dr Monika Szulecka

Kontakt:
tel. (22)65-72-751
email: m.szulecka@inp.pan.pl
dyżur: czwartki w godz. 10.00-12.00, p. 248

Aktualna afiliacja naukowa

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim (w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością prawno-kryminologiczną). Od 2015 r. pracuje w Zakładzie Kryminologii INP PAN. Od 2007 r. współpracuje z Ośrodkiem Badań and Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych poświęconych migracji ekonomicznej, funkcjonowaniu migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce i w innych krajach, przestrzeganiu praw człowieka na granicy zewnętrznej, zjawisku nielegalnej migracji i przestępczości związanej z procesami migracyjnymi (takim jak praca przymusowa, przerzut ludzi, handel ludźmi), polityce migracyjnej i prawu migracyjnemu w działaniu.

Regularnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (organizowanych między innymi przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne, Sieć Badawczą IMISCOE, Komitet Badań nad Migracjami PAN), podczas których prezentuje wyniki prowadzonych badań empirycznych.

Okazjonalnie prowadzi wykłady i szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych i praktyków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za implementację polityki migracyjnej i stosowanie prawa migracyjnego.

Praktyczne aspekty stosowania prawa, zwłaszcza prawa o cudzoziemcach, oraz stosowania wybranych przepisów karnych w kontekście migracyjnym (zjawisko kryminalizacji migracji), przestępczość związana z procesami migracyjnymi; funkcjonowanie formalnej kontroli społecznej. Kontrola migracji, przestępczość związana z procesami migracyjnymi, funkcjonowanie prawa w zakresie kontroli granicznej i kontroli na terytorium, funkcjonowanie prawa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, zjawisko kryminalizacji migracji

Udział w projektach badawczych realizowanych w ramach INP PAN:

