Dr Żaneta Zemła-Pacud

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej
Adiunkt
email: z.pacud@inp.pan.pl

Dr Żaneta Zemła-Pacud jest absolwentką europeistyki (2003) i prawa (2004) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2006 pełniła funkcję asystenta na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W 2012 r. obroniła pracę doktorską pt. “Ochrona patentowa produktów leczniczych”, uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz została laureatką konkursu na najlepszą monografię z zakresu prawa własności intelektualnej. W kolejnych latach była związana z Katedrą Prawa Własnośći Intelektaulnej UJ.

W 2016 r. rozpoczęła badania dotyczące prawnej ochrony danych regulacyjnych w obszarze Life Science. Równocześnie rozpoczęła współpracę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zajmowała stanowisko adiunkta, prowadziła wykłady z prawa własności intelektualnej i współorganizowała seminarium magisterskie z własności intelektualnej.

Od 2019 r. jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi prace badawcze związane z ochroną innowacji oraz regulacjami w obszarze Life Science, wykłada w ramach studiów podyplomowych „Prawo nowych technologii”. W 2021 r. założyła grupę badawczą “Life Science Legal Lab”, w ramach której młodzi naukowcy i doktoranci rozwijają swoje zainteresowania badawcze pod jej kierunkiem.

W 2022 r. została wybrana na członka Rady Naukowej INP PAN, a od 2023 r. reprezentuje Polską Akademię Nauk w Europejskiej Federacji Akademii Nauk, pracując w grupie roboczej IPRs.

Dr Zemła-Pacud prowadziła i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie wynalazków biotechnologicznych, sztucznej inteligencji w sądownictwie patentowym, własności intelektualnej w sektorze zdrowia w Polsce i innych. Jako ekspert była zaangażowana w projekty WIPO i UPRP. Jako visiting researcher prowadziła badania w Instytucie Innowacji i Konkurencji Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Prawa, Medycyny i Life Sciences na Uniwersytecie w Cambridge. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie “Lessons from the COVID-19 Pandemic for IP Licensing Practices in Vaccine Production”, finansowanym przez Academię Brytyjską.

Dr Żaneta Zemła-Pacud jest autorką i współautorką licznych książek i artykułów dotyczących ochrony technologii, prawa patentowego, specyfiki innowacji i regulacji Life Science. Wykładała prawo własności intelektualnej, prawo patentowe i prawo nowych technologii na kilku znaczących polskich uniwersytetach. Prowadziła również liczne wykłady i warsztaty z zakresu prawa patentowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa innowacji w obszarze Life Science w kraju i za granicą (m.in. dla Urzędu Patentowego RP, Izby Radców Prawnych w Warszawie, Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, Szkoły Letniej IP na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersitu w Maladze i Queen Mary University w Londynie).

Jest recenzentem w renomowanych czasopismach prawniczych (m.in. GRUR Int., The Journal of World Intellectual Property, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies), a także korespondentem zagranicznym GRUR International.

W ostatnich latach dr Żaneta Zemła-Pacud, jako ekspertka w zakresie ochrony danych regulacyjnych, bierze czynny udział w krajowej i międzynaroodowej dyskusji na temat trwającej rewizji przepisów farmaceutycznych w UE, uczestnicząc w debatach organizowanych przez Parlament Europejski i Urząd Patentowy RP oraz w warsztatach i konferencjach skupiających przedstawicieli administracji publicznej interesariuszy sektora prywatnego i pozarządowego.

Praktyczną wiedzę na temat dynamiki w sektorze farmaceutycznym Żaneta Zemła-Pacud czerpie z pracy jako Of Counsel w wiodącej firmie prawniczej zajmującej się ochroną własności intelektualnej.


Zainteresowania badawcze:

 • prawo własności intelektualnej w perspektywie międzynarodowej w erze post TRIPS
 • własność intelektualna w sektorze life science: farmacji, rolnictwie, biotechnologii
 • prawo farmaceutyczne
 • ochrona tajemnic przedsiębiorstwa
 • ochrona danych regulacyjnych.

