dr Michał Łyszkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu prawa administracyjnego w 2013 r. Adiunkt INP PAN od 2019 r.

  1. Ochrona praw majątkowych a ochrona środowiska w orzecznictwie TK – wybrane problemy, [w:] J. Rotko (red.), Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie (2015),
  2. Proces konstytucjonalizacji ochrony środowiska w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis nr CIII (2015),
  3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska jako inspiracja dla orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne (2017),
  4. Zasady wycinki drzew przydrożnych – Uwagi na tle wniosku Prezesa NIK do TK, Kontrola Państwowa nr 4/2017,
  5. Odory jako prawny problem gospodarki odpadami, Kontrola Państwowa nr 2/2018,
  6. Postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo nr 8/2018 –współautor.