Bazy pełnotekstowe i bibliograficzne

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN posiada dostęp do następujących baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowe:

BAZY PEŁNOTEKSTOWE

# Nazwa Opis Link
1 BazEkon
  Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM.

Zobacz
2 BazHum
  Pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych, zawierająca prawie tytułów 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów, a w bazie pełnotekstowej ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych umieściło BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

Zobacz
3 BazTech
  Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich  czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM.

Zobacz
4 Cambridge Core Baza zastępuje dwie główne platformy wydawnictwa: Cambridge Journals Online i Cambridge Books Online. Zawierać ponad 360 czasopism oraz 30 tys. książek elektronicznych. W subskrybowanej przez INP PAN kolekcji HSS udostępniane są 42 tytuły czasopism prawniczych. Zobacz
5 CEON Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Zobacz
6 Ebsco
  Wielodziedzinowa baza danych zawierająca około 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym około 6.000 czasopism recenzowanych naukowo, indeksy i abstrakty z około 7.800 czasopism oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych. W ramach licencji CIN posiada m.in. dostęp do kolekcji:

  • Academic Search Complete – wielodziedzinowej bazy danych zawierającej około 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym około 6.000 czasopism recenzowanych naukowo,  indeksy i abstrakty z około 7.800  czasopism oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych, m.in. ponad 350 tytułów zagranicznych czasopism z dziedziny nauk prawnych.
  • ERIC (Education Resources Information Center) – bazy wydawanej przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierającej ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 631.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku.
  • GreenFILE –bazy, zawierającej informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko.
  • Newspaper Source – bazy pełno tekstowej, oferującej dostęp do 360 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim, m.in.:The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto baza zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne
Zobacz
7 Elsevier
  Licencja obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Zobacz
8 HeinOnline
  Wiodąca baza danych zawierająca 125 tys. dokumentów z historii prawa oraz dokumentów rządowych oraz artykuły z ponad 3,3 tys. czasopism z zakresu prawa i nauk pokrewnych.
  W ramach subskrypcji zasobów Hein Online – International Core INP PAN ma dostęp do następujących kolekcji:
  • Law Journal Library – obejmuje pełne zasoby 3,3 tys. znaczących tyułów naukowych czasopism z dyscypliny nauk prawnych i nauk pokrewnych
  • Civil Rights and Social Justice
  • COVID-19: Pandemics Past and Present
  • English Reports – zbiór orzeczeń wyższych sądów angielskich z lat 1220-1866
  • Fastcase Case Law – pełny zasób orzecznictwa stanowego i federalnego USA, wyposażony w narzędzia ułatwiające wyszukiwanie treści i intertekstualność odniesień do przywoływanych aktów prawnych i orzeczeń
  • Foreign & International Law Resources Database – publikacje m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego, Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze i inne z zakresu międzynarodowego prawa publicznego
  • Gun Regulation & Legislation in America – prawie tysiąc publikacji dotyczących dostępu do broni palnej
  • Law Academy Project -kolekcja materiałów dotyczących historii Law Academy of Philadelphia, opracowana przez dr Joela Fishmana
  • Legal Classics – ponad 20 tys. publikacji uznawanych za klasyczne w naukach prawnych
  • LGBTQ+ Rights – zbiór materiałów i interaktywna oś czasu dotycząca ruchu na rzecz praw osób LGBTQ+ w USA od 1950 r. do dnia dzisiejszego
  • Open Society Justice Initiative – raporty, podręczniki, dokumenty informacyjne oraz inne materiały dotyczące kwestii praw człowieka i sprawiedliwości
  • Revised Statutes of Canada – estawienie wszystkich ustaw federalnych Kanady uchwalonych przez parlament Kanady od czasu Konfederacji, w tym okresowe konsolidowanie Statutów Kanady
  • Slavery in America and the World – materiały prawnicze na temat niewolnictwa w USA i na świecie, w tym wszystkie ustawy federalne, stanowe i kolonialne
  • United Nations Law Collection – internetowa baza danych oferująca badaczom kompletne cyfrowe archiwum prawa międzynarodowego zawierające najważniejsze publikacje prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Women and the Law (Peggy) – książki, biografie i czasopisma poświęcone roli kobiet w społeczeństwie oraz postępowi w zakresie praw kobiet na przestrzeni ostatnich kilku stuleci
  • World Constitutions Illustrated – dokumenty konstytucyjne i rządowe wszystkich obecnie istniejących państw wraz z publikacjami naukowymi
  • World Treaty Library – monumentalna baza danych skupiająca dzieła Rohna, Dumonta, Wiktora i Martensa, tworząca najbogatszą w historii kolekcję traktatów od 1648 r. do chwili obecnej
  • World Trials Library – kolekcja zawierająca stenogramy rozpraw i inne dokumenty sądowe, a także zasoby związane z głośnymi procesami, a także biografie wybitnych prawników procesowych oraz monografie analizujące i omawiające orzeczenia słynnych procesów.

