Dr hab. Marcin Górski

Aktualna afiliacja naukowa

Uniwersytet Łódzki

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2006 r.) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2020 r.) w UŁ. Adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ok. 170 publikacji naukowych, głównie z dziedziny prawa UE, prawa międzynarodowego, ochrony praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Po uzyskaniu doktoratu przedstawił referaty na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Zrealizował jako wykonawca kilka projektów finansowanych z grantów zewnętrznych, w tym jeden projekt międzynarodowy (dotyczący dialogu sędziowskiego).

Od 2006 r. wykonywał zawód adwokata, a od 2012 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Członek Komisji Praw Człowieka KRRP od 2014 r. Od 2012 r. dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. W swojej praktyce reprezentował klientów w sprawach dotyczących udzielania ochrony międzynarodowej i dotyczących wjazdu i pobytu na terytorium RP (w tym pro bono w ramach programów spraw precedensowych realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka). Uczestniczył m.in. w realizacji programów TRAUMA (dot. małoletnich imigrantów bez opieki) i TRALIM (dot. udzielania ochrony międzynarodowej) prowadzonych przez European Lawyers Foundation i finansowanych przez Unię Europejską.

  prawo UE, prawo międzynarodowe publiczne, sądownictwo międzynarodowe, ochrona praw fundamentalnych, wolność wypowiedzi, prawo do prywatności, porównawcze prawo konstytucyjne, prawo do skutecznego środka prawnego ochrony sądowej, ochrona międzynarodowa, zasada niedyskryminacji

 1. M. Górski, Karta Praw Podstawowych jako living instrument [w:] J. Barcin, M. Półtorak (red.), Unia Europejska w przededniu Brexitu, Warszawa 2018, s. 91-99.
 2. M. Górski, Dialogue between national courts of selected Central and Eastern European States and the ECtHR concerning the ECHR [w:] A. Wyrozumska (red.), Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe, Łódź 2017, s. 233-296.
 3. M. Górski, Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem (art. 47 KPP UE) – znaczenie i deficyty, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 8, s. 37-44.
 4. M. Górski, Prawo osób LGBT do ochrony międzynarodowej [w:] D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych. Księga pamiątkowa na 25-lecie Fundacji Helsińskiej w Polsce, Warszawa 2016, s. 247-265.
 5. M. Górski, European Union Law before National Judges: The Polish Experience. Adept multicentric vision or creeping hierarchical practice [w:] B. De Witte (red.), National Courts vis-a-vis EU Law: New Issues, Theories and Methods, Edward Elgar Publishing 2016, s. 127-145.
 6. M. Górski, Protocol No. 15 to the ECHR in the context of Structural Deficits of the European mechanism of protection of Fundamental Rights, “Вісник Національної академії правових наук України” 2016, No 3(86), s. 32-39.
 7. M. Górski, Polityczna rola sądów międzynarodowych i jurydyzacja polityki [w:] A. Wyrozumska (red.), Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych, Łódź 2014, s. 148-224.
 8. M. Górski, Skutek Karty praw podstawowych Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu z Lizbony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 319-340.
 9. M. Górski, Stosowanie prawa międzynarodowego przez sądy administracyjne [w:] E. Wójcicka (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, Częstochowa 2013, s. 223-233.
 10. M. Górski, Уже лучше, но все еще недостаточно хорошо: опыт применения Европейской конвенции в практике Конституционного Трибунала Республики Польша, „Сравнительное конституционное обозрение” 2013, Nr 4 (95), Institute of Law and Public Policy, Moskwa, s. 84-92.
 11. M. Górski, Najnowsze wyroki ETPCz stwierdzające naruszenie Konwencji przez Polskę, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012 (maj), s. 31-40.
 12. M. Górski, System sądowniczy Unii Europejskiej [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. V-2 – V-35.
 13. M. Górski, Skargi wymuszające przestrzeganie prawa Unii przez państwa członkowskie [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. V-109 – V-124.
 14. M. Górski, Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej [w:] A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. V-275 – V-309.