Dr Magdalena Perkowska

Aktualna afiliacja naukowa

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Magdalena Perkowska – kryminolog, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendystka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria, 2009), stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendium dla młodych wybitnych naukowców.

Kryminologia, przestępczość cudzoziemców, polityka kryminalna wobec cudzoziemców, nielegalna migracja, polityka migracyjna, przestępczość graniczna, przestępczość zorganizowana, przestępczość w Szwajcarii, szwajcarska polityka migracyjna.

 1. M. Perkowska, A. Adamczyk, F. Jomma, Poland’s response to the migration crisis on the Belarusian border: A legal perspective (w:) E. Kużelewska, A. Kasińska-Metryka, K. Pałka-Suchojad, A. Piekutowska (red.) Geopolitical and Humanitarian Aspects of the Belarus–EU Border Conflict. Current Debates in European Integration, Routledge 2024, s. 181-199.
 2. M Perkowska, A. Gutauskas, Were the Lithuanian and Polish Responses to the Refugee Influx Legal or Illegal?, Białostockie Studia Prawnicze (Białystok Legal Studies) 2023, Zeszyt 28, nr 1, s. 117-136. DOI: 10.15290/bsp.2023.28.01.07 http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/117_Book-bsp-28-1.pdf
 3. M. Perkowska, (No) children’s rights at Polish-Belarusian border, (in:) Human Rights and Legal Services for Children and Youth. Global perspective, Asha Bajpai, David W. Tushaus, Mandava Rama Krishna Prasad (eds.) Springer Nature 2023, s. 241-266.
 4. M. Perkowska, Przerzut migrantów przez polską wschodnią granicę – studium przypadku, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 57–85, DOI 10.4467/25444972SMPP.21.020.13776, https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2021-(XLVII)/2(180)/art/19653/
 5. M. Perkowska, Kryminalizacja organizowania nielegalnego przekroczenia granicy – analiza wdrożenia prawa Unii Europejskiej przez Polskę, Europejski Przegląd Sądowy 2023, nr 8, ss. 31-38.
 6. M. Perkowska, Polish Response to Irregular Migration in Recent Years, “Revista Española de Investigación Criminológica” 2020, Vol. 18 (2), s. 1-33. https://doi.org/10.46381/reic.v18i2.371.
 7. M. Perkowska, Organised forms of illegal migration – the case of Poland’s borders [w:] P C. Van Duyne, D. Siegel, G. A. Antonopoulos, J. H. Harvey, K. Von Lampe (red.) Criminal defiance in Europe and beyond. From organised crime to crime-terror nexus, Eleven International Publishing 2020, s. 295-324.
 8. K. Laskowska. M. Perkowska, Przestępstwo nielegalnego przekroczenia polskiej granicy w ujęciu empirycznym, „Prawo w działaniu” 2020, nr 43, s. 9-36. https://pwd.iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu-tom-43-prawo-karne/
 9. M. Perkowska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji ustrojowej po kryzys migracyjny [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 369-382.
 10. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Warszawa 2019.
 11. M. Perkowska, Criminality by foreign nationals in Switzerland – criminological approach, Białystok 2019.
 12. M. Perkowska, The Impact of the Migration Crisis on Polish Immigration and Criminal Law [w:] E. Kużelewska, A. Weatherburn, D. Kloza, Irregular Migration as a Challenge for Democracy, Cambridge-Antwerp-Portland 2018, s. 191-225.
 13. M. Perkowska, Analiza systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości granicznej, „Archiwum Kryminologii” 2016, Tom XXXVIII, s. 93-111. http://www.ak.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/46
 14. M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców, „Państwo i Prawo” 2015, nr 4, s. 33-49.
 15. M. Perkowska, The Migration Policy of Switzerland, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 3, s. 41-54. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/5496
 16. M. Perkowska, E. Jurgielewicz Zwalczanie nielegalnej migracji w polskim prawie karnym – wybrane aspekty implementacji prawa Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 15, s. 71-82. http://bsp.uwb.edu.pl/bialostockie-studia-prawnicze-zeszyt-15/.
 17. M. Perkowska, Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013.