Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej


We Wstępie redaktorzy napisali: „Tytuł książki […] nie jest przypadkowy. Pytanie o sens i istotę badań kryminologicznych nieustająco towarzyszy Profesor Irenie Rzeplińskiej w Jej pracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Jako uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor słyszeliśmy je nieraz – zadawane podczas zebrań Zakładu Kryminologii I NP PAN, zmuszające nas wielokrotnie do próby udzielenia na nie odpowiedzi, a także do zastanowienia się, jaki jest cel prowadzonych przez nas badań empirycznych czy rozważań teoretycznych, tj. do czego powinny nas one doprowadzić. Zbiór tekstów zamieszczonych w książce świadczy o tym, że wiele osób fascynujących się kryminologią również nurtuje pytanie o sens pracy naukowo-badawczej. Zebrane artykuły dostarczają interesujących odpowiedzi na to – na pozór – proste pytanie. Mamy nadzieję, że niniejsza książka wpisze się w kanon literatury kryminologicznej i pomoże czytelnikom otworzyć nowe horyzonty myślenia o przestępczości, jej zapobieganiu i kontrolowaniu.”


Z recenzji dr hab. Jolanty Jakubowskiej-Hary, prof. INP PAN:

„Przewrotny – na pozór – tytuł książki „Po co nam kryminologia”, będący zbiorem prac dedykowanych Profesor Irenie Rzeplińskiej z okazji Jej Jubileuszu, jest doskonałym pretekstem do interesujących rozważań nad miejscem tej dziedziny badawczej oraz jej rolą w rozwoju nauk społecznych, jak też nad jej praktyczną przydatnością w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych z przestępczością i innymi niebezpiecznymi zjawiskami w życiu społecznym. Próby odpowiedzi na postawione w tytule pytanie podejmują się autorzy zamieszczonych w Księdze opracowań, które prezentują m.in. dylematy kryminologii oraz problemy badań kryminologicznych, a ponadto aspekty kryminologiczne przestępczości nieletnich, zjawiska migracji oraz stosowania kary pozbawienia wolności jak też związków kryminologii z pokrewnymi jej dziedzinami, takimi jak prawo karne i polityka kryminalna.”

Z recenzji dr hab. Krystyny Ostrowskiej, prof. WSM:

„Jest czymś fascynującym i niezwykłym, że do Księgi Jubileuszowej lreny Rzeplińskiej zgłosiło swoje prace 52 Autorów, a wśród nich zarówno Ci, którzy od wielu dziesiątek lat tworzą teoretyczny i praktyczny nurt dociekań kryminologicznych, jak i Ci którzy przejmują od nestorów polskiej kryminologii jej dorobek i tworzą własne nowe zgodne z potrzebami czasów współczesnych oblicze. Jest więc ta Księga Jubileuszowa zarówno swoistym uhonorowaniem całokształtu pracy naukowej Profesor Rzeplińskiej ale jednocześnie jest cennym przekazem informacyjnym o dylematach i wyzwaniach współczesnej kryminologii, prowadzonych badaniach naukowych ich metodologii i aplikacji praktycznych oraz ustawodawczych. Tym samym jest nie tylko Księgą Jubileuszową ale użytecznym przewodnikiem dla studentów kierunku kryminologii, rozpoczynających pracę naukową w tej dziedzinie i dla tych, którzy mają na swoim koncie niemały dorobek ale ciągle poszukują coraz efektywniejszych rozwiązań problemów społecznych w oparciu o dokonania nauki. […] Recenzowana Księga obrazuje najważniejsze nurty badawcze kryminologii w Polsce we wszystkich wiodących ośrodkach akademickich i badawczych. Treść zawartych w niej artykułów uwypukla podstawowy nurt badań i koncepcji teoretycznych, który nie tyle ogniskuje się wokół Sprawcy czynu karalnego, jego resocjalizacji i readaptacji społecznej ile na problemach samego zjawiska przestępczości, które przybiera różne formy , nasilenie i które może być zagrażające dla funkcjonowania społeczeństwa w skali mikro i makro oraz pociągać za sobą skutki ekonomiczne. Innymi słowy zdecydowane zainteresowania badaczy przejawiają się w społecznych i prawnokarnych uwarunkowaniach przestępczości jej rozmiarach, nasileniu, dynamiki i formach w mniejszym stopniu na ustalaniu osobowościowych i społecznych przyczyn.”


