Uzupełnienie archiwalnej bazy artykułów opublikowanych w „Studiach Prawniczych”

Przedmiotem projektu jest cyfrowe udostępnienie archiwalnego zasobu czasopisma „Studia Prawnicze”, obejmujące opracowanie metadanych 559 artykułów oraz korektę OCR skanów artykułów opublikowanych w latach 1963–2008.

Cyfrowe udostępnienie w modelu Open Access archiwalnego zasobu czasopisma wydawanego przez INP PAN od 1963 roku (tj. 946 artykułów dotychczas niedostępnych w postaci elektronicznej) stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia dostępności artykułów, zgłaszaną przez przedstawicieli środowiska akademickiego: zarówno autorów zainteresowanych otwartym udostępnieniem swego dorobku jak i badaczy, studentów – chcących zapoznać się z publikowanymi tam pracami.
Przez lata czasopismo INP PAN cieszyło się prestiżem, publikując obszerne artykuły, które często mimo upływu czasu nie zdezaktualizowały się w swojej zasadniczej części i mogą służyć zarówno celom popularyzacji nauki prawa jak i zwiększeniu świadomości prawnej społeczeństwa. Od początku swego istnienia czasopismo – ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych – słyneło z artykułów o pogłębionej i wieloaspektowej analizie poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerokiego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Na łamach “Studiów Prawniczych” w szerokim zakresie prezentowane były (i są nadal) zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem globalizacji i europeizacji prawa. Ponadto w czasopiśmie publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.


W 2022 r. realizacja projektu polegała na sukcesywnym opracowywaniu metadanych artykułów naukowych opublikowanych w archiwalnych numerach „Studiów Prawniczych”. Opracowano i przygotowano do publikacji na stronie internetowej czasopisma (w Open Journal System) metadane dla 407 artykułów, opublikowanych w periodyku między 1963 r. a 2004 r. (autor wraz z afiliacją i państwem afiliacji, tytuł artykułu w j. polskim i angielskim, słowa kluczowe na podstawie danych w bazie ePBP, streszczenie, jeśli jest dostępne, bibliografia publikacji przywoływanych – references, opracowana na podstawie przypisów dolnych i śródtekstowych bibliografii załącznikowej wg. instrukcji wydawniczej czasopisma. Cyfrowe udostępnienie artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie ma sens tylko jeśli publikowane artykuły opatrzone są zestawem metadanych, umożliwiających ich wyszukanie, a pliki pdf są dobrej jakości (m.in. pełna przeszukiwalność, możliwość kopiowanie tekstu). Publikacja złej jakości plików lub bez zestawu metadanych może zniechęcić potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z artykułu.