Wymuszone zaginięcia w Europie: kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw – dr Grażyna Baranowska

Zjawisko wymuszonego zaginięcia w kontekście europejskim to temat nie poruszany wcześniej w żadnej Polskiej publikacji. Dr Grażyna Baranowska napisała książkę w oparciu o swoją rozprawę doktorską z 2016 pt. „Wymuszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania”. Celem monografii było „zbadanie procesu kształtowania się międzynarodowych standardów prawnych w Europie w zakresie zapobiegania i reagowania na wymuszone zaginięcia”.


Autorka posiada kompleksową wiedzę, którą skrupulatnie przedstawia w napisanych przez nią sześciu rozdziałach. Pierwszy rozdział ma charakter wstępu, w którym po krótce zostało przedstawione tło historyczne, przebieg wydarzeń, skalę naruszeń oraz czynności podejmowane w celu wyjaśnienia wymuszonych zaginięć w Europie. W drugim rozdziale autorka przedstawia traktatowe i pozatraktatowe podstawy prawne dotyczące obowiązków państw w kontekście wymuszonych zaginięć. Trzeci rozdział zawiera analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście wymuszonych zaginięć; czwarty porusza kilka najistotniejszych decyzji Komitetu Praw Człowieka państw europejskich. W piątym rozdziale autorka bada w trzy organy powołane w związku z konfliktem w byłej Jugosławii, zaś w ostatnim omawia mechanizmy międzynarodowe związane z badaniem zjawiska wymuszonych zaginięć w Europie nieprzeanalizowanym wcześniej przez autorkę. Każdy z rozdziałów kończy się wnioskami co usprawnia oraz pomaga podsumować poszczególne rozdziały.

W recenzji publikacji dr A. Szarek-Zawijacz pisze:

„Autorka, posiadając bardzo dużą wiedzę ogólną z zakresu ochrony praw człowieka (w szczególności orzecznictwa strasburskiego), potrafi ukazać poszczególne aspekty problematyki dochodzenia roszczeń z tytułu wymuszonych zaginięć w szerszym kontekście praw człowieka. Imponująca podstawa źródłowa pracy – bardzo duża liczba dokumentów i orzecznictwa – a także bogactwo wykorzystanej literatury stanowią o wysokiej wartości recenzowanej publikacji, którą dodatkowo podnosi fakt, iż Autorka, mając możliwość skonfrontowania swoich założeń badawczych z rzeczywistością rodzin ofiar i doświadczeniami ekspertów od lat zajmujących się pomocą dla takich osób, potrafi wyciągać wnioski uwzględniające tę perspektywę. […] Książka G. Baranowskiej stanowi pogłębione i zarazem kompleksowe opracowanie ważnego tematu z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka. Pasja i wiedza, z jakimi została napisana, powinny skłonić do lektury nie tylko prawników, ale także inne osoby zainteresowane problematyką poszanowania praw człowieka w Europie.”


Wydanie: Warszawa 2017
Stan prawny: 10 lipca 2017 r
Wydawca:C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Autorzy: (red.) Grażyna Baranowska.
ISBN:  978-83-25593-40-7
Ilość stron: 267
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 54034