dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Zakład naukowy: Zakład Prawa Konkurencji
Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: mkrasnodebska@gmail.com
dyżur: piątki w godz. 13:00-14:00, pok. 222 (dawny 230)

Prawo konkurencji (polskie i unijne), ze szczególnym uwzględnieniem procedur jako instrumentów egzekwowania zakazów praktyk monopolistycznych.

Prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego INP PAN oraz na studiach z zakresu fuzji i przejęć na SGH.

 1. Perspektywy przeciwdziałania przez Prezesa UOKiK nadużywaniu tzw. zamówień publicznych na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach (publikacja wspólna z Grzegorzem Materną), w: PUG 4/2017.
 2. Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień (publikacja wspólna z Dorothy Hansberry-Bieguńską i Grzegorzem Materną), w: iKAR 5(5)/2016.
 3. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – istota i spodziewane skutki najważniejszych zmian, w: Monitor Prawniczy 11/2016.
 4. Competition Litigation, Poland (publikacja wspólna z D. Hansberry-Bieguńską), w: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2016.
 5. Wyzwania polityki konkurencji w Polsce, w: Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych, Warszawa 2015.
 6. The Polish Competition Court overturns a decision concerning a cartel of mobile phone network operators (Polkomtel / T-Mobile / Orange / P4), w: e-Competitions Bulletin September 2015, Art. N° 75464.
 7. Czy UOKiK lepiej ochroni konsumentów?, w: Gazeta Bankowa 9/2015.
 8. Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w: Europejski Przegląd Sądowy Nr 7/2015.
 9. Kiedy menadżer może dostać karę za kartel, w: Gazeta Bankowa 8/2015.
 10. The Polish Parliament amends the merger control procedure and expends powers of the Competition Authority, w: e-Competitions Bulletin July 2015, Art. N° 74236.
 11. Koncentracje zgodne z konkurencją, w: Gazeta Bankowa 7/2015.
 12. Nowe regulacje dla poszkodowanych przez kartele, w: Gazeta Bankowa 6/2015.
 13. Połączenie firm energetycznych grozi monopolizacją rynku, w: forbes.pl (komentarze), 09.02.2015.
 14. Vertical Agreements, Poland (publikacja wspólna z D. Hansberry-Bieguńską), w: Getting the Deal Through: Verical Agreements 2015.
 15. Cartel Regulation, Poland (publikacja wspólna z D. Hansberry-Bieguńską), w: Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2015.
 16. Future of Unilateral Conduct Enforcement and Policy – a Polish Perspective, w: „Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute. International Antitrust Law & Policy” pod red. B.E. Hawk, Nowy Jork 2014.
 17. Współpraca instytucjonalna (ECN), w: “System Prawa Prywatnego, tom 15 Prawo Konkurencji” pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2014.
 18. Balancing Enforcement with Advocacy A Constant Challenge, w: „Journal of European Competition Law and Practice No 5/2012.
 19. Czas na zmiany w prawie antymonopolowym, w: IKAR Nr 1/2012.
 20. Perspektywy polityki konkurencji w Polsce w 20 rocznicę powstania UOKiK, w: „Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad”, Warszawa 2010.
 21. Leniency jako instrument zwalczania karteli, w: „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga”, pod red. B. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego, Warszawa 2009.
 22. Skuteczność prawa antymonopolowego (publikacja wspólna z D. Szafrańskim), w: X konferencja WPIA UW na temat „Skuteczność prawa”, Warszawa 2009/ „Skuteczność prawa” pod red. T. Giaro, Warszawa 2010.
 23. Zastosowanie środków prawnych prawa antymonopolowego na szczególnych rynkach regulowanych (publikacja wspólna z C. Banasińskim), PPH nr 1/2009.
 24. Competition Policy in Poland, The Online Magazine for Global Competition Policy August 2008.
 25. Competition Law in Poland, Revue Lamy de la Concurrence No 12/2007.
 26. Zasady ochrony konkurencji i konsumentów. Jakie najistotniejsze zasady wprowadza nowa ustawa o ochronie konkurencji konsumentów ? (publikacja wspólna z M. Bychowską), Prawo Przedsiebiorcy nr 12/2007.
 27. Rola sądów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji, w: „Europeizacja prawa polskiego – wybrane aspekty” pod red. B. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego, Warszawa 2007.
 28. Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski, Warszawa 2006.
 29. Procedura antymonopolowa jako instrument ochrony konkurencji – refleksje dotyczące ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” (publikacja wspólna z M. Bychowską), w: „Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian” pod red. C. Banasińskiego, Warszawa 2006.
 30. Wpływ reformy wspólnotowego prawa konkurencji (rozporządzenia nr 1/2003/WE) na system prawa wewnętrznego państw UE, w tym Polski, w: „Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji” pod red. C. Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej i T. Rabskiej, Warszawa 2006.
 31. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję – art. 81 i 82 TWE a krajowe prawo antymonopolowe, PPH nr 7/2005.
 32. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po akcesji podwójny nadzór, Gazeta Prawna nr 68/2004.
 33. Pomoc publiczna pod nadzorem. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 81/2001.
 34. Koncentracja przedsiębiorców. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 75/2001.
 35. Kontrola koncentracji przedsiębiorców. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 65/2001.
 36. Praktyki ograniczające konkurencję, Gazeta Prawna nr 56/2001.
 37. Kim jest przedsiębiorca? Nowa definicja w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 49/2001.
 38. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 43/2001.
 39. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1999 roku (Sygn. I CKN 351/99), Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 23/1999.
 40. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 roku (Sygn. I CKN 184/99), Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 22/1999.