Rozwój Czasopism Naukowych

Program ma na celu zapewnienie czasopismom ubiegającym się o indeksację w referencyjnych bibliometrycznych bazach i w nich obecnych środków na utrzymanie niezbędnych standardów.

W 2022 r., poza bieżącą pracą, zmierzającą do pozyskania wartościowych artykułów naukowych, czy pozyskania autorów o uznanym dorobku, redakcja podjęła przygotowania do wydania kolejnego monograficznego numeru czasopisma współredagowanego przez tzw. guest editors. Umiędzynarodowienie „Archiwum Kryminologii” przejawia się m.in. w wzrastającej liczbie autorów i recenzentów posiadających zagraniczną afiliację naukową, udostępnianiu zasobu czasopisma w rosnącej liczbie baz pełnotekstowych i repozytoriów.

Zaktualizowano platformę Open Journal System, zmian szablonu customizacji (likwidującego część błędów wyświetlania metadanych) oraz dostosowania do standardu WCAG 2.1, co jest obligatoryjnym działaniem w programie.

Ponieważ istotnym elementem ewaluacji czasopisma przez bibliometryczne bazy referencyjne jest obok wysokiego merytorycznego poziomu artykułów, prestiżu autorów i ilości cytowani artykułów, zachowanie procedur zgodnych z Polityką wydawniczą i Etyką wydawniczą czasopisma, zdecydowano o wdrożeniu systemów antyplagiatowych: Plagiat.pl (dla artykułów polskojęzycznych) oraz CrossRef Similarity Checking, dla którego wdrożenia niezbędne było dokonanie rejestracji identyfikatorów DOI (uprzednio zarejestriowanych przez agencję mEDRA w bazie DataCite) w (alternatywnej dla niej) bazie CrossReff. Powszechnie stosowany dla publikacji naukowych udostępnianych w sposób elektroniczny system unikalnych, trwałych identyfikatorów DOI wspiera dostępność i widoczność publikacji w Internecie, poprawia indeksację w bazach i przez wyszukiwarki internetowe, co wpływa na jej cytowalność, a przez to na ocenę dorobku naukowego autora/-ów artykułów jak i czasopisma, starającego się o pozytywny wynik ewaluacji w bibliometrycznych bazach referencyjnych, które na etapie oceny merytorycznej zgłoszenia wymagają udowodnienia iż czasopismo było cytowane w publikacjach infekowanych już w danej bazie i jako takie ma wpływ na rozwój nauki. Stosowanie identyfikatorów DOI zapobiega powielaniu błędów w cytowaniach (przez możliwość weryfikacji metadanych tworzących opis bibliograficzny) wpływających na wskaźniki bibliometryczne, umożliwia łatwe dotarcie do publikacji nawet po latach od jej wydania (link ma charakter trwały). System identyfikatorów DOI porządkuje piśmiennictwo elektroniczne, jest wykorzystywany przez większość managerów bibliografii.