Zaproszenie na konferencję – 22.09.2021 – Aktualne problemy prawa karnego Unii Europejskiej

Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Aktualne problemy prawa karnego Unii Europejskiej, MS Teams, 22 września 2021 r.


Elementem europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest współpraca sądowa w sprawach karnych. Budowanie tej przestrzeni odbywa się w poszanowaniu praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych Państw Członkowskich (art. 67 ust. 1 TFUE). Funkcjonowanie tej przestrzeni zależy od tego, na ile odpowiedź UE na poważną przestępczość transgraniczną będzie w stanie przezwyciężyć różnice w ustawodawstwach i tradycjach Państw Członkowskich, a zarazem respektować prawa podstawowe. Pogodzenie tych kwestii stanowi wyzwanie dla polityki UE w zakresie współpracy w sprawach karnych. Główne kierunki rozwoju europejskiego prawa karnego wynikają z traktatowych założeń dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Współpraca ta obejmuje dwie formy działań: wzajemne uznawanie wyroków i orzeczeń sądowych oraz zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich (art. 82 i 83 TFUE).

Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie nowych kierunków, w których rozwija się szeroko rozumiane europejskie prawo karne, zarówno w dziedzinie wzajemnego uznawania orzeczeń, jak i zbliżania przepisów karnych (materialnych i procesowych). Proponowane referaty powinny koncentrować się na aktualnych zagadnieniach mających znaczenie dla współpracy w sprawach karnych oraz dla prawa krajowego. Tematyka referatów może dotyczyć problemów, które powstały na tle obowiązującego prawa UE lub prawa krajowego przyjętego w wyniku implementacji prawa UE, jak również problemów, które wynikają z orzecznictwa TSUE czy też problemów, które dopiero rysują się w związku z rozwiązaniami projektowanymi w prawie UE.


Termin zgłaszania udziału w konferencji, jak również tematów referatów i abstraktów (max. 500 słów) na adres konferencja.UE@inp.pan.pl (z podaniem imienia, nazwiska i afiliacji): do dnia 22 maja 2021 r.

Informacja o referatach zakwalifikowanych do wygłoszenia na konferencji oraz szczegółowy program konferencji: 22 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz zgłaszania referatów wszystkie osoby zajmujące się w pracy naukowej problemami prawa karnego Unii Europejskiej, zarówno doświadczonych, jak i młodych badaczy.

Zaproszenie na konferencję Aktualne problemy prawa karnego UE