Strona główna » Pracownicy » dr Agata Kleczkowska

dr Agata Kleczkowska

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: agata.kleczkowska@inp.pan.pl
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216
 • Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Sprawozdawca w Oxford International Organizations
 • Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu w 2018 r.
 • Członek zespołów eksperckich The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats oraz UP Centre for International Humanitarian and Operational Law
 • Współredaguje Blog Przegląd Prawa Międzynarodowego; autorka postów na blogach Völkerrechtsblog oraz Opinio Juris
 • Groźba i użycie siły zbrojnej
 • Uznanie międzynarodowe
 • Państwowość
 • Zbrojni aktorzy niepaństwowi
 • Organizacje międzynarodowe

Projekty badawcze:

 • „Zakaz groźby użycia siły we współczesnej praktyce państw” – projekt badawczy realizowany w ramach projektu „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego przez INP PAN
 • „Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych – perspektywa krajowa i międzynarodowa” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki UMO – 2016/23/N/HS5/02849, Konkurs PRELUDIUM 12, kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska.
 • „Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki UMO – 2014/13/B/HS5/01490, Konkurs OPUS 7, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, główny wykonawca: dr Agata Kleczkowska.
 • „Zwyczajowe prawo użycia siły” – projekt finansowany ze środków dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców, kierownik zadania: dr Agata Kleczkowska.
 • „Legal position of unrecognized subjects in contemporary international law” – Polsko-Tajwański Wspólny Projekt Badawczy na lata 2017-2018, uczestnik Projektu.

Nagrody:

 • Nagroda Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, 2018 r.
 • Ukończenie aplikacji adwokackiej z wyróżnieniem, 2018 r.
 • Najlepszy Absolwent Kierunku Prawo w roku akademickim 2013/2014, WPiA UMK.
 • I miejsce w Konkursie im. Profesora Jana Białocerkiewicza na Najlepsze Prace Magisterskie.

Stypendia:

 • 2020 – Program START, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
 • 2018 – Instytut Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu.
 • 2016 -International Law Association Scholarship Award.

Monografie:

 1. „Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018, ISBN: 978-83-7383-965-6.

Redakcja naukowa prac zbiorowych:

 1. W. Czapliński, A. Kleczkowska (red.), Unrecognised Subjects in International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019, ISBN: 978-83-7383-964-9.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. „Status zbrojnych aktorów niepaństwowych w prawie międzynarodowym – uwagi wstępne” [w:] I. Kraśnicka (red.), Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka, CH Beck 2020, ISBN: 978-83-8158-920-8.
 2. „Recognition and the Use of Force: How Denial of Statehood Affects International Peace and Security” [w:] W. Czapliński, A. Kleczkowska (red.), Unrecognised Subjects in International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2019, ISBN: 978-83-7383-964-9.
 3. „Armed non-state actors and customary international law” [w:] J. Summers, A. Gough (red.), Non-State Actors and International Obligations: Creation, Evolution and Enforcement, Brill 2018, ISBN: 978-90-04-34023-7.
 4. „The distinctiveness of the Latin American security system – why is it so different? Public international law perspective” [w:] P. Frankowski, A. Gruszczak (red.), Drifting regional security. Cross-disciplinary perspectives on regional and global shifts security in the 21st century, Palgrave Macmillan 2018, ISBN: 978-3-319-75280-8.
 5. “The Use of Force in Case of Secession” [w:] A.-S. Millet-Devalle (red.), The Use of Force in International Relations: Issues of International and European Law – L’usage de la force dans les relations internationales: aspects de droit international et de droit européen, Editoriale Scientifica 2018, ISBN: 978-88-9391-452-9.
 6. „Państwo upadłe a zakaz użycia siły – uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego” [w:] A. Gruszczak (red.), Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo UJ 2018, ISBN: 978-83-233-4565-7.
 7. „Granice zobowiązań państw wynikających z norm ius cogens – przykład tzw. interwencji humanitarnej” [w:] B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak (red.), Ius cogens, soft law – dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Wydawnictwo UJ 2017, ISBN: 978-83-233-4310-3.
 8. „Zmieniająca się rola międzynarodowego prawa zwyczajowego w orzecznictwie trybunałów i sądów karnych – uwagi z perspektywy Statutu Rzymskiego/The changing role of customary international law in the international criminal judiciary from the perspective of the Rome Statute” [w:] A. Górski (red.), Międzynarodowy Trybunał Karny/International Criminal Court, Defin 2017, ISBN 978-83-80854-87-1.
 9. „Ewolucja funkcji konsulów honorowych: uwagi z perspektywy ustawy – Prawo konsularne” [w:] W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 2015, ISBN: 978-83-63743-19-2.
 10. „Broń masowej zagłady w prawie polskim” [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka (red.), Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Wydawnictwo Naukowe UMK 2013, ISBN: 978-83-231-3112-0.

