Między obowiązkiem a przyzwoleniem: środki wyrównawcze na rzecz kobiet jako instrument realizacji praw człowieka

W monografii Autorka dokonała analizy zobowiązań nałożonych na państwa w ramach umowy międzynarodowej z dziedziny praw człowieka (Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – CEDAW) oraz zobowiązań państw członkowskich UE wynikających z systemu prawa integracyjnego. Oba te systemy prawne (unijny i międzynarodowy) stanowią dwa bieguny prawnego modelu działań wyrównawczych na rzecz kobiet, wyznaczając tym samym obszar analizy, który – jak zauważył w recenzji prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka, UW – dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska interesująco i dynamicznie określa jako sferę “między obowiązkiem a przyzwoleniem”.


Autorka konsekwentnie prowadzi czytelnika od problemów podstawowych, z precyzyjną i niezwykle potrzebną analizą stosowanej terminologii, do całościowego ujęcia tytułowych reżimów prawnych i ich swoistego “zderzenia”. Ta niezbyt obszerna praca stanowi doskonały przykład na to, że zwięzłe i kompetentne opracowanie precyzyjnie określonego problemu badawczego jest o wiele bardziej wartościowe niż długie opracowania po części powielające znane i ogólnodostępne treści i analizy. […] Dokonana analiza świadczy też o wysokiej kompetencji prawniczej Autorki, jej erudycji i o dogłębnym zrozumieniu mechanizmów interpretacji i stosowania środków wyrównawczych. Część pierwsza i druga stanowią wręcz modelowe ujęcie analizowanej problematyki w oparciu o obszerny materiał źródłowy przy równoczesnym nadaniu im oryginalnego rysu własnych poglądów Autorki. Z recenzji wydawniczej dr. hab. Michała Kowalskiego, prof. UJ


Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Autorka: Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Wydanie: Warszawa 2021
ISBN: 978-83-7383-941-0
Ilość stron: 262
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 55252, 55253