Strona główna » Książki » Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej


We Wstępie redaktorzy napisali: „Tytuł książki […] nie jest przypadkowy. Pytanie o sens i istotę badań kryminologicznych nieustająco towarzyszy Profesor Irenie Rzeplińskiej w Jej pracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Jako uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor słyszeliśmy je nieraz – zadawane podczas zebrań Zakładu Kryminologii I NP PAN, zmuszające nas wielokrotnie do próby udzielenia na nie odpowiedzi, a także do zastanowienia się, jaki jest cel prowadzonych przez nas badań empirycznych czy rozważań teoretycznych, tj. do czego powinny nas one doprowadzić. Zbiór tekstów zamieszczonych w książce świadczy o tym, że wiele osób fascynujących się kryminologią również nurtuje pytanie o sens pracy naukowo-badawczej. Zebrane artykuły dostarczają interesujących odpowiedzi na to – na pozór – proste pytanie. Mamy nadzieję, że niniejsza książka wpisze się w kanon literatury kryminologicznej i pomoże czytelnikom otworzyć nowe horyzonty myślenia o przestępczości, jej zapobieganiu i kontrolowaniu.”


Z recenzji dr hab. Jolanty Jakubowskiej-Hary, prof. INP PAN:

„Przewrotny – na pozór – tytuł książki „Po co nam kryminologia”, będący zbiorem prac dedykowanych Profesor Irenie Rzeplińskiej z okazji Jej Jubileuszu, jest doskonałym pretekstem do interesujących rozważań nad miejscem tej dziedziny badawczej oraz jej rolą w rozwoju nauk społecznych, jak też nad jej praktyczną przydatnością w rozwiązywaniu istotnych problemów związanych z przestępczością i innymi niebezpiecznymi zjawiskami w życiu społecznym. Próby odpowiedzi na postawione w tytule pytanie podejmują się autorzy zamieszczonych w Księdze opracowań, które prezentują m.in. dylematy kryminologii oraz problemy badań kryminologicznych, a ponadto aspekty kryminologiczne przestępczości nieletnich, zjawiska migracji oraz stosowania kary pozbawienia wolności jak też związków kryminologii z pokrewnymi jej dziedzinami, takimi jak prawo karne i polityka kryminalna.”

Z recenzji dr hab. Krystyny Ostrowskiej, prof. WSM:

„Jest czymś fascynującym i niezwykłym, że do Księgi Jubileuszowej lreny Rzeplińskiej zgłosiło swoje prace 52 Autorów, a wśród nich zarówno Ci, którzy od wielu dziesiątek lat tworzą teoretyczny i praktyczny nurt dociekań kryminologicznych, jak i Ci którzy przejmują od nestorów polskiej kryminologii jej dorobek i tworzą własne nowe zgodne z potrzebami czasów współczesnych oblicze. Jest więc ta Księga Jubileuszowa zarówno swoistym uhonorowaniem całokształtu pracy naukowej Profesor Rzeplińskiej ale jednocześnie jest cennym przekazem informacyjnym o dylematach i wyzwaniach współczesnej kryminologii, prowadzonych badaniach naukowych ich metodologii i aplikacji praktycznych oraz ustawodawczych. Tym samym jest nie tylko Księgą Jubileuszową ale użytecznym przewodnikiem dla studentów kierunku kryminologii, rozpoczynających pracę naukową w tej dziedzinie i dla tych, którzy mają na swoim koncie niemały dorobek ale ciągle poszukują coraz efektywniejszych rozwiązań problemów społecznych w oparciu o dokonania nauki. […] Recenzowana Księga obrazuje najważniejsze nurty badawcze kryminologii w Polsce we wszystkich wiodących ośrodkach akademickich i badawczych. Treść zawartych w niej artykułów uwypukla podstawowy nurt badań i koncepcji teoretycznych, który nie tyle ogniskuje się wokół Sprawcy czynu karalnego, jego resocjalizacji i readaptacji społecznej ile na problemach samego zjawiska przestępczości, które przybiera różne formy , nasilenie i które może być zagrażające dla funkcjonowania społeczeństwa w skali mikro i makro oraz pociągać za sobą skutki ekonomiczne. Innymi słowy zdecydowane zainteresowania badaczy przejawiają się w społecznych i prawnokarnych uwarunkowaniach przestępczości jej rozmiarach, nasileniu, dynamiki i formach w mniejszym stopniu na ustalaniu osobowościowych i społecznych przyczyn.”


Redaktorzy: dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN; dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst; dr Paulina Wiktorska; dr Konrad Buczkowski
Recenzja: prof. dr hab. Krystyna Ostrowska; dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
Seria wydawnicza: Kryminologia
ISBN: 978-83-66300-03-3 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-04-0 (ebook)
Ilość stron: 756


Zobacz inne książki wydane przez Autorów publikacji, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Więcej informacji


Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 135 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.