Polski dorobek w zakresie międzynarodowego prawa karnego w latach 1918-2018

Informujemy o ukazaniu się w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości książki współautorstwa trzech wybitnych badaczy międzynarodowego prawa karnego: dr hab. Karoliny Wierczyńskiej, prof. INP PAN, dr hab. Patrycji Grzebyk, prof. UW i dr hab. Bartłomieja Krzana, prof. UWr. Książka pt. Polski dorobek w zakresie międzynarodowego prawa karnego w latach 1918-2018 jest dostępna w modelu Open Access na stronie Wydawnictwa IWS oraz w repozytorium eBiblioteka Prawnicza.

Praca stanowi pierwszą w historii polskiej nauki prawa kompleksową próbę pochylenia się nad dziejami badań i stosowania międzynarodowego prawa karnego w Polsce, począwszy od 1918 r., a skończywszy na okresie po 1989 r. Tak szeroki zakres czasowy prowadzonej analizy dostarczył bardzo wielu nowych i nieznanych wcześniej informacji, które mogą i na pewno będą stanowić ważny punkt odniesienia dla dalszych badań, których prowadzenie słusznie postulują osoby piszące. Mimo iż praca ma charakter bardziej historyczno- -prawny, to w zasadzie trafnie wskazuje na zasadnicze determinanty rozwoju międzynarodowego prawa karnego w polskiej myśli prawnej i judykaturze. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że teza, iż polska nauka zajmująca się MPK w okresie międzywojennym, mając liczne kontakty międzynarodowe, miała realną szansę wzbudzić szacunek, a nawet podziw na świecie, jest bez wątpienia poprawna. Polski wkład dowodnie istniał, gdy tymczasem w okresach późniejszych zainteresowanie tym, co dzieje się w polskiej judykaturze i nauce, było zdecydowanie mniejsze.


“Niniejsza monografia to imponujące dzieło dotyczące niezwykle interesującej – i do tej pory nieanalizowanej – materii […], dzieło o charakterze nie tylko historycznym, ale przede wszystkim prawnym, przedstawiające szczegółową analizę kolejnych wątków badawczych dotyczących: 1) wpływu polskich naukowców i dyplomatów na przyjmowane akty prawa międzynarodowego i ich ostateczny kształt; 2) tworzenia doktryny międzynarodowego prawa karnego zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym; 3) praktyki orzecz- niczej sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, wywierającej istotny wpływ na zakres i kształt międzynarodowego prawa karnego. Opracowanie zawiera niezwykle dużo szczegółów dotyczących historii powstawania tej dziedziny prawa w Polsce, autorzy poruszają się ze swobodą wśród licznych faktów, aktów prawnych i nazwisk.”
Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Kuczyńskiej, prof. INP PAN.


Wydawca: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Autorzy: Patrycja Grzebyk, Bartłomiej Krzan, Karolina Wierczyńska
Wydanie: 2023
ISBN: 978-83-67149-50-1
Ilość stron: 532
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: