dr Tomasz Zimny

Kontakt:
tel. (22) 65-72-781
email: tzimny@inp.pan.pl
dyżur: dyżur: wtorki w godz. 14.00-17.00, pok. 222 (dawny 230)

Doktor nauk prawnych (wyr.), magister prawa, magister filozofii, Advanced Certificate in Bioethics.

Jestem zainteresowany procesami zachodzącymi na styku systemów normatywnych i zaawansowanych badań naukowych. O ile badania naukowe są źródłem postępu, stwarzając możliwości rozwiązania wielu problemów współczesnego świata, o tyle rolą prawa czy etyki jest wspieranie postępu z jednej strony oraz zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony istotnych wartości z drugiej. Ma to szczególne znaczenie w dziedzinie nauk biologicznych, która budzi moje największe zainteresowanie. W swoich badaniach na ogół skupiam się na prawie patentowym, które jest szczególnie silnie powiązane z innowacjami w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Do innych obszarów moich zainteresowań należą uregulowania dotyczące bezpieczeństwa biologicznego związanego z wykorzystaniem produktów inżynierii genetycznej i nowych technik w hodowli roślin, a także bioetyka. W związku z interdyscyplinarnym charakterem moich badań, często współpracuję z ekspertami z innych dyscyplin niż prawo, a w szczególności z zakresu filozofii, biotechnologii i rolnictwa.

Obecnie współpracuję z prof. Heleną Żakowską-Henzler i dr Żanetą Pacud w ramach projektu NCN „Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe”, poza tym realizuję projekt pt. „Nowe techniki w hodowli roślin z punktu widzenia przepisów o GMO i prawa patentowego”. Wykonuję również zadanie statutowe poświęcone zdolności patentowej zwierząt.

Prawo własności intelektualnej; Prawo patentowe; Bioetyka; Etyka ochrony środowiska; Bezpieczeństwo biologiczne; Etyka medyczna; Transfer technologii; Biotechnologia.

Nagrody:

 • 2018 – Nagroda Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w konkursie UPRP na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką z zakresu ochrony własności intelektualnej, za rozprawę doktorską pt. Dobre obyczaje i porządek publiczny jako kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków.

Książki:

 1. J. Zimny, W. Podyma, J. Rembeza, T. Zimny, M. Zieliński, J. Kozdój, S. Sowa, A. Anioł, A. Linkiewicz, Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną Radzików 2013.

Artykuły:

 1. Zimny T., Sowa S., Tyczewska A., i Twardowski T., Certain new plant breeding techniques and their marketability in the context of EU GMO legislation – recent developments, „New Biotechnology”, 2019, t.51, s. 49–56. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.02.003 Zimny T., i Twardowski T., Szczególna sytuacja pasz GM w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Nauka”, 2019.
 2. T. Zimny, T. Twardowski, Legislacja technik „bio” – pilna konieczność?, Nauka, 2017, No. 3.
 3. T. Twardowski, A. Aguilar, P. Puigdomenech, A. Linkiewicz, S.. Sowa, and T. Zimny, European Union needs agro-bioeconomy, „BioTechnologia”, 2017, t.1, p. 73–78.
 4. T. Zimny, Recent changes to EU law on GMOs and their potential influence on the patentability of GM plants. Some remarks on possible side effects of Directive 2015/412/EU, BioTechnologia, Vol. 96, No. 2/2015.
 5. T. Zimny, Zdolność patentowa ludzkich embrionalnych komórek macierzystych i dopuszczalność prowadzenia oraz finansowania badań nad nimi, jako przykłady niespójności dotyczącej moralnej oceny danego zjawiska, w obrębie porządku prawnego Unii Europejskiej Studia Prawnicze, 4/2012.
 6. T. Zimny, S. Sowa, Prawna ochrona odmian roślin w Unii Europejskiej i U.S.A. – system sui generis, Postępy Nauk Rolniczych, Iss. 4/2010
 7. A.M. Gadomski, T. Zimny Application of IPK (Information, Preferences, Knowledge) Paradigm for the Modeling of Precautionary Principle based Decision Making – Lecture Notes in Computer Science 5508, p. 319 – 327, 2009.
 8. T. Zimny, S. Sowa, A. Linkiewicz, J. Zimny, Uwagi do projektu ustawy “Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”, Biotechnologia 4(83) ‘2008.
 9. Rozdziały w książkach:

  1. T. Zimny, Genetically Modified Plants and the Union – Between Local Policies and the Free Movement of Goods, w: Milestones of Law in the Area of Central Europe, M. Lenhart, M. Giba – eds, Bratislava 2016, ISBN 9788071604143.
  2. T. Zimny, Komercjalizacja ludzkiego ciała, in: J. Różnyńska, W. Chańska – red., Bioetyka, Wolters Kluwer, 2013.
  3. T. Zimny, Research Involving Human Subjects and Human Biological Material from a European Patent Law Perspective. Autonomy, Commodification, Patentability, w: J. Schildmann, V. Sandow, O. Rauprich, J. Volmann – eds., Human Medical Research, Ethical, Legal and Socio-Cultural Aspects, Springer 2012.
  4. T. Zimny, Problemy moralne związane z inżynierią genetyczną na tle obowiązujących uregulowań prawnych w: T. Twardowski – ed. Społeczne i prawne aspekty biotechnologii, Wydawnictwo PAN, Warszawa, 2012.
  5. J. Zimny, T. Zimny, Akty prawne regulujące wytwarzanie i stosowanie GMO – prawo międzynarodowe, w: Organizmy zmodyfikowane genetycznie, PZIiTS, Poznań 2007.
  6. A. Dalbiak, J. Zimny, T. Zimny, Krajowe uregulowania prawne z zakresu GMO w: Organizmy zmodyfikowane genetycznie, PZIiTS, Poznań 2007.