Poznańskie Centrum Praw Człowieka


Odwiedź stronę Poznańskiego Centrum Praw Człowieka


Obszary badawcze

Zespół realizuje badania poświęcone ,międzynarodowym standardom ochrony praw człowieka – mechanizmom ochrony i prawem materialnym w aspekcie porównawczym a także przystosowaniu polskiego porządku prawnego do wymogów stawianych przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest ONZ-owski system ochrony praw człowieka. Prowadzone badania dotyczą także systemu Rady Europy, ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej, jak i wybranych aspektów prawa krajowego. Wśród zagadnień szczegółowych podejmowanych w ramach badań zespołowych, jak i indywidualnych znajdują się obecnie takie problemy jak: wpływ dorobku organów traktatowych ONZ na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prawa pamięci, mowa nienawiści, procedury specjalne Rady Praw Człowieka, wymuszone zaginięcia, instrumenty przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, prawa reprodukcyjne.


Granty

 1. Projekt badawczy „Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw”, NCN SONATA,  2019/35/D/HS5/03700, kierownik: dr Grażyna Baranowska (2020-2023)
 2. Projekt badawczy „Responding to sexist hate speech through international human rights law”, Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (MNSiW Dialog), realizacja: dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
 3. Projekt badawczy „Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”, NCN OPUS, 2019/33/B/HS5/01634, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2019-2021)
 4. Projekt badawczy „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019)
 5. Międzynarodowy projekt badawczy „Memory Laws in European and Comaparative Perspective” (MELA) finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu HERA, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2016-2019)
 6. Projekt badawczy „„Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych” NCN Preludium, 2013/N/HS5/04044, kierownik: dr Grażyna Baranowska (2013-2016)
 7. Projekt badawczy„Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”, NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2013-2016)
 8. Projekt badawczy „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych”, KBN NN110 193534, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2008-2011)

Nagrody i stypendia

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych wybitnych naukowców w latach 2020-2023 dla dr Grażyny BaranowskiejNagroda Dyrektor INP PAN dla Dr Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej (2019)
 2. Nagroda Dyrektor INP PAN dla dr Grażyny Baranowskiej (2018, 2019).
 3. Stypendium START dla młodych prawników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dr Grażyny Baranowskiej w 2018 roku.
 4. Nagroda Dyrektor INP PAN dla dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias (2017).
 5. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych wybitnych naukowców w latach 2015-2018 dla dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias.
 6. Stypendium START dla młodych prawników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dr Aleksandry Gliszczyńskiej Grabias w 2012 roku.

Monografie

 1. Constitutionalism under Stress. Essays in Honour of Wojciech Sadurski, red. U. Belavusau, A. Gliszczyńska-Grabias, Oxford University Press 2020;
 2. A. Hernandez-Połczyńska, Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Warszawa: Wydawnictwo INP PAN 2019;
 3. Law and Memory: Towards Legal Governance of History, red. Gliszczyńska-Grabias, U. Belavusau, Cambridge 2017;
 4. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, red. R. Wieruszewski, Warszawa: Beck 2017;
 5. O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
 6. G. Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw, Warszawa: Beck 2017;
 7. Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, red. G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Warszawa: Wolters Kluwer 2014;
 8. A. Gliszczyńska-Grabias, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, Warszawa: Wolters Kluwer 2014;
 9. Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii [red.] K. Sękowska-Kozłowska oraz J. Kondrata-Bryzik, Warszawa: Wolters Kluwer 2013;
 10. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz [red.] R. Wieruszewski, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.

Współpraca międzynarodowa

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN jest członkiem następujących międzynarodowych sieci naukowych i edukacyjnych:

 1. Global Campus of Human Rights z siedzibą w Wenecji – we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 2. European Master s Degree in Human Rights & Democratisation (E.MA) – Europejski Program Studiów Magisterskich w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji – we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Association of Human Rights Institutes – Stowarzyszenie Instytutów Praw Człowieka (AHRI)

Kurs międzynarodowej ochrony praw człowieka

Od 1992 roku Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN organizuje dziesięciodniowy kurs poświęcony międzynarodowej ochronie praw człowieka. Kurs skierowany jest przede wszystkim do młodych aktywistów w dziedzinie praw człowieka: prawników, dziennikarzy, naukowców, studentów i pracowników organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.


Wykłady pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

Dr Lena Kondratiewa-Bryzik pracowała na stanowisku adiunkta w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN. Zajmowała się w swojej pracy badawczej ochroną praw człowieka, w szczególności zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi. Zginęła 3 marca 2012 roku w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 r. Centrum organizuje doroczne wykłady jej pamięci. Dotychczas w ramach cyklu odbyły się następujące spotkania naukowe:

 • 2020 – “Jestem feministą” – prawa kobiet w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, wykład otwarty dr. hab. Adama Bodnara
 • 2019 – konferencja pt. Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony
 • 2018 – Prawa człowieka w praktyce adwokackiej, wykład otwarty mec. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej
 • 2017 – Traktując poważnie art. 18 Konstytucji, wykład otwarty prof. Ewy Łętowskiej
 • 2016 – Koncepcja autonomii seksualnej w prawie karnym, wykład prof. Moniki Płatek w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kobiety w prawie”
 • 2015 – Prawo do śmierci i etyka umierania, wykład otwarty prof. Zbigniewa Szawarskiego
 • 2014 – O aktualności hasła „prawa kobiet prawami człowieka, wykład otwarty Barbary Limanowskiej
 • 2013 – Promoting women’s rights in Poland and Russia – a Polish-Russian Seminar in memory of Lena Kondratiewa-Bryzik

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel.: 61 85-20-260
email: phrc@inp.pan.pl
strona:www.phrc.pl
dyżury: wtorek, godz. 10.00-13.00