Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Zagadnienia wybrane w świetle wyników badań aktowych spraw rozpatrywanych w Polsce w latach 2008–2013


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia dr Roberta Siwika pt. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze. Monografia stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej.

Naruszenia wzajemnych uprawnień przysługujących dorosłym i małoletnim potencjalnie mogą mieć i często mają różnego rodzaju krótko- i długoterminowe skutki w sferze psychiki, zdrowia, sytuacji prawnej, ekonomicznej czy wychowawczej poszczególnych osób, których dotyczą. Sytuacja może komplikować się dodatkowo, gdy w relacjach rodzinnych występuje element narodowościowy, etniczny lub transgraniczny. Rosnąca liczba rozpadających się rodzin oraz ułatwione przez liberalizację zasad podróżowania bezprawne zatrzymania dzieci za granicą od dawna naznaczają egzystencję wielu małoletnich i ich rodzin. To samo dotyczy sytuacji, gdy wywóz małoletniego do innego państwa nastąpił z naruszeniem uprawnień osoby/osób/instytucji pozostających w państwie, w którym dotychczas znajdowało się centrum życiowe dziecka. Wpływ takiego wydarzenia na sytuację prawną zainteresowanych osób, na rozwój dziecka, jak i na całokształt relacji rodzinnych jest zazwyczaj olbrzymi.

Prawnym kwestiom zjawiska wywiezienia lub zatrzymania dziecka poza granicami państwa miejsca jego zwykłego pobytu poświęcono konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę przyjętą przez Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W uchwalonym w 1980 r. traktacie zawarto rozwiązania mające na celu zapewnienie powrotu małoletniego do państwa miejsca jego zwykłego pobytu, gdy znalazł się on za granicą z naruszeniem praw zarówno swoich, jak i osób dorosłych, którym przysługuje prawo do pieczy nad danym dzieckiem lub prawo do jego odwiedzin. Konwencja haska z 1980 r., a zwłaszcza jej stosowanie, w Polsce od lat budzi skrajne emocje, a na jej temat wyraża się różne opinie. Wypowiedzi dotyczące tego aktu prawnego (zwłaszcza te negatywne) pojawiają się w mediach od dawna i stosunkowo często w porównaniu do innych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a bywa, że formułowane są także w polskim Sejmie. Umowa ta jako element naszego systemu prawnego spotyka się jednak także z pozytywnymi ocenami, płynącymi zwłaszcza ze strony części profesjonalistów.

Pytanie o to dlaczego tyle lat po wejściu w życie w Polsce traktat ten wzbudza tyle kontrowersji, jak przyznaje Autorka we Wstępie niniejszej publikacji, stanowiło inspirację do zainteresowania się tą tematyką i ostatecznie doprowadziło do podjęcia badań, których rezultaty prezentuje w monografii.


Autor: Anna Natalia Schulz
Recenzja: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-66300-37-8
e-ISBN: 978-83-66300-38-5 (ebook: pdf)
DOI: 10.5281/zenodo.6948258
Ilość stron: 264

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 256,57 zł brutto (miękka oprawa); 205,26 (ebook, pdf)

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia