dr Paweł Popardowski

Kontakt:
tel. (22) 657-27-81
email: p.popardowski@inp.pan.pl
dyżur: środy, godz. 12.00-14.00, pok. 222
 • Adiunkt w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego.
 • Magister prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
 • Doktor prawa, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk w Warszawie.
 • Prawo żywnościowe;
 • Polskie i unijne prawo rolne;
 • Prawo handlowe;
 • Prawo cywilne.
 • Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (delegowany do pracy w Izbie Cywilnej SN); Radca prawny;
 • Wykonawca projektu naukowego finansowanego przez KBN Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawno porównawczym – nr wniosku NN 110329940;
 • Wykonawca projektu badawczego dla młodych naukowców finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Regulacje WTO dotyczące obrotu produktami rolnymi i ich wpływ na Wspólną Politykę Rolną – aspekty prawne;
 • Wykonawca projektu badawczego dla młodych naukowców finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wspólna Polityka Rolna wobec krajowej pomocy dla rolnictwa;
 • Wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji UW;
 • Sekretarz Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowanego przez INP PAN we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (2009-2012);
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

Nagrody:

 • I miejsce w IV Konkursie im. Prof. A. Stelmachowskiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie z prawa rolnego za rozprawę doktorską pt. “Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej”
 1. Treaty on the Functioning of the European Union. Commentary, red. H-J. Blanke, S. Magianelli, wyd. Springer, [komentarz do art. 38-44 TFUE – wspólnie z A. Jurcewicz] (w druku);
 2. Reguły konkurencji w rolnictwie na tle prawodawstwa Unii Europejskiej, wyd. Wydawnictwo INP PAN (w druku);
 3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. C.H. BECK (w druku, przewidywana data wydania: wrzesień 2019) [komentarz do art. 1, art. 10-12, art. 14-18, art. 20b, art. 20d, art. 23-25, art. 36, art. 37, art. 39, art. 43-53a, art. 86, art. 88];
 4. Ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. C.H. BECK (w druku, przewidywana data wydania: wrzesień 2019);
 5. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. C.H. BECK (w przygotowaniu) [komentarz do art. 1, art. 1a, art. 1b, art. 2, art. 2a, art. 3, art. 3a, art. 3b, art. 5, art. 6, art. 7, art. 16-19];
 6. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. C.H. BECK (w przygotowaniu [komentarz do art. 1-19 oraz art. 38-40];
 7. Instytucje prawne służące ochronie konkurencji w sektorze rolnym (perspektywa unijna i krajowa), Studia Iuridica Agraria 2018, t. XVI (w druku);
 8. Reprezentacja spółki kapitałowej przy składaniu rezygnacji przez członka zarządu, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Tomalak, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 1251-1262;
 9. O kompetencji sądu rejestrowego w przedmiocie badania ważności uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych (uwagi na tle uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. III CZP 13/13), w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer Polska s. 462-471;
 10. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), red. K. Osajda, Warszawa 2017, wyd. C.H. BECK, wydanie 2 (komentarz do art. VI, IX, X, XVI, XXI-XXIII, XXVIII, LV-LXIII, LXV PWKC);
 11. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczone, red. K. Osajda, Warszawa 2013, wyd. C.H. BECK, wyd. 1 (komentarz do art. VI, IX, X, XVI, XXI-XXIII, XXVIII, LV-LXIII, LXV PWKC);
 12. Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Warszawa 2010, wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010 (autorstwo rozdziałów 1.1., 1.7, 2.3. – 2.6, 2.9, 6 – całość);
 13. 13) Bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego w obszarze spółek handlowych, Glosa 2019, nr 1, s. 5-22;
 14. Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek, Glosa 2018, nr 1, s. 5-20;
 15. Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące funkcjonowania spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2018, nr 2, s. 5-18;
 16. Odniesienia do problematyki spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2018, nr 3, s. 5-22;
 17. Odniesienia do problematyki spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego z pierwszej połowy 2018 r., Glosa 2018, nr 4, s. 5-20;
 18. Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2017 r. w: Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2018, t. VIII, s. 295-334;
 19. Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2017 r. w: Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2018, t. VIII, s. 335-398;
 20. Kodeks spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2017, nr 1, s. 5-17;
 21. Spółdzielnie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2017, nr 2, s. 5-16;
 22. Spółki handlowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2017, nr 3, s. 5-29;
 23. Funkcjonowanie spółek handlowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa 2017, nr 4, s. 5-22;
 24. Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2016/1, s. 5-17;
 25. Spółki kapitałowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego z drugiego półrocza 2015 r., Glosa 2016/2, s. 5-18;
 26. Problematyka spółek kapitałowych na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa 2016/3, s. 5-25;
 27. Rezygnacja piastunów spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2016/4, s. 5-17;
 28. Kształtowanie struktury agrarnej w Polsce – kilka refleksji na tle ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Studia Prawnicze 2016, nr 4, s. 20-54 [wspólnie z A. Jurcewicz];
 29. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2016, w: Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2017, t. VII, s. 417-458;
 30. Przegląd piśmiennictwa z zakresu prawa spółek handlowych za rok 2016, w: Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych 2017, t. VII, s. 371-416;
 31. Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2015, nr 1, s. 5-18;
 32. Spółki kapitałowe z orzecznictwie Sądu Najwyższego z drugiego półrocza 2014 r., Glosa 2015, nr 2, s. 5-18;
 33. Łączenie podział i przekształcenie spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2015, nr 3, s. 5-17;
 34. Spółki kapitałowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego z pierwszego półrocza 2015 r., Glosa 2015, nr 4, s. 5-16;
 35. Organy spółek kapitałowych i ich członkowie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2014, nr 1, s. 5-15;
 36. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych rozpoznawane przez Sąd Najwyższy w latach 2012-2013, Glosa 2014, nr 2, s. 5-22;
 37. Spółki kapitałowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego z pierwszego półrocza 2014 r., Glosa 2014, nr 4, s. 5-15;
 38. Przemiany własności w rolnictwie – kontekst systemowy z perspektywy prawa krajowego i unijnego, Studia Prawnicze 2014, nr 1, s. 29-72 (wspólnie z A. Jurcewicz);
 39. Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców na tle prawnoporównawczym – raport z badań empirycznych, Studia Prawnicze KUL 2012, nr 2, s. 169-193 [wspólnie z A. Herbet, P. Zdanikowski, D. Bucior, M. Hałasa];
 40. Odpowiedzialność gminy w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Studia Iuridica Agraria 2012, t. X, s. 212-226;
 41. Reprezentacja spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2013, nr 1, s. 5-19;
 42. Wadliwe uchwały organów spółek kapitałowych i ich zaskarżanie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2013, nr 2, s. 5-19;
 43. Zbycie i dziedziczenia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa 2013, nr 3, s. 5-24;
 44. Spółki osobowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2013, nr 4, s. 5-21;
 45. Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców zmiany danych wspólników w nastęstawie zbycia udziału (udziałów), Monitor Prawniczy 2012, nr 19, s. 1051-1053;
 46. Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE, Studia Iuridica Agraria, t. IX, Bialystok 2011, s. 130-154 [wspólnie z A. Jurcewicz]