Kościelne modele ochrony danych osobowych – Bernard Łukańko

W przeszłości kościoły i wspólnoty wyznaniowe odpowiedzialne za dokumentowanie danych dotyczących np. narodzin czy zawarcia związku małżeńskiego. Współcześnie, przetwarzając dane swoich członków i innych osób nawiązujących różnego rodzaju stosunki prawne z kościołami i związkami wyznaniowymi, podmioty te posługują się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Wymaga to szczególnego zaangażowania w celu uniknięcia ryzyk związanych z przetwarzaniem danych. Kwestia ochrony danych osobowych w kościołach jest zagadnieniem niezwykle ważkim nie tylko z perspektywy teoretycznej, ale także pod względem praktycznym.


W monografii przedstawiono genezę i ewolucję ochrony danych osobowych w kościołach, związkach wyznaniowych i wspólnotach wyznaniowych, z uwzględnieniem ram prawnych dla odrębności statusu kościołów i związków wyznaniowych w pracach nad reformą ochrony danych osobowych.

Omawiając zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po wejściu w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. po 25 maja 2018 r.), autor uwzględnił krajowe i zagraniczne akty prawa wewnętrznego oraz orzecznictwo TSUE i sądów krajowych. Opracowanie uwzględnia rozwiązania przyjęte w aktach prawa wewnętrznego sześciu kościołów w Polsce: Kościoła katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wybranych kościołów zagranicznych.

Przedstawiając rolę art. 91 RODO w unijnym modelu ochrony danych osobowych, autor wskazał przesłanki umożliwiające kościołom i związkom wyznaniowym stosowanie własnych szczegółowych zasad ochrony danych osobowych oraz wymogi stawiane odrębnym organom nadzorczym w rozumieniu art. 91 ust. 2 RODO. Punktem wyjścia do prowadzenia analizy jest przyjęcie założenia, że prawodawca unijny tworząc wyjątkowe i fakultatywne rozwiązanie zawarte w art. 91 RODO, miał na celu nie tyle wytworzenie w kościołach sfery wolnej od ochrony danych osobowych31, ile zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, wprawdzie nie identycznego, ale zbliżonego w zakresie praw i obowiązków, przy jednoczesnym poszanowaniu statusu kościołów, określonego w art. 17 TFUE, tj. przy uwzględnieniu gwarancji poszanowania zasad doktrynalnych kościołów oraz jednoczesnym zapewnieniu stabilnych ram instytucjonalnych w zakresie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych. W monografii omówione zostały środki ochrony prawnej przewidziane w kościelnych aktach prawa wewnętrznego regulujących ochronę danych osobowych.


Wydanie: Warszawa 2019
Stan prawny: 28.02.2019 r.
Wydawca: Wolters Kluwer
Seria: Monografie
ISBN: 978-83-8160-698-1
Ilość stron: 352
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 54593