Artykuły w czasopismach:

 1. „The meaning of treaty authorisation and ad hoc consent for the legality of military assistance on request”, Journal on the Use of Force and International Law 2020, vol. 7 (2).
 2. „The Illegality of Humanitarian Intervention: The Case of the UK’s Legal Position Concerning the 2018 Strikes in Syria”, Utrecht Journal of International and European Law 2020, vol. 35 (1).
 3. „States vs. non-state actors – a public international law perspective”, Strategic Analysis 2020, ISSN: 2490-1032.
 4. „The Obligation of Non-recognition: The Case of the Crimea Annexation”, Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 2019, vol. 5 no. 1, ISSN: 1614-3515.
 5. „Changing customary law – the shape of the prohibition of the use of force after the 2017 and 2018 airstrikes in Syria”, International Community Law Review 2019, vol. 21 issue 3-4, ISSN: 1871-9740.
 6. „The misconception about the term ‘intervention by invitation’”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2019, vol. 79 issue 3, ISSN: 0044-2348.
 7. „The US Strike of 7 April 2017 and How it Influenced the Law on the Use of Force”, The Military Law and the Law of War Review 2018, vol. 56 (1), ISSN: 0556-7394.
 8. „When ‘the Use of Force’ is Prohibited? – Article 2 (4) and the ‘Threshold’ of the Use of Force”, Adam Mickiewicz University Law Review 2018, vol. 8, ISSN: 2450-0976.
 9. „‘Recognition’ of governments by international organizations – the example of the UN General Assembly and Asian States”, Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs 2018, vol. XXXV, ISSN: 0731-0854.
 10. „Judgment of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15)”, Polish Yearbook of International Law 2017, Tom XXXVI, ISSN: 0554-498X.
 11. „Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber, Dated October 14, 2015”, Polish Yearbook of International Law 2016, Tom XXXV, ISSN: 0554-498X.
 12. „Palestyna – państwo nieuznawane”, Stosunki międzynarodowe – International Relations 2016, Tom 52 Zeszyt 1, ISSN: 0209-0961.
 13. Karta Narodów Zjednoczonych jako światowa konstytucja – uwagi z perspektywy zakazu użycia siły”, Studia Prawnicze 2016, Zeszyt 3 (207), ISSN: 0039-3312.
 14. „Wojna hybrydowa – uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego”, Sprawy Międzynarodowe 2015, nr 2, ISSN: 0038-853X.
 15. „Reakcja państwa na napaść zbrojną ze strony aktora niepaństwowego – uwagi na przykładzie doktryny unwilling or unable”, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego XIII/2015, ISSN: 1730-4504.
 16. „Zagadnienie podmiotowości prawnomiędzynarodowej micronations – czy każdy może stworzyć własne państwo?”, ARENA. Sprawy Międzynarodowe 16/2015, ISSN: 1896-8511.
 17. „The scope of the prohibition of the use of chemical weapons in international public law”, Themis Polska Nova 2/2014, ISSN: 2084-4522.
 18. „How law can recognize culture? The examples from different legal systems?”, Studia Iuridica Thoruniensia 15/2014, ISSN: 1689-5258.
 19. „Czy prawo widzi różnice? ocena polskiego stanu prawnego przy aktualnym zróżnicowaniu kulturowym i religijnym polskiego społeczeństwa”, Pogranicze. Studia Społeczne 2013, Tom XXII, ISSN 1230-2392.
 20. „Status Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych”, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1/2013, ISSN: 2084-0403.
 21. „Demokracja jako kryterium państwowości”, Politicus Czasopismo Koła Młodych Politologów 1/2013, ISSN: 2080-9468.
 22. „Ochrona dziennikarzy w międzynarodowym prawie humanitarnym”, Wiedza Prawnicza 3/2013, ISSN: 2080-4202.
 23. „Artykuł 32 Kodeksu Etyki Lekarskiej a prawno karna odpowiedzialność lekarza”, Votum Separatum I/2013, Toruń 2013, ISSN: 2300-9187.
 24. „Umowa o wykonywaniu wyroków MTK dla byłej Jugosławii na przykładzie sprawy Radislava Krstica”, Votum Separatum II/2013, Toruń 2013, ISSN: 2300-9187.
 25. „Rola cultural defence w wymiarze karnej sprawiedliwości”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2012, ISSN: 0035-9629.
 26. „Dopuszczalność wycofania uznania w prawie międzynarodowym”, Wiedza Prawnicza 1/2012, ISSN: 2080-4202.

Headnotes przygotowane dla Oxford International Organizations:

 1. OXIO 34 “United Nations General Assembly Resolution 174 (III). Establishment of an International Law Commission (with annex)”
 2. OXIO 97 “United Nations General Assembly Resolution 34/22 (1979)”
 3. OXIO 120 “United Nations General Assembly Resolution 2636 (XXV)”
 4. OXIO 156 “Resolution on the adoption of necessary measures to prevent Cuba from threatening the peace and security of the Continent, 23 October 1962”
 5. OXIO 174 “United Nations Security Council Resolution 688 (1991)”
 6. OXIO 264 “Organization of American States General Assembly Resolution 1080 (XXIO/91): Representative Democracy”
 7. OXIO 346 “Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fortyeights session: Consideration of the exceptional situation of the Republic of China in Taiwan in the International Context, based on the principle of universality and in accordance with the established model of parallel representation of divided States at the United Nations: Letter dated 6 August 1993 from the representatives of Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama to the United Nations addressed to the Secretary-General”
 8. OXIO 376 “The Legal Problem Raised by the Representative of Argentina in Connection with the Admission of Pakistan: Statement by the Rapporteur of the Sixth Committee of the Legal Problems Raised by the Representative of Argentina during the Discussion of the Admission of Pakistan”
 9. OXIO 406 “United Nations General Assembly Resolution 97 (I) on Registration and Publication of Treaties and International Agreements: Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations”
 10. OXIO 461 “Rules of procedure of the General Assembly”