Konferencja – 11.10.2022 – Postępowanie w sprawach własności intelektualnej Czy potrzebne są nowe regulacje?

Konferencja Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
we współpracy z Stowarzyszeniem Ochrony Własności Przemysłowej Polska Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI)


Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
Czy potrzebne są nowe regulacje?

11.10.2022 r.

Pałac Staszica INP PAN Nowy Świat 72 Warszawa

Rejestracja


Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw własności intelektualnej oraz przedstawienie proponowanych i dyskutowanych w środowisku prawniczym zmian. Pogłębiona analiza przepisów prawa i praktyki oraz znajomość rozwiązań w innych krajach umożliwi rozważenie, czy istnieje konieczność nowelizacji i wprowadzenia nowych instytucji.

Podczas konferencji, w ramach merytorycznych paneli, przedstawiciele środowiska sędziowskiego, naukowego, pełnomocników i biznesu będą analizowali i prezentowali swoje poglądy. W szczególności stan prawny, w którym brak obecnie odmienności dla zabezpieczania roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej, otwiera debatę na temat praktyki orzekania w Wydziałach Własności Intelektualnej Sądów Okręgowych.

W ramach konferencji omówione zostaną zagadnienia wskazujące, że interpretacja ogólnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a zwłaszcza spełnienia przesłanek zabezpieczenia, nie jest jednolita i powinna uwzględniać specyfikę spraw własności intelektualnej. Uwagi de lege ferenda powinny z kolei korespondować z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (2004/48/WE).


PROGRAM

10.00 – 10.30

Otwarcie Konferencji

Dr hab. Celina Nowak prof. INP PAN – Dyrektor INP PAN
Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP
Dr hab. Paweł Podrecki prof. INP PAN Kierownik Katedry Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

10.30 – 12.00

Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej – aktualna praktyka krajowa i orzecznictwo

Uczestnicy:
Mec. Bartosz Krakowiak (Przewodniczący SOWP-AIPPI PL / Polservice) – moderator
Mec. Klaudia Błach-Morysińska (SOWP-AIPPI PL / Zaborski, Morysiński)
Praktyka orzekania w sprawach zabezpieczania roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej na podstawie danych statystycznych.
SSO dr Jarosław Antoniuk
Składanie „pism ochronnych” w sprawach własności intelektualnej jako przełamanie zasady postępowania ex parte w sprawach o zabezpieczenie roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego.
Dr hab. Monika Rejdak (UMCS)
O sprawach własności intelektualnej – wybrane aspekty.

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Regulacje prawne i praktyka w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kontekście postępowania zabezpieczającego

Uczestnicy:
Mec. Marcin Fijałkowski (Sekretarz SOWP-AIPPI PL / Baker McKenzie) – moderator
Mec. Marta Sznajder (SOWP-AIPPI PL / LDS)
Przegląd regulacji krajowych wybranych państw europejskich, w których wprowadzona jest instytucja „pism ochronnych” lub środki procesowe o zbliżonym charakterze.
SSO dr Krzysztof Kurosz (UŁ)
Rozprawy zdalne w sprawach własności intelektualnej a zasada suwerenności terytorialnej.
Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski (UAM)
Patent europejski o jednolitym skutku a zabezpieczenie roszczeń.

14.00 – 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 15.45

Propozycje de lege ferenda w zakresie postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej w kontekście instytucji „pism ochronnych”.

Uczestnicy:
Mec. Piotr Dynowski (SOWP-AIPPI PL / Bird&Bird) – moderator
Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Krzysztof Kopeć – Prezes PZPPF
Projekt regulacji „pism ochronnych” – cel i założenia.
Mec. Beata Matusiewicz-Kulig (TKP)
Mec. Agnieszka Schoen (TKP)
Zasada rozstrzygania wniosków o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym i stosowanie zasady bezpośredniości i ustności – sposób procedowania w sprawach własności intelektualnej.

15.45 – 16.00

Zakończenie konferencji

Dr hab. Paweł Podrecki prof. INP PAN
Próba podsumowania aktualnych zagadnień postępowania w sprawach własności intelektualnej.