Zobacz
9 Infona
  Uniwersalna, repozytoryjna, otwarta platforma dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Zawiera archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie) a także polskich czasopism naukowych, m.in. pełny zasób „Przeglądu Sejmowego” (także aktualne wydanie).

Zobacz
10 Legalis

Jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, wydawany przez koncern CH Beck. Licencja umożliwia dostęp do modułów komentarzowych, Systemów Prawa oraz czasopism wydawanych przez Wydawnictwo.
Logowanie za pośrednictwem indywidualnych kont pracowników naukowych.

Zobacz
11 LexOmega

Lex Omega – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska. W ramach licencji możliwy jest dostęp:

 • Moduł LEX Komentarze Prawo Cywilne,
 • Moduł LEX Komentarze Prawo Pracy,
 • Moduł LEX Komentarze Prawo Publiczne,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Cywilne,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Karne,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Pracy,
 • Moduł LEX Monografie Prawo Publiczne,
 • Moduł LEX Komentarze Prawo Karne,
 • Moduł Lex Czasopisma Premium.
Logowanie wyłącznie przez indywidualne konta pracowników naukowych.
Zobacz
12 Nature.com Czasopismo Nature, roczniki od 2010. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji Zobacz
13 Research
Gate.net
Międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowych. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji. Zobacz
14 Oxford Academic Journal

Kolekcja HSS czasopism Oxford University Press (OUP) liczy 197 tytułów prestiżowych czasopism, często dostępnych w HeinOnline z embargiem wydawniczym lub jedynie indeksowanych tam. Licencja obejmuje zasoby czasopism z lat 1996-2023 z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji. Baza umożliwia przeglądanie całych czasopism, a także pełnotekstowe wyszukiwanie konkretnych zagadnień.

Zobacz
15 Springer Link

Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów). Dostępnych jest również w wersji testowej 107 nowych tytułów i 579 czasopism Open Access. W ramach licencji Springer dostępne są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10 558 wolumenów. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji. W licencji Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice

Zobacz
16 Wiley Online Library

Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Zobacz

BAZY BIBLIOGRAFICZNO-ABSTRAKTOWE

# Nazwa Opis Link
1 AGRO

Baza bibliograficzna dla polskich czasopism rolniczych i przyrodniczych tworzona przez ICM.

Zobacz
2 CEJSH

Baza bibliograficzna środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Zobacz
3 e-Polska Bibliografia Prawnicza

Rezultatem realizowanego ze środków MNiSW w programie Dialog projektu jest stworzenie nowej bazy bibliograficzno-abstraktowej „e-Polska Bibliografia Prawnicza” (istniejącej obok komercyjnej bazy bibliograficznej PBPw SIP Lex i Legalis). Otwarta baza ePBP, zawierająca linkowanie do pełnej treści publikacji prawniczych dostępnych oraz streszczenia wielu bieżących publikacji naukowych jest aktualizowana codziennie. Ze względu na trwające prace standaryzacyjne prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i priorytetów.
Bibliografia obejmuje – obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa).

Zobacz
4 Scopus

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów. Podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Zobacz
5 Web of Science

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945;
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956;
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975;
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990;
 • Book Citation Index (BKCI) od 2010;
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015;
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997;
 • Essential Science Indicators.

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obecnie obejmuje ponad 23.000 tytułów bieżących, ponadto w bazie zindeksowane jest 10.000 tytułów czasopism archiwalnych. Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Od roku 2017 w ramach licencji dostępny jest nowy indeks cytowań Emerging Sources Citation Index zawiera ponad 5.000 tysięcy czasopism (docelowo do końca roku 7.500 czasopism), które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do głównych indeksów (SCIE, SSCI i AHCI). Włączenie czasopisma do ESCI zapewnia większą dostępność i uzyskanie szerszej cytwoalności i w rezultacie pełniejszą możliwość dalszej ewaluacji. Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji.

Zobacz