W publikacji zostały zebrane następujące rozdziały:

Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
Wstęp. Po co nam kryminologia? (s. 9-12)
DOI: zenodo.3378219

Anna Kossowska
Czy kryminologia jest potrzebna? (s. 15-22)
DOI: 10.5281/zenodo.3378228

Edyta Drzazga
O roli kryminologa wczoraj i dziś (s. 23-35)
DOI: 10.5281/zenodo.3378246

Dobrochna Wójcik
Czy badania ewaluacyjne są potrzebne w kryminologii? (s. 37-50)
DOI: 10.5281/zenodo.3378250

Janina Błachut
Kryminologia a polityka kryminalna (s. 51-66)
DOI: 10.5281/zenodo.3378304

Krzysztof Krajewski
Ryzyko, prewencja, kryminologia, prawo karne (s. 67-79)
DOI: 10.5281/zenodo.3378385

Barbara Stańdo-Kawecka
O znaczeniu korekcyjnego wymiaru sprawiedliwości karnej – uwagi w kontekście nowej penologii i paradygmatu ryzyka (s. 81-94)
DOI: 10.5281/zenodo.3378656

Agnieszka Martynowicz
Zemiologia jako wyzwanie dla kryminologii (s. 95-102)
DOI: 10.5281/zenodo.3378672

Piotr Chlebowicz
Czy istnieje przestępczość białych kołnierzyków? Wokół koncepcji white-collar crime Edwina H. Sutherlanda (s. 103-115)
DOI: 10.5281/zenodo.3378677

Beata Pastwa-Wojciechowska
Czy pojęcie “mentalizacji” może pomóc w zrozumieniu zależności między psychopatią a agresją? (s. 117-129)
DOI: 10.5281/zenodo.3378691

Piotr Stępniak
Diagnozowanie w sprawach karnych – dylematy kryminologii a praktyka (s. 131-150)
DOI: 10.5281/zenodo.3379304

Zbigniew Lasocik
O definiowaniu i regulowaniu pracy seksualnej z perspektywy europejskiej (s. 151-171)
DOI: 10.5281/zenodo.3379308

Magdalena Grzyb
Prostytucja – praca, dewiacja czy eksploatacja? (s. 173-189)
DOI: 10.5281/zenodo.3379336

Justyna Włodarczyk-Madejska
O przestępczości ludzi starszych (s. 191-205)
DOI: 10.5281/zenodo.3379338

Beata Gruszczyńska
Wokół międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet (s. 209-221)
DOI: 10.5281/zenodo.3379344

Agnieszka Gutkowska
Radykalizacja i deradykalizacja “samotnych wilków” w świetle teorii i praktyki (s. 223-239)
DOI: 10.5281/zenodo.3379353

Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Andrzej Stemaszko
Punitywność a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wstępne analizy współzmienności (s. 241-257)
DOI: 10.5281/zenodo.3379365

Paweł Waszkiewicz
Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa studentów prawa na Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (s. 259-277)
DOI: 10.5281/zenodo.3379377

Aleksandra Korwin-Szymanowska
Nieletni wczoraj i dziś w świetle wyników badań kryminologicznych i danych statystycznych (s. 281-302)
DOI: 10.5281/zenodo.3379391

Violetta Konarska-Wrzosek
Tendencje w zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz reakcji na ich naganne zachowania w świetle danych statystycznych (s. 303-316)
DOI: 10.5281/zenodo.3379399

Dagmara Woźniakowska-Fajst
Nieletnie dziewczęta dzisiaj – stare trendy i nowe zjawiska (s. 317-335)
DOI: 10.5281/zenodo.3379409

Ewa Habzda-Siwek
Diagnoza psychologiczna w sprawach nieletnich. Uwagi na temat modelu diagnozy psychologicznej (s. 337-352)
DOI: 10.5281/zenodo.3379445

Monika Szulecka
(Nie)oczywiste związki przemysłu migracyjnego z przestępczością (s. 355-368)
DOI: 10.5281/zenodo.3379513

Magdalena Perkowska
Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji ustrojowej po kryzys migracyjny (s. 369-382)
DOI: 10.5281/zenodo.3379555

Katarzyna Laskowska
Społeczne i kryminologiczne aspekty migracji na obszarze Rosji w latach 2007–2017 (z uwzględnieniem cudzoziemców) (s. 383-398)
DOI: 10.5281/zenodo.3379585