 • „SIC – Modułowy Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, finansowany przez NCBiR, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i Medcore sp. z .o.o.; 2014-2017
 • „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”, finansowany przez NCN, 2017-2021
 • „Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji”, finansowany przez NCN, 2018-2021
 1. M. Szulecka, The undermined role of (domestic) case law in shaping the practice of admitting asylum seekers in Poland, European Journal of Legal Studies, 2022, Vol. 14, No. SI, pp. 171-209. DOI: 10.2924/EJLS.2022.006.
 2. M. Szulecka, Docieranie do informacji o aktywności przestępczej jednostek: metodologiczne aspekty badań własnych nad karierami kryminalnymi [w] W. Klaus, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red), Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich. Warszawa, Wydawnictwo INP PAN 2021, s. 121-171. DOI: 10.5281/ZENODO.5590289.
 3. W. Klaus, Szulecka, M. The judiciary power of discretion in sanctioning the facilitation of unauthorised stay in Poland. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 2021 (10(3)), 72-86. DOI: 10.5204/ijcjsd.2042. DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.017.13773.
 4. M. Szulecka, Klaus, W. Who Assists Irregular Migrants in Poland and at What Cost? A Court Files’ Analysis of Convictions of Facilitating Unauthorised Stay of Migrants. Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny, 2021 (2 (180)), 87-114. DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.021.13777.
 5. M. Szulecka, Klaus, W., Strąk, K. Poza programem czy zgodnie z programem? Refleksje po pięciu latach obowiązywania „Europejskiego programu w zakresie migracji”. Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny, 2021 (2 (180)), 7-17. DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.017.13773.
 6. W. Klaus, Szulecka, M. Extending the net: from securitisation to civicisation of migration control. Crime Prev Community Saf (2021). DOI:10.1057/s41300-021-00114-0.
 7. W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk-Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce w badaniach kryminologicznych, [w:] K. Buczkowski, P. Ostaszewski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 143-172.
 8. M. Szulecka, (Nie)oczywiste związki przemysłu migracyjnego z przestępczością [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.) Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa profesor Ireny Rzeplińskiej, Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2019, s. 355-368.
 9. M. Szulecka, Border Management and Migration Controls in Poland. RESPOND Research Report, Warszawa 2019 (RESPOND Working Paper).
 10. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Szulecka, M. Bitner, M. Okólski, U. Siedlecka, A. Stefańczyk, Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Raport z badań. WISE-Europa, OBM UW, Warszawa 2018.
 11. M. Szulecka, M. Pachocka, K.Sobczak-Szelc, Poland – Legal and Policy Framework of Migration Governance. RESPOND Research Report, Warszawa 2018 (RESPOND Working Paper).
 12. W. Klaus, M. Szulecka, Nieudokumentowane migracje, w: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 367–385.
 13. M. Szulecka, Wybrane zagrożenie migracyjne w Polsce w ujęciu koncepcji naznaczania społecznego, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017, s. 97-122.
 14. M. Szulecka, Migracje jako źródło wybranych zagrożeń dla porządku prawnego i publicznego, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017.
 15. Z. Brunarska, M. Kindler, M. Szulecka, S. Toruńczyk-Ruiz, Ukrainian Migration to Poland: A “Local” Mobility?, w: M. Kindler, O. Fedyuk (red.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, Springer International Publishing 2016, s. 115-131.
 16. M. Szulecka, Regulating Movement of the Very Mobile: Selected Legal and Policy Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries, in: O. Fedyuk, M. Kindler, Ukrainian Migration to the European Union, Springer International Publishing 2016, s. 51-71.
 17. M. Szulecka, Paradoxes of formal social control. Criminological aspects of foreigners’ access to the Polish territory and labour market, “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” nr 23, Warszawa 2016, s. 79-95.
 18. M. Szulecka, Przejawy nielegalnej migracji w Polsce, „Archiwum Kryminologii” XXVIII. Warszawa 2016, s. 191-268.
 19. M. Kindler, A. Kordasiewicz, M. Szulecka, Care needs and migration for domestic work: UkrainePoland. “Global Action Programme on Migrant Domestic Workers and their Families”, Geneva 2016.
 20. P. Kaczmarczyk, M. Szulecka, J. Tyrowicz, Chinese Investment Strategies and Migration – Does Diaspora Matter? Chinese Migrants in Poland, in: M. Sanfilippo, A. Weinar (red.), Chinese Migration and Economic Relations with Europe, Abington, New York 2016, s. 147-174.
 21. M. Szulecka, Rola migranckich instytucji ekonomicznych w procesie adaptacji migrantów z krajów azjatyckich, w: A. Piłat, J. Seges Frelak, K. Wysieńska (red.), Mała Azja w Polsce. Plany i strategie migrantów z Azji i Dalekiego Wschodu. Warszawa 2013, s. 187-210.
 22. M. Szulecka, (Nie)funkcjonowanie prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do cudzoziemców w praktyce, w: W. Klaus (red.), Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013, s. 59-108.
 23. R. Stefańska, M. Szulecka, Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomicznozawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce, „Central and Eastern European Migration Review”, Vol. 2, No. 1, Warszawa 2013, s. 91–115.
 24. J. Fomina, T. Horbowski, A. Lepak, M. Szulecka, Przejścia graniczne w czasie Euro 2012, Warszawa 2013.
 25. N. Klorek, M. Szulecka, Migrant Economic Institutions and Their Environmental Influence: A Case Study of Trade Centres Located in Wolka Kosowska. Research Report 3/2013, Warszawa 2013.
 26. M. Kindler, M. Szulecka, The economic integration of Ukrainian and Vietnamese Women in the Polish labour market, w: L. Nare, J. Andall (red.), Gender and the Labour Market in Europe, “Journal of Ethnic and Migration Studies” Special Issue, Vol. 39, s. 649-671.
 27. M. Szulecka, ‘The right’ to be exploited? Vietnamese in Poland, w: C. van den Anker, I. van Liempt (red.), Human Rights and Migrations. Trafficking for Forced Labour, Palgrave Macmillan UK 2012, s. 161-189.
 28. M. Lesińska, R. Stefańska, M. Szulecka, Development of migration policies of the Czech Republic, Hungary and Poland – on the way to maturity, w: D. Drbohlav, I. Grabowska-Lusińska, Á. Hárs (red.), Immigration puzzles: Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland, Saarbrücken 2011, s. 77-115.
 29. M. Szulecka, Admission policy for foreigners in Poland, w: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Immigration to Poland: policy, employment and integration, Warszawa 2010, s. 61-67.
 30. M. Szulecka, Policy towards irregular migrants, w: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Immigration to Poland: policy, employment and integration, Warszawa 2010, s. 72-76.
 31. I. Grabowska-Lusińska, M. Szulecka, Undocumented foreign workers in the Polish labour market. w: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińka, M. Okólski (red.), Immigration to Poland: policy, employment and integration, Warszawa 2010, s. 103-106.
 32. M. Kindler, M. Szulecka, Economic dimension of integration, w: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Immigration to Poland: policy, employment and integration, Warszawa 2010, s. 186-193.
 33. A. Grzymała-Kazłowska, R. Stefańska, M. Szulecka, Różnice i podobieństwa w integracji migrantów o różnym statusie prawnym, in A. Grzymała-Kazłowska (ed.), Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce, Warszawa 2008, s. 81-140.
 34. M. Szulecka, Obecność cudzoziemców na targowisku zlokalizowanym wokół Stadionu Dziesięciolecia z perspektywy kryminologicznej, CMR Working Papers 24/82, Warsaw.