Strona główna » Pracownicy » Dr Magdalena Perkowska

Dr Magdalena Perkowska

Aktualna afiliacja naukowa

Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Od 2012 roku zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendystka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria, 2009). Jest autorką około 80 publikacji naukowych z zakresu kryminologii i prawa karnego.

2019: Szkolenie dla Polskiej i Litewskiej Straży Granicznej pt. „Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego dotyczące przekroczenia granicy wbrew przepisom” zrealizowane w ramach projektu „Zagadnienia związane z praktyką prawną w zakresie nielegalnej migracji” finansowane z Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A.

2016: Cykl szkoleń „Zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji” szkolenie pt. „Formy, metody i środki stosowane w zwalczaniu i zapobieganiu nielegalnej migracji, organizowanej również przez zorganizowane grupy przestępcze, w tym sposoby legalizacji pobytu” Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

2015: Prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, realizowanych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi.

Udział w grantach naukowych:

„SIC – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowany przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Białymstoku oraz Medcore sp. z o.o. (nr DOBR-BIO4/055/13127/2013)

„Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku (Nr O ROB 0021 01/ID 21/2).

„Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku

Projekt badawczy promotorski „Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców na wschodniej granicy Polski”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku (Nr O N1103983 39)

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologii – w jego ramach jest członkiem także grupy roboczej „Immigration, Crime and Citizenship” oraz Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”.

Stypendia:

2009: Stypendium młodego naukowca (young scholar) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria

2014-2017: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

Kryminologia, przestępczość cudzoziemców, polityka kryminalna wobec cudzoziemców, nielegalna migracja, polityka migracyjna, przestępczość graniczna, przestępczość zorganizowana, przestępczość w Szwajcarii, szwajcarska polityka migracyjna.

 1. M. Perkowska, Polish Response to Irregular Migration in Recent Years, “Revista Española de Investigación Criminológica” 2020, Vol. 18 (2), s. 1-33. https://doi.org/10.46381/reic.v18i2.371.
 2. M. Perkowska, Organised forms of illegal migration – the case of Poland’s borders [w:] P C. Van Duyne, D. Siegel, G. A. Antonopoulos, J. H. Harvey, K. Von Lampe (red.) Criminal defiance in Europe and beyond. From organised crime to crime-terror nexus, Eleven International Publishing 2020, s. 295-324.
 3. K. Laskowska. M. Perkowska, Przestępstwo nielegalnego przekroczenia polskiej granicy w ujęciu empirycznym, „Prawo w działaniu” 2020, nr 43, s. 9-36.
 4. M. Perkowska, Polish response to illegal border crossing, “Crimen – Journal for Criminal Justice” 2020, nr 1, s. 34-49, doi:10.5937/crimen2001034P.
 5. M. Perkowska, Popular Initiative as an Instrument of Migration Policy in Switzerland, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. XXIX, no 1, s. 181-195.
 6. M. Perkowska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce od transformacji ustrojowej po kryzys migracyjny [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 369-382.
 7. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Warszawa 2019.
 8. M. Perkowska, Przestępczość cudzoziemców [w:] E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Warszawa 2019, s. 363-386.
 9. M. Perkowska, Criminality by foreign nationals in Switzerland – criminological approach, Białystok 2019.
 10. M. Perkowska, The Impact of the Migration Crisis on Polish Immigration and Criminal Law [w:] E. Kużelewska, A. Weatherburn, D. Kloza, Irregular Migration as a Challenge for Democracy, Cambridge-Antwerp-Portland 2018, s. 191-225.
 11. M. Perkowska, Nielegalna migracja w Europie – aspekty prawne i kryminologiczne, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2017, nr 12/3, s. 59-75. http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.59.
 12. M. Perkowska, Analiza systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości granicznej, „Archiwum Kryminologii” 2016, Tom XXXVIII, s. 93-111.
 13. M. Perkowska, Zagrożenie przestępczością na wschodniej granicy Polski – struktura i dynamika zjawiska, „Politeja” 2016, nr 41, s. 115-138.
 14. M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców, „Państwo i Prawo” 2015, nr 4, s. 33-49.
 15. M. Perkowska, The Migration Policy of Switzerland, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 3, s. 41-54.
 16. M. Perkowska, E. Jurgielewicz Zwalczanie nielegalnej migracji w polskim prawie karnym – wybrane aspekty implementacji prawa Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 15, s. 71-82. http://bsp.uwb.edu.pl/bialostockie-studia-prawnicze-zeszyt-15/.
 17. M. Perkowska, Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013.
 18. M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty dekryminalizacji przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 505-515.