Seminarium naukowe – 06.06.2019 r. – “Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”

Grupa Robocza ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zapraszają na seminarium nt. „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”, 6 czerwca 2019 r., godz. 14.00 – 16.30 Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 273 (II piętro).

Prosimy o potwierdzenie udziału wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Od kilku lat odnotowuje się znaczący wzrost skali zjawiska pracy przymusowej i w związku z tym potrzebę pełniejszego uregulowania tej problematyki w polskim ustawodawstwie. Problem ten został dostrzeżony w dokumencie rządowym – Krajowy Plan Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (przyjęty przez Radę Ministrów w 2017 r.).

Odpowiedzią na to wyzwanie było powołanie w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju) Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Grupa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu podjęła prace m.in. nad opracowaniem definicji pracy przymusowej i złożeniem rekomendacji do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem definicji pracy przymusowej do przepisów kodeksu karnego.

Projekt definicji opracowany pod kierunkiem dr hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN (INP PAN, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) oraz sędzi dr Małgorzaty Makarskiej (Ministerstwo Sprawiedliwości) wraz z uzasadnieniem będą stanowiły przedmiot rozważań podczas seminarium. W procesie konsultacji prezentowanego projektu uczestniczyli również pozostali członkowie grupy roboczej, w tym przedstawiciele instytucji państwowych, ministerstw, biznesu, związków zawodowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W celu zapewnienia Państwu efektywnego udziału w dyskusji wszystkim osobom, które potwierdzą zainteresowanie udziałem w seminarium, przekazany zostanie zestaw materiałów zawierający treść projektowanej definicji wraz z uzasadnieniem.