Łukasz Szoszkiewicz

Aktualna afiliacja naukowa

Wydzał Prawa i Administracji UAM

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W latach 2018-2019 koordynator analizy danych w międzynarodowym projekcie UN Global Study on Children Deprived of Liberty kierowanym przez Niezależnego Eksperta ONZ prof. Manfreda Nowaka. W jego ramach odpowiadał za budowę modeli statystycznych zmierzających do oszacowania skali zjawiska pozbawiania wolności dzieci, m.in. w kontekście migracji. Od 2020 zaangażowany w projekty badawcze realizowane przez Global Campus of Human Rights będące kontynuacją badań zapoczątkowanych w ramach UN Global Study. Projekty dotyczą m.in. detencji dzieci-migrantów, a także stosowania środków alternatywnych do detencji.

Łukasz odbył staż naukowy w Instytucie Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu (marzec-maj 2018 r.), a także w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu (luty-lipiec 2019 r.), w trakcie którego pracował w zespole analizy danych realizującym ogólnoeuropejską Ankietę o Prawach Podstawowych (Fundamental Rights Survey) oraz Ankietę o Romach i Travellersach (Roma and Travellers Survey). Od marca 2022 r. przebywa na stypendium w Zakłądzie Innowacji i Cyfryzacji w Prawie na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Udział w projektach naukowych:

 • Od 2018 r. koordynator analizy danych w projekcie pt. „UN Global Study on Children Deprived of Liberty”, Global Campus of Human Rights/Instytut Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu.
 • Od 2019 r. kierownik w projekcie pt. „Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji – obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ust. 1 lit. b) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych”, NCN Preludium, 2018/31/N/HS5/01592.
 • 2016-2018, wykonawca w projekcie pt. „Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych – Komentarz”, NCN OPUS, 2012/05/B/HS5/00544.
 • 2017, wykonawca w projekcie pt. „ Fostering Human Rights Among European Policies (FRAME)”, 7. Program Ramowy, 320000.
 • Nowe technologie i prawa człowieka (w szczególności obowiązki państw związane z zarządzaniem danymi);
 • Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne (w szczególności w systemie ONZ);
 • Prawa dziecka;
 • Statystyczne metody analizy tekstu (text mining);
 • Wyzwania dla praw człowieka wynikające z wykorzystania nowych technologii w procedurach migracyjnych;
 • Prawa dziecka w kontekście migracji.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia). Odbył staż naukowy w Instytucie Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna w Wiedniu (marzec-maj 2018 r.), a także w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu (luty-lipiec 2019 r.), w trakcie którego pracował w zespole analizy danych realizującym ogólnoeuropejską Ankietę o Prawach Podstawowych (Fundamental Rights Survey) oraz Ankietę o Romach i Travellersach (Roma and Travellers Survey).

 1. Prawo do edukacji. W: Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8462-2, s. 625-688.
 2. Prawo do korzystania z osiągnięć postępu naukowego. W: Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8462-2, s. 726-744.
 3. The Protection of the Right to Education in Minority Language: the Council of Europe’s Standards [współautorstwo z H. Wiczanowska], Polish Political Science Yearbook, vol. 47 (2018).
 4. Internet Access as a new Human Right? State of the Art on the Threshold of 2020, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, nr 8/2018, ISSN 2083-9782, eISSN 2450-0976.
 5. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Global study on children deprived of liberty, 11 lipiec 2019 r., A/74/136 (udział w przygotowaniu raportu w zakresie analizy danych).
 6. M. Nowak, The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty, Genewa 2019 [przygotowanie rozdziału pt. Data Collection and Analysis, s. 32-55 oraz fragmentów poświęconych danym statystycznym w pozostałych częściach publikacji].
 7. Ł. Szoszkiewicz, H. Wiczanowska, The Protection of the Right to Education in Minority Language: the Council of Europe’s Standards, “Polish Political Science Yearbook” 2018, nr 47(4), s. 742-751. dx.doi.org/10.15804/ppsy2018411.
 8. Ł. Szoszkiewicz, Linguistic Human Rights in Education, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 2017, nr 7, s. 105-118. DOI 10.14746/ppuam.2017.7.07.