Prawo Antykorupcyjne


Rekrutacja wznowiona


Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Antykorupcyjne”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2024 – czerwiec 2025)
Termin składania dokumentów: do 31 października 2024 r.
Terminy zajęć zostaną opublikowane w czerwcu 2024 r.


I. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie zachowań korupcyjnych, zwłaszcza w sektorze publicznym.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie korupcji i etyczne aspekty tego zjawiska; zagrożenia korupcją w sektorze publicznym i sposoby minimalizacji ryzyka korupcyjnego; odpowiedzialność osób fizycznych i prawnych za korupcję w świetle prawa międzynarodowego, UE oraz polskiego; proceduralne aspekty walki z korupcją; instytucjonalne aspekty walki z korupcją; analizę mechanizmów antykorupcyjnych i zadań pełnomocników do spraw antykorupcji; problematykę compliance.

 1. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz specjaliści – praktycy, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 2. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
 3. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia z końcowego egzaminu.
 4. Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni, wybitni specjalności z prawa karnego, prawa administracyjnego, m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jakie są zasady rekrutacji?

 1. rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta;
 2. liczba miejsc jest ograniczona – max 80 osób;
 3. o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe?
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równoważny.

Jaki jest koszt udziału w studiach podyplomowych?
Studia podyplomowe prowadzone są na zasadzie, pełnej, jednorazowej odpłatności. Czesne wynosi 5.900 zł brutto i obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Czesne nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej 100 zł brutto.

Czesne uiszczane jest zgodnie z odrębną umową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych. Na uzasadniony wniosek Kandydata Dyrektor Instytutu może rozłożyć czesne na raty wnoszone w wyznaczonych terminach.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do 31 października 2024 r. powinien złożyć załączony poniżej „Druk zgłoszenia” wraz z załącznikami, tj.:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych (oryginał dyplomu zostanie zwrócony na pierwszych zajęciach);
 2. dokument poświadczający zmianę nazwiska lub imienia (dokument wymagany w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych zmienił imię, lub nazwisko).

Ponadto, uczestnik studiów podyplomowych, podpisując „Druk zgłoszenia” oświadcza, że:

 1. zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych;
 2. zobowiązuje się do wniesienia czesnego i opłaty rekrutacyjnej;
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INP PAN na potrzeby studiów podyplomowych.

W jaki sposób można złożyć dokumenty?

Dokumenty aplikacyjne można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 1. pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00–330 Warszawa z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego”;
 2. osobiście: w Sekretariacie INP PAN, pok.272 lub 220 w Pałacu Staszica, II piętro;
 3. pocztą elektroniczną: zeskanowane, ww. wymagane dokumenty należy przesłać na adres: p.ochman@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie dokumentów w wersji elektronicznej każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym przez Sekretarza studiów podyplomowych). W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej zakwalifikowany Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi studiów, pierwszego dnia zajęć oryginały tych dokumentów, celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wersji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr konta bankowego (opłata rekrutacyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272