Dr Marcin Princ

Kontakt:
email: m.princ@amu.edu.pl

Aktualna afiliacja naukowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Marcin Princ, ur. w Starogardzie Gdańskim, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005), doktor nauk prawnych (2013), adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, kierownik studiów prawno-ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, członek Rady naukowej dyscypliny nauki prawne¸ autor ponad 40 opracowań naukowych, w tym 1 monografii naukowej, 2 popularnonaukowych, ok. 30 artykułów naukowych (5 w języku angielskim, 1 niemieckim), a także sprawozdań z konferencji i przeglądu piśmiennictwa.

Od 2015 roku badacz zrzeszony w Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracownik Migrant Info Point Poznaniu (2015-2017), członek Rady Fundacji Centrum Badań Migracyjnych UAM, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Fundacji Art&Science, a także opiekun naukowy Koła Naukowego Administratywistów Ad rem. Współorganizator (wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz International Association for the Study of Forced Migration) konferencji pt. Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis (2016).

Polityka kryminalna i karna, problematyka bezpieczeństwa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem badań nad strachem przed przestępczością, metody badań społecznych, prewencja kryminalna oparta o dowody (evidence-based crime prevention), sędziowski wymiar kary.

 1. M. Princ, D. Kryska, Local Government Tasks in Managing Migrations in the Czech Republic and Poland, HKJU-CCPA, “Hrvatska i komparativna javna uprava” 2020, nr 20(2), s. 269–298,
 2. M. Princ, Zasada urzędowości języka polskiego a cudzoziemcy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, nr. 3, s. 99-108,
 3. M. Princ, Assessment of Credibility in Claims for Refugee Protection – Considerations Based on a Judgment of the Court of Justice of the European Union (Third Chamber) of 25 January 2018, F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (case C-473/16) [w:] D. Jílek, P. Pořízek (red.), Ročenkauprchlického a cizineckéhopráva, Kancelář veřejného ochránce práv, 2019, Wolters Kluwer ČR, Brno 2019, p. 332-343,
 4. M. Princ, Rozważania w zakresie kontroli rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących cudzoziemców – stan obecny i postulowane zmiany, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, t. 19, z. 9, cz. 2, s. 239-251,
 5. M. Princ, Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, t. 16, nr 1(1), s. 127-139,
 6. M. Princ, Mozaika rozwiązań prawnych wyznaczających status cudzoziemca [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2018, s. 121-131.
 7. M. Princ, Between Law and Reality – Migration Policy in Poland and the European Union [w:] D. Jílek, P. Pořízek (red.), Ročenka uprchlického a cizineckého práva, Kancelář veřejného ochránce práv Wolters Kluwer ČR 2017, s. 542-557,
 8. M. Princ, National visa for the purpose of performing work in the territory of the Republic of Poland – legal regulations and experience [w:] J. Jílek, P. Pořízek (red.), Ročenka uprchlického a cizineckého práva, Kancelář veřejného ochránce práv 2017, s. 439-452,
 9. M. Princ, Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2017, s. 133-144.
 10. A. Narożniak, M. Princ, Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców [w:] D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 56-78.
 11. M. Princ, Granting protections to foreigners – a few reflections from the Polish perspective on current situation [w:] J. Jurníková, A. Králová (red.), Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, Masarykova Univerzita 2016, s. 155-171.
 12. M. Princ, Ochrona uchodźców w Polsce [w:] A.K. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, ASPRA-JR 2016.
 13. M. Princ, A. Narożniak, Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych – aspekty administracyjnoprawne [w:] K. Wątorek (red.), Legalność zatrudnienia cudzoziemców, Drukarnia PANZET 2015, s. 319-335.
 14. J. Wojnowska-Radzińska, M. Princ, Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015 (opracowanie popularno-naukowe).
 15. M. Princ, Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 3.