Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego


Obszary badawcze

 • zagadnienia teoretyczne prawa międzynarodowego publicznego;
 • analiza źródeł prawa międzynarodowego, akty jednostronne państw;
 • wykonywanie orzeczeń sądów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym;
 • podmiotowość w prawie międzynarodowym;
 • uznanie międzynarodowe;
 • odpowiedzialność międzynarodowa państw;
 • międzynarodowe sądownictwo karne;
 • samostanowienie i secesja w prawie międzynarodowym;
 • nabycie i utrata terytorium państwowego;
 • sukcesja państw;
 • organizacje międzynarodowe;
 • kompetencje dorozumiane organizacji międzynarodowych;
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka;
 • regionalne systemy ochrony praw człowieka, w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka;
 • ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym;
 • prawo konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowe prawo humanitarne;
 • międzynarodowe prawo handlowe oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny;
 • global governance;
 • użycie siły w prawie międzynarodowym;
 • status zbrojnych aktorów niepaństwowych.

Obecnie realizowane projekty badawcze

 • Zakaz groźby użycia siły we współczesnej praktyce państw – projekt badawczy realizowany w ramach projektu „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego przez INP PAN, kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska.
 • Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych – perspektywa krajowa i międzynarodowa – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowa UMO–2016/23/N/HS5/02849, konkurs PRELUDIUM 12, kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska.
 • Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych, 2019-2021, projekt realizowany w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, porozumienie DFS-III.7211.56.2019, uczestnik: dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN
 • Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich, 2019-2022, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, umowa UMO-2018/29/B/HS5/00863, rola w projekcie: uczestnicy: dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN, dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN, dr Szymon Zaręba
 • Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe), 2019-2021, projekt realizowany ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej (JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017), koordynator w jednostce uczestniczącej (wspólnie z dr. Mateuszem Grochowskim)

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel. 22 65-72-885
pok. 216 (dawny 220)
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00