mgr Tomasz Kosicki

Magister prawa i administracji, asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako starszy inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wieloletni wykładowca akademicki.

Uczestniczył w charakterze prelegenta w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii „Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego” (Warszawa 2022).

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, europeizacja procedur administracyjnych, postępowanie egzekucyjne w administracji i egzekucja administracyjna, prawo samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansowej

Stypendia:

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Monografie

 1. Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ss. 508, ISBN 978-83-8286-028-3.

Rozdziały w monografiach

 1. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, [w:] S. Fundowicz, P. Śwital, M. Wieczorek (red.), ABC Administracji, t. II, Radom 2013, s. 198-223, ISBN 978-83-937938-1-5.
 2. Rola organów administracji publicznej w egzekwowaniu zakazu testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach, [w:] S. Fundowicz, K. Filipiak, P. Śwital (red.), ABC Administracji, t. III, Administracja publiczna wobec wyzwań współczesności, Radom 2013, s. 83-93, ISBN 978-83-937938-2-2.
 3. Aksjologia sądowej kontroli postępowań dyscyplinarnych – wybrane zagadnienia, [w:] K. Stępniak (red.), Aksjologia w państwie i prawie, t. II, Sądownictwo oraz prawo materialne, Warszawa 2019, s. 238-256, ISBN 978-83-952837-4-1.
 4. Instrumenty finansowe partycypacji społecznej w jednostkach pomocniczych gminy, [w:] 30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy, Warszawa 2019, s. 261-282, ISBN 978-83-952837-5-8.

Artykuły w dziełach zbiorowych

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu, [w:] M. Czakowska, J. Kutta (red.), Człowiek w społeczeństwie i w prawie, Bydgoszcz 2013, s. 129-144, ISBN 978-83-89914-64-4
 2. Zasada in dubio pro libertate w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r., Katowice 2017, s. 49-60, ISBN 978-83-226-3298-7.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa kłusownicze w świetle przepisów ustawy – Prawo łowieckie, “Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2013, t. III, s. 155-166, ISSN 1899-4601.
 2. Zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach. Uwagi na tle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., “Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2014, t. IV, s. 67-75, ISSN 1899-4601.
 3. Administracyjnoprawne instrumenty dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2019, t. IX, s. 119-146, ISSN 1899-4601.
 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z wejściem w życie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych – wybrane zagadnienia, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2022, t. XI, s. 31-42, ISSN 1899-4601.
 5. Konstrukcja prawna instrumentu zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, „Studia Prawnicze KUL” 2022, z. 2, ISSN: 2719-4264.

Recenzje

 1. Dagmara Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych – tendencje rozwojowe, Lublin 2018, ss. 192, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, nr 1, s. 323-329, ISSN: 1731-6375, e-ISSN: 2449-8289.
 2. Mariusz Bogusz (red.), Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, t. I ss. 162 (ISBN 978-83-7865-815-3), t. II ss. 176 (ISBN 978-83-7865-816-0), „Acta Iuris Stetinesis” (w druku), ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181.
 3. Recenzja monografii „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019”, pod redakcją Mateusza Błachuckiego i Grzegorza Sibigi, Warszawa 2020, ss. 493, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022, nr 5, ISSN: 1896-8996.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 lipca 2017 r., III SA/Lu 145/17, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2020, t. X, s. 189-198, ISSN 1899-4601.
 2. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r., II SA/Wa 605/19 (glosa krytyczna), “Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2020, t. X, z. 1 specjalny, s. 123-130, e-ISSN 2449-9005, ISSN 1899-4601.
 3. Obowiązki informacyjne organów administracji publicznej dotyczące instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2021 r., II SA/Sz 808/20, “Roczniki Administracji i Prawa” 2021, z. 4, s. 277-284, ISSN: 1644-9126.

Komentarze praktyczne i poradniki w wersji elektronicznej

 1. Dostęp do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Komentarz praktyczny, LEX 2021.
 2. Administrator skrzynki doręczeń elektronicznych w JST – wyznaczenie i zadania (zarządzanie skrzynką doręczeń). Poradnik, LEX 2021.
 3. Założenie adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń elektronicznych przez JST. Poradnik, LEX 2021.