Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce – Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa

 

 

 

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN wraz z Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce,
– Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa.

 

Konferencja odbędzie się w Poznaniu 23 lutego 2023 r., w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Konferencja odbywa się z okazji przypadającej 23 lutego 2023 roku 65-roczniczy śmierci pierwszego Kierownika Katedry I Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Stanisław Kasznicy oraz 80-rocznicy pierwszego wydania – jakże istotnego dla pokoleń prawników – podręcznika pt. ,,Polskie prawo administracyjne’’ pod pseudonimem dr A. Łużycki na zamówienie Delegatury Rządu.


Konferencję poświęconą jest dorobkowi naukowemu Stanisława Kasznicy i jego recepcji we współczesnej doktrynie prawa i postępowania administracyjnego. Konferencja ma wymiar nie tylko naukowy ale jej zamierzeniem jest przybliżenie młodszym pokoleniom prawników i administratywistów tej barwnej i jakże zasłużonej postaci. Stanisław Kasznica prócz działalności akademickiej bardzo aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, społecznym i w walce o niepodległość. Był członkiem licznych organizacji, chociażby zarządu Bratniej Pomocy, był członkiem organizacji Oświata Narodowa, aktywnym działaczem Związku Młodzieży Polskiej – „Zet”, tajnej Ligi Narodowej, założycielem Klubu Dyskusyjnego, przewodniczył dublańskiemu kołu Towarzystwa Szkoły Ludowej, posłem do Sejmu Krajowego, brał też czynny udział w pracach Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny.

Profesor Stanisław Kasznica był m.in. prorektorem i rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, kilkukrotnie dziekanem Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, senatorem, członkiem Rady Archiwalnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wreszcie był też sędzią Trybunału Kompetencyjnego. Wiele czasu poświęcał sprawom lokalowym, m.in. do jego zasług zaliczyć można uregulowanie spraw własnościowych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM. Wykładał na tajnych kompletach w toku II wojny światowej, a po 195 włączył się w odbudowę państwa działając w Instytucie Ziem Zachodnich i biorąc czynny udział w reaktywacji Uniwersytetu Poznańskiego, a w szczególności Wydziału Prawa Administracji.

Mając to na uwadze, konferencja poświęcona osobie Stanisława Kasznicy nie mogłaby pominąć jego osiągnieć na polu społecznym, teologicznym, jak i organizacyjnym. Dlatego też, do udziału zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele nauk prawnych, ale także naukowcy z Oddziału IPN w Poznaniu oraz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (PUSC).


Konferencja pod patronatem:

 

 

 


Konferencja jest bezpłatna. Wydarzenie odbędzie się wyłącznie w świecie rzeczywistym. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników, której można dokonać pod adresem: https://ankiety.inp.pan.pl/index.php/418152?newtest=Y&lang=pl


Konferencja jest częścią szerszego projektu badawczego poświęconego Profesorowi Stanisławowi Kasznicy realizowanego przez Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN wraz Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM.

O kolejnych działaniach i efektach projektu będziemy informować.


 

Zobacz program konferencji

9.00 – 9.20 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Dziekan WPiA UAM
Dr Wojciech Drobny, Zastępca Dyrektora INP PAN

9.20 – 11.00
1. Naczelnik Marta Szczesiak-Ślusarek, IPN O. Poznań, Biografia Profesora Stanisława Kasznicy
2. Prof. dr hab. Kazimierz Ginter, PUSC, Duchowość Profesora Stanisława Kasznicy. Próba rekonstrukcji
3. Dr hab., prof. UW, Dobrochna Bach-Golecka, WPiA UW, Pokora w pracy naukowej. Przykład życia Stanisława Kasznicy seniora

11.00-11.20 – przerwa kawowa

11.20 – 13.00
1. Prof. dr hab. Marek Szewczyk, WPiA UAM, Prawny charakter stosunku administracyjnoprawnego
2. Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, WPiA UŁ, Akt administracyjny – wczoraj i dziś (Rozważania na kanwie przemyśleń Stanisława Kasznicy)
3. Prof. dr hab. Iwona Niżnik–Dobosz, WPiA UJ, Instytucjonalizacja wartości w świetle dorobku Stanisława Kasznicy
4. Dr hab., prof. UAM, Rafał Szczepaniak, WPiA UAM, Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych w świetle nauki prawa czasów Stanisława Kasznicy oraz w świetle nauki współczesnej – uwagi cywilisty

13.00-13.40 – lunch

13.40-15.20
1. Dr hab., prof. UŁ, Joanna Wegner, WPiA UŁ, Następstwo prawne w polskim prawie administracyjnym
2. Dr Lucyna Staniszewska, WPiA UAM, O aktualności poglądów Stanisława Kasznicy na temat władzy i władztwa administracyjnego w czynnościach podejmowanych przez współczesną administrację publiczną
3. Dr hab., prof. INP PAN, Mateusz Błachucki, INP PAN, Kontrola zewnętrzna i rozliczalność organów administracji publicznej
4. Dr Karol Flisek, Myśl profesora Stanisława Kasznicy w zakresie ustroju, kompetencji i zadań sądownictwa administracyjnego w państwie prawnym w odniesieniu do współczesnego sądownictwa administracyjnego

15.20 – 15.40 – przerwa kawowa

15.40 – 16.40 Co nam zostało z dorobku Profesora Stanisława Kasznicy?
Dyskusja panelowa z udziałem dr hab., prof. UZ, Ewy Szewczyk, dr hab., prof. WSH, Magdaleny Gurdek, prof. dra hab. Piotra Dobosza, dra hab., prof. UW, Adama Szafrańskiego, dra hab., prof. UAM, Sławomira Pawłowskiego, dra Wojciecha Drobnego, dra Rafała Sierchuły, a także prelegentów i uczestników konferencji.