Magdalena Kmak
State monopoly on violence without the state? Privatisation of immigration detention as a measure of technology of security (s. 399-411)
DOI: 10.5281/zenodo.3379594

Witold Klaus
Poziom (nie)bezpieczeństwa mieszkańców ośrodków dla uchodźców i jego postrzeganie (s. 413-430)
DOI: 10.5281/zenodo.3379598

Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Wojciech Filipkowski
Zasady obowiązywania ustawy karnej wobec cudzoziemców w ustawodawstwie prawnokarnym RFN i USA (s. 431-446)
DOI: 10.5281/zenodo.3379606

Sławomir Redo
Climate change education as part of a comprehensive implementation of the United Nations migration policy (s. 447-460)
DOI: 10.5281/zenodo.3379608

Teodor Bulenda
O pożytkach płynących z nauki dla prawa i polityki penitencjarnej (s. 463-479)
DOI: 10.5281/zenodo.3379663

Teodor Szymanowski
Problemy więziennictwa w Polsce współczesnej (s. 481-490)
DOI: 10.5281/zenodo.3379691

Grażyna B. Szczygieł
Recydywa penitencjarna – kilka refleksji (s. 491-504)
DOI: 10.5281/zenodo.3379757

Paulina Wiktorska
Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia (s. 505-514)
DOI: 10.5281/zenodo.3379817

Gorazd Meško, Rok Hacin, Urška Pirnat
A qualitative study on the self-legitimacy of prison workers in Slovenian prisons (s. 515-536)
DOI: 10.5281/zenodo.3379827

Andrzej Rzepliński, Maria Niełaczna
Prawdziwa kryminologia. Cała wolność za całe życie/życia (s. 537-577)
DOI: 10.5281/zenodo.3379852

Olga Sitarz
Kryminologiczny obraz dzieciobójstwa a jego kryminalizacja i typizacja (s. 581-596)
DOI: 10.5281/zenodo.3380080

Wojciech Zalewski
Konfiskata mienia – problem polityki kryminalnej powracający ze zwielokrotnioną siłą (s. 597-618)
DOI: 10.5281/zenodo.3380085

Konrad Buczkowski
Konfiskata rozszerzona – powrót do konfiskaty mienia czy nowy koncept konfiskaty w XXI wieku? (s. 619-631)
DOI: 10.5281/zenodo.3380089

Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Słów kilka o miejscu popełnienia przestępstwa w naukach penalnych (s. 633-655)
DOI: 10.5281/zenodo.3380122

Beata Czarnecka-Dzialuk
Jeszcze o sprawiedliwości naprawczej. Nowa Rekomendacja CM/Rec(2018)8 Komitetu Ministrów dla Państw-Członków dotycząca sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych (s. 657-674)
DOI: 10.5281/zenodo.3380130

Marta Witek-Zegan
Po co nam mediacja karna? (s. 675-687)
DOI: 10.5281/zenodo.3380132

Adam Kwieciński
Ustalenie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej w organizmie odbywającego karę pozbawienia wolności. Zagadnienia proceduralne oraz konsekwencje prawne (s. 689-697)
DOI: 10.5281/zenodo.3380140

Łukasz Wieczorek
Nowe instrumenty eliminowania ryzyka pracy przymusowej w Australii w myśl ustawodawstwa Modern Slavery Act z 2018 roku (s. 699-711)
DOI: 5281/zenodo.3380144

Miroslav Scheinost
Czech criminology: yesterday, today and tomorrow (s. 715-727)
DOI: 10.5281/zenodo.3380150

Miklós Lévay
MA programme in criminology at Eötvös Loránd University, Budapest (s. 729-740)
DOI: 10.5281/zenodo.3380158

Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
Ekskluzja cyfrowa jako współczesny wymiar wykluczenia społecznego. Refleksje prawne i kryminologiczne (s. 741-756)
DOI: 10.5281/zenodo.3380204


Redaktorzy: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN; dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst; dr Paulina Wiktorska; dr Konrad Buczkowski
Recenzja: prof. dr hab. Krystyna Ostrowska; dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
Seria wydawnicza: Kryminologia
ISBN: 978-83-66300-03-3 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-04-0 (ebook)
Ilość stron: 756


Zobacz inne książki wydane przez Autorów publikacji, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Więcej informacji


Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 135 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia