dr Andrzej Jakubowski

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: andrzejjak@poczta.fm
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216
 • mgr, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2004
 • mgr, Instytut Historii Sztuki, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
 • dr (Ph.D.), European University Institute (Florencja), 2010, praca doktorska: „ The Effects of State Succession on Cultural Property: Ownership, Control, Protection”, pod kierunkiem prof. F. Francioniego.

Najważniejsze przedsięwzięcia naukowe (kierownik projektu):

 • Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA (2017-2022)
 • „Międzynarodowy grant badawczy w ramach programu Unii Europejskiej ERA-NET Heritage Plus „Cultural Heritage and Global Change” (2015-2018)
 • „The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law – Relocating the Third-Generation Human Rights”, grant badawczy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing/Powroty (2012-2014)

Monografie:

 1. Cultural Heritage, Cultural Rights and the European Union: A Critical Inquiry (współ-redaktor tomu z K. Hausler i F. Fiorentini), BRILL, Boston-Leiden: 2018 (forthcoming)
 2. Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry(współ-redaktor tomu z K. Wierczyńską), Routledge, London-New York: 2016 (hardback and e-book) i 2017 (paperback)
 3. Cultural Rights as Collective Rights – An International Law Perspective (redaktor tomu), BRILL, Boston-Leiden: 2016
 4. Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii (współ-redaktor tomu z M. M. Bieczyńskim), Silva Rerum/Wyd. UAP, Poznań: 2016
 5. State Succession in Cultural Property, Oxford University Press, Oxford: 2015

Rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły naukowe:

