dr Aleksandra Gliszczyńska–Grabias

Kontakt:
tel. 61 85-20-260
email: a.gliszczynska@poczta.onet.pl
dyżur: wtorek, w godz.10:00-13:00
 • Uczestniczka projektu badawczego „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019);
 • Kierowniczka polskiej części międzynarodowego projektu badawczego „Memory Laws in European and Comparative Perspective” (MELA) finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu HERA (2016-2019)

Prawne aspekty przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, system ochrony praw człowieka ONZ, ochrona i prawne granice wolności wypowiedzi, prawa pamięci i sprawiedliwość okresu transformacji

Ekspertka Rady Europy w Programie Help in the 28, członkini zespołów eksperckich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2015), członkini Rady Naukowej Community of Democracies, członkini Council for European Studies Research Network on Transnational Memory. Autorka szeregu ekspertyz dla organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018), stypendystka Uniwersytetu Yale (2010-2011) oraz Uniwersytetu Cambridge (2014), stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012). Wyróżniona w konkursie im. Prof. Manfreda Lachsa na najlepszą monografię w obszarze prawa międzynarodowego publicznego (2015).

 1. ‘Governmental Xenophobia’ and Crimmigration: European States’ Policy and Practices towards ‘the Other, No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice 15/2018 (współautorka)
 2. Law and Memory. Toward Legal Governance of History, Cambridge University Press 2017 (współredakcja)
 3. Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej w: R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Beck 2017
 4. Rada Praw Człowieka w: R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Beck 2017
 5. Prawo do poszanowania wyznania i światopoglądu osadzonego w: Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2017
 6. „Prawa pamięci” a prawa człowieka: szanse i zagrożenia w: A. Gliszczyńska-Grabias i in. (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer 2017 (współautorka)
 7. Powszechny Przegląd Okresowy Rady Praw Człowieka ONZ jako mechanizm ochrony praw człowieka – sukces czy porażka metody „wskazywania i zawstydzania”? w: J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Beck 2017
 8. A recent decision of the US Supreme Court on legal discrimination in the access to voting rights: Five readings of Shelby County, Antidiscrimination Law Review 1/2017 (współautorka)
 9. „Homosexual propaganda” Bans as a Litmus Test for the Acceptance of Liberal and International Human Rights Norms in the Post-Communist States, XV t. Baltic Yearbook of International Law (współautorka)
 10. Stalinism and Communism equals or versus Nazism? Central and Eastern European Unwholesome Legacy in ECtHR, East European Politics and Societies 2016, vol. 30, no
 11. Law of Ritual Slaughter and the Principle of Religious Equality, Journal of Law, Religion and State 2016, Vol. 4, no 3
 12. Struggling with the European Past: European Court of Human Rights on Memory and Law (in:) Dorota Gozdecka, Magdalena Kmak (eds), Europe at the Edge of Pluralism: Legal Conundrums of Accommodating Diversity in Europe, Intersentia 2015
 13. Memory Laws or Memory Loss? Europe in Search of its Historical Identity through the National and International Law, XXXIV Polish Yearbook of International Law
 14. Freedom of Religion versus Humane Treatment of Animals: Polish Constitutional Tribunal’s Judgment on Permissibility of Religious Slaughter, European Constitutional Law Review (EuConst), Volume 11 , 3/2015 (współautorka)