Strona główna » Badania naukowe » Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza.

Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza.

Logo NCN

Projekt finansowany ze środków NCN, realizowany od 12 lipca 2019 r. do 11 lipca 2021 r.
Kierownik: dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN

W ramach badań prowadzonych nad realizacją projektu naukowego: „Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza”, finansowanego ze środków przyznanych w ramach grantu otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2016/21/B/HS5/02061, na lata 2017-2022 opublikowano:


Artykuły naukowe:

  1. Glosa do postanowienia SN z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie I KZP 2/19 (OSNKW 2019, z. 6, poz. 32), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 3;
  2. Better to explain or to testify? The procedural position of a defendant in a comparative perspective, “Comparative Law Review” publikacja w 2021;
  3. Pozycja procesowa oskarżonego jako osobowego źródła dowodowego w Polsce i Anglii – rozważania prawno-porównawcze, „Studia Prawnicze” 2019, nr 2;
  4. Mechanisms of elimination of undesired evidence from criminal trial, w: Brazilian Journal of Criminal Procedure, Vol. 7, n. 1 (Revista Brasileira de Direito Processual Penal) – “Admissibility of Evidence in the Criminal Process. Between the Establishing of the Truth, Human Rights and the Efficiency of Proceedings”;

Rozdział w pracy zbiorowej:

  1. „Model idealny procesu mieszanego o zwiększonej kontradyktoryjności i jego komponenty”, w: Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, (red.) C. Kulesza, A. Sakowicz, Białystok 2019, Temida 2;
  2. „Wpływ obrony na zawartość akt sprawy karnej jako warunek pełnej realizacji zasad procesu karnego”, w: Quo vadit processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania, (red.) A. Małolepszy, R. Olszewski, Łódź 2020;
  3. Model reguł dopuszczalności dowodów w państwach anglosaskich na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, (red.) J. Kasiński, A. Małolepszy, P. Misztal, R. Olszewski., K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Warszawa-Łódź 2019;
  4. Sprawiedliwość czy „zwycięstwo za wszelką cenę”: podejście prokuratora do zasady prawdy materialnej – analiza porównawcza, w: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, (red.) H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa 2019.