dr Paulina Wiktorska

Zakład naukowy: Zakład Kryminologii
Kontakt:
tel. + 48 691 543 306
email: wiktorska.p@gmail.com
dyżur: czwartki w godz. 9.00-11.00
 • socjolożka, prawniczka, coach
 • adiunkt w Zakładzie Kryminologii INP PAN
 • członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.

Prawo karne, polityka karna, efektywność funkcjonowania systemu prawa karnego wykonawczego, przestępczość młodocianych i nieletnich, przemoc wobec osób najbliższych, socjologia prawa, metodologia w naukach prawnych.

Udział w Projektach badawczych

 • „Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji”, grant ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany przez INP PAN, Centrum Praw Człowieka w Poznaniu,
 • „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”, grant realizowany przez Zakład Kryminologii INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 1. P. Wiktorska, Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 1 – 324.
 2. P. Wiktorska; Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXIV, Warszawa 2012, s.135 – 156.
 3. P. Wiktorska; Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXIV, Warszawa 2012, s. 401 – 426;
 4. P. Wiktorska, Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej, „Archiwum Kryminologii” Tom XXXV, Warszawa 2014, s. 377 – 390.
 5. W. Klaus, K. Buczkowski, P. Wiktorska, Empowering the victims of crime: a real goal of the criminal justice system or no more than a pipe dream, [in:] Gorazd Mesko – Justice Tankebe Editors, Trust and Legitymacy in Criminal Justice. European Perspectives, 2015, s. 65 – 92.
 6. P. Wiktorska, Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jako instytucja polityczno – kryminalna, [w:] red. A. Kwieciński, Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009 – 2014, Wrocław 2014, s. 197 – 208.
 7. P. Wiktorska, Measures associated with the subjection of the perpetrator to the probation in Polish penal law, [w:] “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” nr 20/2012- 2013, Warszawa 2013, s. 78 – 85.
 8. K. Buczkowski, B. Czarnecka Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst, D.Wójcik, Crominality and Criminal Justice in Contemprorary Poland, 2015.
 9. P. Wiktorska, Zmiany w kontrolowaniu zjawiska przemocy wobec najbliższych, [w:] „Zmiana czy kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości”, red. P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst, W. Klaus, K. Buczkowski, Warszawa 2017, s. 219 – 230.
 10. P. Wiktorska, Prawnicy o prawie i swojej profesji [w:] „Tygodnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, Płock 2016, s. 481 – 526.
 11. Paulina Wiktorska, Maria Rychlik, Polityka karna wobec cudzoziemców w Polsce, [w:] „Archiwum Kryminologii” Tom XXXVIII, Warszawa 2016, s. 61 – 92.
 12. P. Wiktorska, Wybrane zmiany w procedurze administracyjnej [w:] „Tygodnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, Płock 2017, s. 675 – 686.
 13. P. Wiktorska, Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji [w:] Z problematyki wiktymologii, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017, s. 398 – 410.
 14. K. Buczkowski, P. Wiktorska, Relapsing Into Crime Versus a Notion of Criminal Career in Polish Criminological Studies, „Biuletyn Polskiego  Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” nr 25/2018, s.191 – 196.
 15. P. Wiktorska, Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, [w:] Po co nam kryminologia, red. W. Klaus, D. Woźniakowska – Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Warszawa 2019, s. 505 – 514.
 16. K. Buczkowski, P. Wiktorska, Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders: Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s., “Archiwum Kryminologii” T. XLII Nr 1, pp. 97 – 115.
 17. K. Buczkowski, P. Wiktorska, How crime has changed in a universally mobile society, based on the example of Poland – a research concept, “Contemporary Central & East European Law”, No I, 2019, p. 95 – 101.
 18. P. Wiktorska, Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych, [w:] Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Warszawa 2020, s. 127 – 136,