Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. Komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck został opublikowany komentarz autorstwa dr Ariadny H. Ochnio do art. 119 lit. zg, zh, zw-zzzd, zzh-zzk oraz art. 305 lit. q i r Ordynacji podatkowej w przedmiocie przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, środka represyjnego jakim jest blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego i odpowiedzialności karnej podmiotów.

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest w polskim systemie prawa nowym środkiem prawnym o charakterze represyjnym zaprojektowanym w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności związanych z podatkiem VAT.


Rozwiązania prawne dotyczące tego środka prawnego rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, a także do przepisów projektu nowej ustawy – Ordynacja podatkowa zgłoszonego 4.6.2019 r. (Sejm RP VIII kadencji, druk Nr 3517). W publikacji uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury blokadowej.

Autorka komentarza omówiła następujące zagadnienia:

 • motywy wprowadzenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego do polskiego porządku prawnego, w tym kontekst prawa UE oraz związki z systemem AML/CFT;
 • ustawowe gwarancje skuteczności blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • wpływ blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na prawa i wolności;
 • definicje legalne wybranych pojęć z działu IIIB Ordynacji podatkowej;
 • postępowanie w przedmiocie krótkiej i długiej blokady rachunku;
 • stosowanie przepisów postępowania podatkowego w procedurze blokadowej;
 • zwolnienie środków z zablokowanego rachunku;
 • prawo do zaskarżenia w procedurze blokadowej;
 • upadek blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • warunki wyłączenia odpowiedzialności prawnej banku lub SKOK-u;
 • administracyjna kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku blokady rachunku;
 • odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku blokady rachunku oraz za ujawnienie lub wykorzystanie informacji objętych żądaniami blokady rachunku.

Publikacja ma na celu rozwinięcie wiedzy na temat środka represyjnego w postaci blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. Może być pomocna dla przedstawicieli nauki prowadzących badania w obszarze prawa represyjnego, ponadto dla praktyków prawa zaangażowanych w procedurę blokadową oraz dla osób, wobec których taki środek represyjny jest stosowany, w szczególności przedsiębiorców.


Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
ISBN: 978-83-8235-480-5
Wydanie: Warszawa 2021
Seria: Podatki w Praktyce
Ilość stron: 264
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 55203