Wpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2016/21/B/HS5/02057 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Recenzowaną pracę zbiorową należy uznać za dzieło podejmujące problem o dużej doniosłości naukowej i aktualności w prawie międzynarodowym praw człowieka. Kwestia wpływu uniwersalnego systemu praw człowieka na systemy regionalne zyskuje na atrakcyjności badawczej z uwagi na szeroko promowany postulat „dialogu” międzysystemowego i współpracy organów sądowych i quasi-sądowych w tej dziedzinie. (…) W sposób naukowy – ale jednocześnie przystępny – analizuje wpływ ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czytelnik zyskuje nie tylko możliwość uzyskania aktualnej wiedzy o dziewięciu najważniejszych traktatach z dziedziny ochrony praw człowieka ONZ i systemie komitetów traktatowych powołanych do kontroli przestrzegania zobowiązań, ale także oddziaływaniu dorobku ONZ‑owskiego na system strasburski. (…) Poza wskazanymi już walorami recenzowanego opracowania, warto także podkreślić, że uzupełnia ono wciąż istniejący w polskiej literaturze prawniczej niedostatek badań i publikacji dotyczących systemu ochrony praw człowieka ONZ.

Z recenzji dr hab. Michała Balcerzaka, prof. UMK

W wielu krajach w Europie, w tym zwłaszcza w Polsce, rośnie znaczenie i rola międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka. W pewnych sytuacjach mechanizmy te są jedynym skutecznym środkiem, jakie mają do dyspozycji ofiary naruszeń praw człowieka. Analiza ich wzajemnych relacji i stosowanych metod wykładni powinna być pomocna w poszukiwaniu właściwej międzynarodowej drogi dochodzenia swoich praw. Ten cel przyświecał gronu autorskiemu niniejszej pracy.

Ze Wstępu


Publikacja jest udostępniana w sposób otwarty w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza.
Zachęcamy do lektury!

Opcjonalnie polecamy lektury poszczególnych rozdziałów:

Roman Wieruszewski
Wprowadzenie (s. 15-26)
10.5281/zenodo.7309741

Roman Wieruszewski
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych (s. 26-50)
10.5281/zenodo.7309756

Anna Hernandez-Połczyńska
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych (s. 51-63)
10.5281/zenodo.7309764

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (s. 65-78)
10.5281/zenodo.7309790

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (s. 79-94)
10.5281/zenodo.7309804

Anna Hernandez-Połczyńska
Konwencja o prawach dziecka (s. 95-117)
10.5281/zenodo.7309808

Grażyna Baranowska
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (s. 119-135)
10.5281/zenodo.7309832

Grażyna Baranowska
Konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem (s. 137-146)
10.5281/zenodo.7309834

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (s. 147-164)
10.5281/zenodo.7309841

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Międzynarodowa konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin (s. 165-174)
10.5281/zenodo.7309843

Roman Wieruszewski
Prawo do sądu. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej – Baka przeciwko Węgrom (s. 177-181)
10.5281/zenodo.7309849

Roman Wieruszewski
Wolność sumienia i wyznania. Zakaz eksponowania symboli religijnych – Dogru przeciwko Francji, Kervanci przeciwko Francji (s. 183-189)
10.5281/zenodo.7309858

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Wolność wypowiedzi negacjonistów – Perinçek przeciwko Szwajcarii (s. 191-203)
10.5281/zenodo.7309869

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Dyskryminacja oraz nienawiść rasowa, etniczna i narodowościowa wobec Romów – Sejdić I Finci przeciwko Bośni i Hercegowinie, Vona przeciwko Węgrom, H.D. i inni przeciwko Czechom (s. 205-216)
10.5281/zenodo.7309875

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Przemoc domowa i dyskryminacja ze względu na płeć – Opuz przeciwko Turcji i inne (s. 217-226)
10.5281/zenodo.7309880

Anna Hernandez-Połczyńska
Dobro dziecka a pozbawienie władzy rodzicielskiej– Strand Lobben i inni przeciwko Norwegii (s. 227-238)
10.5281/zenodo.7309894

Anna Hernandez-Połczyńska
Detencja dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców – Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga przeciwko Belgii, Popov przeciwko Francji, Abdullahi Elmi i Aweys Abubakar przeciwko Malcie (s. 239-248)
10.5281/zenodo.7309898

Grażyna Baranowska
Obowiązek przeprowadzenia skutecznego śledztwa i naruszenia ciągłe – Janowiec i inni przeciwko Rosji (s. 249-258)
10.5281/zenodo.7309910

Grażyna Baranowska
Dopuszczalność dowodów w postępowaniu karnym – Ćwik przeciwko Polsce (s. 259-266)
10.5281/zenodo.7309925

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Realizacja prawa do nauki przez osoby z niepełnosprawnościami – Çam przeciwko Turcji, Enver Şahin przeciwko Turcji i inne (s. 267-280)
10.5281/zenodo.7309933

Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Roman Wieruszewski
Wnioski (s. 281-286)
10.5281/zenodo.7309940


Seria: Legal Monographs
Autorzy: Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Roman Wieruszewski
Recenzje: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66300-58-3 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-59-0 (ebook)
Ilość stron: 318
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf w OA

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka 82,85 zł, e-book: open access

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia