Detencja i jej alternatywy. Analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych

Nakładem Wydawnictwa IWS ukazała się monografia „Detencja i jej alternatywy. Analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych” autorstwa Witolda Klausa, Moniki Szuleckiej oraz Dominika Wzorka z Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Praca ta stanowi krytyczne studium praktyki sądów w zakresie podejmowania decyzji w sprawie wniosków Straży Granicznej o umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub areszcie dla cudzoziemców. Na tle rozważań teoretycznych dotyczących orzekania środka izolacyjnego i środków alternatywnych do detencji w monografii przedstawiono wyniki szeroko zakrojonych badań orzecznictwa sądowego z lat 2019 oraz 2021 oraz analizy dostępnych danych statystycznych odnoszących się zarówno do stosowania detencji, jak i środków alternatywnych do niej w latach 2015-2021.


W recenzji wydawniczej dr Małgorzata Makarska z SSO w Siedlcach stwierdziła, że pracę badawczą należy uznać za wartościową i wnoszącą istotny wkład w badany obszar, związany ze stosowaniem detencji wobec cudzoziemców i jej alternatywami. Analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych została przeprowadzona wnikliwie, wieloaspektowo, na podstawie danych statystycznych i badań aktowych. Badacze opisali zastosowaną metodę badań, która pozwoliła przed-stawić praktykę orzeczniczą sądów w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustaw: o cudzoziemcach i o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Wyniki badań i analiz zostały zamieszczone w formie tabel i wykresów oraz opatrzone wyjaśnieniami, komentarzami i wnioskami. Całość pracy poprzedził wstęp przedstawiający detencję i funkcjonowanie ośrodków strzeżonych w Polsce w ujęciu historycznym. Praca przytacza źródła badawcze, doktrynalne, jak i orzecznicze.

Drugi z recenzentów – dr hab. Marcin Górski, prof. UŁ natomiast przyznaje, że rzadko zdarza się czytać polską pracę prawoznawczą, która jest tak interesująca, że czytelnik musi odpierać pokusę spojrzenia na koniec książki czy rozdziału, żeby się dowiedzieć, „kto okazał się zabójcą”. Z miłym zdziwieniem przychodzi stwierdzić, że recenzowana publikacja jest tak właśnie interesująca. Wywód jest prowadzony niezwykle wartko, znakomitą polszczyzną, z przybliżeniem (ale nie uciążliwym) terminologii i konstrukcji obcych (i doskonałym ich wykorzystaniem). Praca jest oparta na wartościowych wynikach badań, których sposób przeprowadzenia nie wzbudza wątpliwości metodologicznych, zarazem zaś uzupełnia istotny lukę w polskim piśmiennictwie, podejmując zagadnienie stosowania detencji wobec cudzoziemców.


Wydawca: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Autorzy: Witold Klaus, Monika Szulecka, Dominik Wzorek
Wydanie: 2024
ISBN:978-83-67149-55-6
Ilość stron: 261