 1. Cultural Heritage Crimes before the International Criminal Court: the Al Mahdi Case and Beyond(współautorstwo z K. Wierczyńską), [w:] -M. Carstens, & E. C. Varner (eds)., Intersections of International Cultural Heritage Law,Oxford University Press, Oxford-New York: 2018 (forthcoming)
 2. The Notion of Common Cultural Heritage within the Constitutional Framework of the European Union, [w:] Jakubowski, K. Hausler, & F. Fiorentini (eds.), Cultural Heritage, Cultural Rights and the European Union: A Critical Inquiry, BRILL, Boston-Leiden: 2018 (forthcoming)
 3. Regionalne systemy ochrony dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wywozem: analiza krytyczna,[w:] Rogacka-Łukasik, I. Gredka-Ligarska (red.), Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r., Wyd. Wyż. Szkoły Humanitas, Sosnowiec: 2018 (złożone do druku)
 4. State Succession and Cultural Heritage [w:] A. F. Vrdoljak, & F. Francioni (eds.), Oxford Handbook on International Cultural Heritage Law, Oxford University Press, Oxford: 2018 (forthcoming)
 5. Collective Rights, [w:] Grote, F. Lachenmann, & R. Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford: 2018 (forthcoming)
 6. Articles 25-28: Intangible Cultural Heritage Fund, [w:] J. Blake, & L. Lucas Lixinski (eds.), Commentary to the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Oxford University Press, Oxford: 2018 (forthcoming)
 7. Resolution 2347: Mainstreaming the Protection of Cultural Heritage at the Global Level, Questions of International Law (2018) (forthcoming)
 8. Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICCJudgment in the Al-Mahdi Case(współautorstwo z K. Wierczyńską), 16(4) Chinese Journal of International Law694 (2017)
 9. Enhancing the Mobility of Collections and Access to Cultural Heritage: Immunity from Seizure of Cultural Objects in Poland (współautorstwo z P. Gwoździewicz-Matan), 23(1) International Journal of Cultural Policy1 (2017)
 10. World Heritage, Conflicting Identities and Political Reconciliation, [w:] L. Lixinski, & A. Durbach (eds.), Heritage, Culture and Rights: Challenging Discourses, Hart-Bloombsury, Oxford-Portland: 2017
 11. Wywłaszczenie zabytku ruchomego (art. 22) może nastąpić nie inaczej, jak na mocy reskryptu Rady Regencyjnej, na wniosek Ministra W. R. i O. P., [w:] K. Zeidler, &M. Marcinkowska (red.), Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Warszawa-Gdańsk: 2017
 12. Istria’s Artistic and Spiritual Heritage in Abeyance: International Cooperation and Cultural Community Rights (współautorstwo z F. Fiorentini), 26 Italian Yearbook of International Law 211 (2016)
 13. Culture and Human Rights: Concepts, Instruments and Institutions, [w:] A. J. Wiesand et al. (eds.), Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries, De Gruyter, Berlin-Wroclaw: 2016
 14. Cultural Heritage and the Collective Dimension of Cultural Rights in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights,[w:] A. Jakubowski (ed.), Cultural Rights as Collective Rights – An International Law Perspective, BRILL, Boston-Leiden: 2016
 15. A Constitutionalised Legal Order – Exploring the Role of the World Heritage Convention (1972), [w:]A. Jakubowski, & K. Wierczyńska (eds.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge, London-New York: 2016 (hardback and e-book) i 2017 (paperback)
 16. Swoboda wypowiedzi artystycznej a „prawo do pornografii” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] M. M. Bieczyński, & A. Jakubowski (red.), Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii,Silva Rerum/Wyd. UAP, Poznań: 2016
 17. Art, Museums, and Cultural Heritage through the Lens of Private Law – Recent Publications by Polish Authors (2013-2016), 2(2) Santander Art and Cultural Law Review283 (2016)
 18. Zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – analiza krytyczna (współautorstwo z K. Wierczyńską), 205 Studia Prawnicze 39 (2016)
 19. Memory, Cultural Heritage and Community Rights: A Story of Church Bells in Eastern Europe and the Balkans (współautorstwo z F. Fiorentini, E. Manikowską), 5(2) International Human Rights Law Review 274 (2016)
 20. Ochrona dóbr kultury obcego państwa w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich własności z 2004 r., [w:] P. Stec, & P. Maniurka (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Wyd. UO, Opole: 2015
 21. Zwyczajowy charakter zakazu niszczenia oraz grabieży dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego we współczesnym prawie międzynarodowym,[w:] E. Mikos-Skuza, K. Sałaciński (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II, MKiDN, Warszawa: 2015
 22. State Responsibility and the International Protection of Cultural Heritage in Armed Conflicts 1 (2) Santander Art and Culture Law Review147 (2015)
 23. Pierwokup przy wywozie dóbr kultury za granicę – analiza kierunkowych zmian w prawie polskim (współautorstwo z O. Jakubowskim), [w:] A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. III, PTPN, Poznań: 2014
 24. Prawna ochrona („immunitet”) zagranicznych dóbr kultury, (78)(1) Cenne, Bezcenne, Utracone 67 (2014)
 25. Mechanizm pierwokupu przy wywozie zabytków za granicę: propozycja zmian legislacyjnych w zakresie obrotu dobrami kultury w Polsce (współautorstwo z O. Jakubowskim), (80-81)(3-4) Cenne, Bezcenne, Utracone81 (2014)
 26. Territoriality and State Succession in Cultural Heritage, 21(4) International Journal of Cultural Property423 (2014)
 27. Export and Import of Cultural Property: Poland(współautorstwo z O. Jakubowskim), [w:] Kirkwood Paterson, & J. A. R. Nafziger (eds.), Handbook on the Law of Cultural Heritage and International Trade, Edward Elgar Publishing, Cheltenham: 2014
 28. Black Sea Tomb Raiders and the Practice of Global Cultural Exchange: Revisiting the Ethics and Responsibility of Museums, 19(1) Art, Antiquity and Law 75 (2014)
 29. Cultural Property under the Threat of Seizure: (Re)Defining the Limits of State Immunity in the Face of International Crimes,18(1) Art, Antiquity and Law7 (2013)