dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (22) 82-67-571
email: m.tarska@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 13:00-14:00, pok. 216
 • Absolwentka Wydziału Prawa KUL (1997).
 • Praca magisterska pt. „Status prawny członków zrzeszenia gospodarczego (Groupement d’intérêt économique) w świetle prawa francuskiego” (promotor: prof. dr. hab. A. Szajkowski).
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakter prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” (promotor: prof. dr. hab. A. Szajkowski), INP PAN, 2002 r.
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, INP PAN, 2013 r.; monografia: „Zakres swobody umów w spółkach handlowych”, Warszawa 2012.
 • Od 1997 r. – pracownik naukowy w Zespole Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (2001 – 2007). Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2003 – 2014).

Prawo handlowe, zwłaszcza prawo spółek handlowych, prawo majątkowe małżeńskie, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.

 • Wykładowca w ramach szkoleń aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2017 r.).
 • Kierownik Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w INP PAN (od 2017 r.).
 • Członek Zespołu ds. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2018 r.).
 • Członek Kolegium Redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Prawa” (od 2005 r.).
 • Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Studia Prawa Prywatnego” (od 2006 r.), a następnie członek Rady Naukowej tego kwartalnika (od 2016 r.).
 • Członek Zespołu Recenzentów miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (od 2012 r.).

Monografie i komentarze

 1. „Zakres swobody umów w spółkach handlowych”, Warszawa 2012
 2. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie”, Warszawa 2003
 3. „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2004
 4. „Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz”, Warszawa 2009
 5. „Komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym”, Część III, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, t. V, Warszawa 2004; wyd. 2, Warszawa 2008; wyd. 3, Warszawa 2015, seria: Duże Komentarze Becka
 6. „Prawo spółek handlowych”, wyd. 4, Warszawa 2004; wyd. 5, Warszawa 2005 [wspólnie z A. Szajkowskim].
 7. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1 – 150”, t. I, wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, Warszawa 2012, seria: Duże Komentarze Becka [wspólnie z A. Szajkowskim]
 8. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151 – 300”, t. II, wyd. 2, Warszawa 2005; wyd. 3, Warszawa 2014, seria: Duże Komentarze Becka [wspólnie z A. Szajkowskim i A. Szumańskim]
 9. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301 – 458”, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008; wyd. 3, Warszawa 2013 seria: Duże Komentarze Becka [wspólnie z A. Szajkowskim i A. Szumańskim]
 10. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 459 – 633”, t. IV, wyd. 2, Warszawa 2008; wyd. 3, Warszawa 2013, seria: Duże Komentarze Becka [wspólnie z A. Szajkowskim]

Studia i artykuły

 1. „Istota spółki z o.o.” (rozdz. 3), w: System Prawa Prywatnego, t. 17A, „Prawo spółek kapitałowych”, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010, wyd. 2, Warszawa 2015 [wspólnie z A. Szajkowskim].
 2. „Zasada swobody umów w spółkach prawa prywatnego” (rozdz. 4), w: System Prawa Prywatnego, t. 16, „Prawo spółek osobowych”, red. A. Szajkowski, wyd. 2, Warszawa 2016
 3. „Podmiotowość prawna spółki kapitałowej w organizacji”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, Nr 5
 4. „Dane niedopuszczalne w Krajowym Rejestrze Sądowym”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, Nr 5
 5. „Zakres swobody kontraktowej w spółce jawnej”, Przegląd Prawa Handlowego 2012, Nr 9
 6. „Charakter praw wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych”, Przegląd Prawa Handlowego 2015, Nr 9
 7. „Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka wspólnika osobowej spółki handlowej”, w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, red. nauk. Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016
 8. „Spółki osobowe – głos w dyskusji”, Przegląd Prawa Handlowego 2018, Nr 9
 9. „Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie ładu korporacyjnego w zakresie udziałów wspólnika objętych wspólnością majątkową małżeńską”, w: „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej” – efektywność zarządzania i nadzoru”, red. K. Bilewska, Warszawa 2018
 10. „Sytuacja prawna małżonków jako współwspólników spółki z o.o.”, w: Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018