-562, 752-764, 764-776, 792-799
 4. Komentarz do art. 114 TFUE (Autorką części komentarza do tego przepisu jest dr P. Dąbrowska-Kłosińska, autorstwo wskazane jest w stopce każdej strony publikacji), komentarz do art. 115 TFUE [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 521-586; 636-641, 643-649
 5. Komentarz do art. 15 TFUE [w:] A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 s. 280-300
 6. Komentarz do art. 20-25 TFUE [w:] A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 431-502
 7. Komentarz do art. 244 i 253-256 TWE [w:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz Tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 535-538, 659-697
 8. Komentarz do art. 87 i 105i ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 1401-1409, 1572-1589
 9. Komentarz do art. 94 oraz do art. 95 TWE (Autorką części komentarza jest dr Patrycja Dąbrowska, autorstwo wskazane jest w stopce każdej strony publikacji) [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 628-646, 652-690, 732-737
 10. Komentarz do art. 1 (tezy 2-6), art. 9, art. 10, art. 23-25, art. 27 ustawy z 16 kwietnia 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [w:] J. Gołaczyński (red.), K. Kowalik-Bańczyk, A. Majchrowska, M. Świerczyński, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 12-28, 98-125, 161-172, 177-179
 11. Komentarz do art. 17-22 TWE [w:] A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 439-499

Glosy

 1. Terytorialny zakres unieważnienia decyzji zatwierdzającej umowę międzynarodową zawartą przez Unię Europejską – glosa do wyroku Sądu (UE) z 10.12.2015 r. w sprawie T-512/12 Front Polisario przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 6, s. 29-37
 2. Nieskierowanie pytania prejudycjalnego przez sąd krajowy jako naruszenia art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – uwagi na tle sprawy Dhabhi, Państwo i Prawo 2015, z. 12, s. 124-129
 3. Pochwała fishing expeditions – glosa do wyroku Sądu UE z 6.09.2013 r. w sprawach połączonych: T-289/11, T-290/11 i T-521/11 Deutsche Bahn i inni przeciwko Komisji Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 7, s. 41-46
 4. O słuchaniu złych rad – nulla poena sine culpa w unijnym prawie konkurencji – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.06.2013 r. w sprawie C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co AG i inni, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 11, s. 42-46
 5. Bezpośrednie stosowanie Karty Praw Podstawowych w krajowym postępowaniu sądowym gwarancją skuteczności prawa UE- glosa do wyroku TS z 22.12.2010 r. w sprawie C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Republika Federalna Niemiec, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 3, s. 40-46
 6. Jednolite stosowanie unijnego prawa konkurencji jako ograniczenie dla autonomii proceduralnej krajowych organów ochrony konkurencji – glosa do wyroku TS z 3.05.2011 r. w sprawie C-375/09 Prezes UOKiK v. Tele 2 (obecnie Netia), Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 2, s. 39-45
 7. The publication of the European Commission’s guidelines in an official language of a new Member State as a condition for their application. Case comment to the order of the Polish Supreme Court of 3 September 2009 (Ref. No. III SK 16/09) to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union (C-410/09 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komnikacji Elektronicznej), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2010, nr 3 (3), s. 306-315
 8. Badanie z urzędu naruszenia prawa wspólnotowego przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy – glosa do wyroku SN z 18.12.2006 (II PK 17/06), Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 4, s. 43-48
 9. Glosa krytyczna do wyroku ETS z dnia 4 grudnia 2008 r., C-221/07 Zabłocka-Weyhermüller, opublikowane w formie elektronicznej w: Lex Prawo Europejskie, Lex Omega, Lex dla sędziów i prokuratorów, Lex Prestige, 2009
 10. Moment powstania obowiązku stosowania prowspólnotowej wykładni prawa krajowego – glosa do wyroku ETS z 4.07.2006 r. w sprawie C-212/04 Adeneler i in. przeciwko ELOG, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 5, s. 38-42
 11. Czy dużym państwom członkowskim wolno więcej? Orzeczenie C-27/04 Komisja przeciwko Radzie, dotyczące nadmiernego deficytu budżetowego w Niemczech i Francji, Prawo Unii Europejskiej 2004, nr 12(36), s. 14-20
 12. Orzeczenie C-243/01 Postępowanie karne przeciwko Piergiorgio Gambelli i innym – stosowanie wyjątków od zasady swobody przepływu usług i działalności gospodarczej w kontekście usług świadczonych drogą elektroniczną, Przegląd Prawa Europejskiego 2004, nr 4

