Konferencja – 18.10.2019 r. – „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.


Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja “Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej.


KOMITET NAUKOWY


Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych, prawnych i ekonomicznych. Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji. Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.
Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii, zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku (agenda konferencji w załączeniu). Zaproszenie do udziału w II edycji EFNiG kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym rynku energetycznego.


Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii, zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.


Zaproszenie do udziału w II edycji EFNiG kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym rynku energetycznego.


Formy: Panele tradycyjne (3-4) – prezentacja referatów i dyskusja. Dodatkowo przewidziano panel doktorancko-studencki lub odrębnie studencki i doktorancki. Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych panelach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tytułów referatów do 27 września 2019 r. W tym też terminie program konferencji zostanie zamieszczony na stronach organizatorów: Instytut Nauk Prawnych PAN, Mercatus et Civis

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.


Zasady uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w odpowiedniej wysokości na konto organizatora. Udział w konferencji jest co do zasady odpłatny. Opłata konferencyjna (cena z VAT), w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

  • opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów 300 zł;
  • opłata dla studentów i doktorantów 250 zł;
  • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 600 zł;
  • pracownicy i doktoranci INP PAN są zwolnieni z opłat;
  • reprezentanci podmiotów współpracujących oraz zaproszeni goście są zwolnieni z opłat.

ABY UMOŻLIWIĆ SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PROSIMY SERDECZNIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (także zwolnionych z opłat) O REJESTRACJĘ MOŻLIWIE SZYBKO W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM DOSTĘPNYM POD LINKIEM PONIŻEJ.

REJESTRACJA


Opłatę konferencyjną należy przelać nie później niż do dnia 20 września 2019r. na konto:

KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”,
ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

z dopiskiem w tytule: „Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2019, imię i nazwisko uczestnika”

Faktura VAT w wersji elektronicznej zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty i przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym (elektronicznym w systemie konfeo.pl).

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

  • w przypadku chęci wygłoszenia referatu wraz ze wskazaniem jego tytułu i przesłaniem abstraktu powinno nastąpić – najpóźniej do dnia 13 września 2019 r.
  • w pozostałych przypadkach – najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.

ORGANIZATORZY BARDZO PROSZĄ ABY Z UWAGI NA KWESTIE ORGANIZACYJNE NIE ZWLEKAĆ Z REJESTRACJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Propozycje referatów zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy, a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 27 września 2019 roku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale mogą być przyjęte do publikacji.

Nadesłanie referatów do publikacji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. ze względu na cykl wydawniczy (planowany termin wydania monografii najpóźniej w pierwszym kwartale 2020 r.). Planuje się aby publikacja konferencyjna została wydana przez Wydawnictwo INP PAN.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania tekstów do publikacji w pracy zbiorowej Instytutu Nauk Prawnych PAN


W przypadku jakichkolwiek pytań organizacyjnych związanych z tym wydarzeniem prosimy kierować je do Moniki Czyż – Kierownik Pionu Administracyjnego,  (e-mail: konferencje@inp.pan.pl lub Jarosława Króla – Prezesa Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” (e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601913417).


Zapraszamy serdecznie!