Recenzje

 1. Recenzja w języku angielskim książki M. Arcari, L. Balmond (eds.), La Gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective. Global governance and the challenges of collective security, Editoriale Scientifica Napoli 2012, Polish Yearbook of International Law 2013
 2. Recenzja w języku angielskim książki G. Martinico i O. Pollicino, The Interaction between Europe’s Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws, Common Market Law Review 2013
 3. Recenzja książki G. Martinico i O. Pollicino, The Interaction between Europe’s Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 12, s. 59-60
 4. Recenzja książki M. Bernatta, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 2, s. 58-60
 5. Recenzja książki K. Scheuringa, Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 2, s. 61-62
 6. Recenzja książki W. Hoffa, Prawny model regulacji sektorowej, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 12, s. 57-60
 7. Recenzja w języku angielskim książki pod red. A. Jurkowskiej i T. Skocznego, Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008, vol. 1, nr 1, s. 281-290
 8. Recenzja książki A. Albi, EU Enlargment and the Constitutions of Central and Eastern Europe, Europejski Przegląd Sądowy, 2007, nr 1, s. 61-64
 9. Recenzja książki E. Galewskiej, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 9, s. 62
 10. Recenzja książki B. Heiderhoff, G. Żmija (red.), Law of E-Commerce in Poland and Germany, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 2, s. 61-62
 11. Omówienie książki F. Jasińskiego i K. Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Europejskie Przegląd Sądowy 2006, nr 11, s. 62
 12. Recenzja w języku angielskim książki D. Blumenwitz, G. H. Gornig, D. Murswiek (red.), Die Europäische Union als Wertegemeinschaft, 2004–2005 Polish Yearbook of International Law, z. 27
 13. Recenzja w języku angielskim książki D. Mahncke, A. Ambos, C. Reynolds (eds.), European Foreign Policy. From Rhetoric to Reality?, 2004–2005 Polish Yearbook of International Law, z. 27
 14. Recenzja w języku angielskim książki J. Molinier (red.), Les principes fondateurs de l’Union européenne, 2004–2005 Polish Yearbook of International Law, z. 27
 15. Recenzja w języku angielskim książki U. Magnus (ed.), Global Trade Law. International Business Law of the United Nations and UNIDROIT Collection of UNCITRAL’s and UNIDROIT’s Conventions, Model Acts, Guides and Principles, 2004–2005 Polish Yearbook of International Law, z. 27
 16. Recenzja w języku angielskim książki P. Birkinshaw, European Public Law, 2003 Polish Yearbook of International Law, z. 26
 17. Recenzja w języku angielskim książki E. Denza, The Intergovernmental Pillars of the European Union, 2003 Polish Yearbook of International Law, z. 26
 18. Recenzja w języku angielskim książki F. Terpan, La politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, 2003 Polish Yearbook of International Law, z. 26
 19. Recenzja w języku angielskim książki J. Auvret-Finck (ed.), Le Parlement Européen après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, Larcier, Brussels 2013, Common Market Law Review 2014, vol. 51, nr 3, s. 1201-1203
 20. Recenzja w języku angielskim książki A. Savin, EU Internet Law, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA, International Data Privacy Law 2014, vol. 4, nr 1, s. 83-85
 21. Recenzja naukowa w języku angielskim książki: A. Ayal, Fairness in Antitrust: Protecting the Strong from the Weak, Hart Studies in Competition Law, Hart Publishing, 2014, World Competition 2015, Issue 3, s. 466–468
 22. Recenzja naukowa w języku angielskim książki: L. A. Bygrave, Data Privacy Law. An International Perspective, Oxford: Oxford University Press, 2014, European Public Law 2015, no 21, Issue 1, s. 209–212
 23. Recenzja książki : Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, INPRIS, Ośrodek Badań Studiów i Legislacji, Warszawa 2014, s. 167 w: Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 10
 24. Recenzja książki M. Michałek, Right to defence in EU Competition Law: the case of inspections, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 431 w: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8 (4), s. 130-132

Varia

 1. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok ETS z 16.03.2006 r. w sprawie C-234/04 Rosmarie Kapferer przeciwko Schlank & Schick GmbH, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 11, s. 59-61
 2. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok ETS z 13.01.2004 r. w sprawie C-453/00 Kühne & Heitz NV przeciwko Productschap voor Pluimvee en Eieren, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 10, s. 57-60
 3. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok ETS z 14.12.1995 r. w sprawach połączonych: C-430/93 i C-431/93 Jeroen van Schijndel i Johannes Nicolaas Cornelius van Veen przeciwko Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherpeuten, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 9, s. 62-64
 4. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok ETS z 14.12.1995 r. w sprawie C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS przeciwko Belgii, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 8, s. 54-56
 5. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok ETS z 15.10.1987 r. w sprawie 222/86 Union nationale des entraîneurs et adres techniques professionels du football (Unectef) przeciwko Georges Heylens i in., Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 7, s. 54-56
 6. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok z 19.06.1990 r. w sprawie C-213/89 Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 6, s. 54-56
 7. Zasada skuteczności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok w sprawie 14/83 Von Colson i Kamann przeciwko Nordrhein Westfallen, Europejski Przegląd Sądowy, 2006 nr 5, s. 55-58
 8. Zasada efektywności prawa wspólnotowego – wprowadzenie i wyrok ETS z 16.12.1976 r. w sprawie 45/76 Comet BV przeciwko Prokuktschap voor Siergewassen, Europejski Przegląd Sądowy, 2006, nr 4, s. 54-56
 9. Sprawozdanie z konferencji naukowej Prawa przedsiębiorcy w sprawach antymonopolowych (Współautor: dr hab. Dawid Miąsik, Prof. INP PAN, 50% publikacji), Państwo i Prawo 2012, z. 12, s. 115-116
 10. Ochrona konkurencji – obowiązek wydania decyzji stwierdzającej brak podstaw do działania po stronie Prezesa UOKiK w sytuacji niestwierdzenia przez Prezesa UOKiK naruszenia art. 102 TFUE. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 22.02.2012 r. VI ACa 1304/11, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4, s. 108-109, dostępny na stronie: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/04/pdf/00.pdf