Projekty badawcze

2012-2015 – Badaczka, a następnie współkierowniczka międzynarodowego projektu badawczego “Innovation Expert System” dotyczącego zautomatyzowanego procesu decyzyjnego w sporach patentowych w oparciu o sztuczną inteligencję, prowadzonego w Katedrze Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2017-2018 – Ekspertka w projekcie “Innovation in the Polish health sector”, prowadzonym wspólnie przez WIPO i Urząd Patentowy RP, mającym na celu ocenę wpływu polskiego systemu prawa własności intelektualnej na innowacyjność sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Od 2017 – Jedna z inicjatorów i wiodących członków międzynarodowej sieci badawczej “IP w rolnictwie”, w ramach projektu badawczego realizowanego na Uniwersytecie Balearów.

2017-2021 – Badaczka w projekcie badawczym finansowanym przez NCN “Patenty na wynalazki biotechnologiczne dotyczące ciała ludzkiego a prawa podstawowe”.

2020-2024 – Kierowniczka Projektu finansowanego przez NCN “Ochrona danych regulacyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej”.

Od 2023 r. – Badaczka w międzynarodowym projekcie badawczym “Lessons from the COVID-19 Pandemic for IP Licensing Practices in Vaccine Production”, finansowanego przez British Academy, kierowanym przez Duncana Matthews (Queen Mary University of London), z Kenem Shadlenem (London School of Economics and Political Sciences), Esther van Zimmeren (University of Antwerp) i Timo Minssenem (CeBIL, University of Copenhagen), jako współbadaczami.


Pobyty badawcze

Lipiec 2023, wrzesień 2022 – pobyty badawcze na Uniwersytecie w Cambridge, Centrum Prawa, Nauk Przyrodniczych i Medycyny

Lipiec-sierpień 2017 r., czerwiec-sierpień 2018 – stypendia w Instytucie Innowacji i Konkurencji Maxa Plancka w Monachium


Zainicjowane i współorganizowane konferencje naukowe:
Nagrody i wyróżnienia:
 • Laureatka konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu własności intelektualnej w 2012 roku – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagroda Polskiej Izby Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, 7.12.2012.
 • Laureatka VIII edycji konkursu “Kryształowe Serce Radcy Prawnego” za działalność pro publico bono 11.03.2016.

Członkostwo:
 • ALLEA – European Federation of Academies of Sciences and Humanities, IPR Working Group
 • ATRIP – International Association for the Advancement of Teaching and Research Intellectual Property
 • EPIP – European Policy for Intellectual Property

Ostatnie publikacje:
 • Encyclopedia of Intellectual Property Law – Poland, współaut: A. Tischner, T. Targosz, in: P.Torremans, P.Yu, J. Jutte, Encyklopedia of Intellectual Property Law, Edward Elgar, w przygotowaniu do druku;
 • The European Medicines Agency’s path to greater access to pharmaceutical regulatory data: balancing intellectual property rights and the right to privacy, współaut.: Duncan Matthews, Gabriela Lenarczyk (w:) ed. H. Ullrich, P. Drahos, G.Ghindini, Kritka: Essays on Intellectual Property, Edward Elgar 2024, w przygotowaniu do druku
 • Ad cuius bonum? Księga Jubileuszowa dedykowana Professor Helenie Żakowskiej-Henzler, współred.: Tomasz Zimny, 2023
 • Kwalifikacja wyłączności regulacyjnych na gruncie prawa polskiego (w:) Ad cuius bonum? Księga Jubileuszowa dedykowana Professor Helenie Żakowskiej-Henzler red. Żaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny, 2023
 • The Cross-border Patent Litigation in the EPC System, współaut.: Tomasz Targosz, (w:) D. Matthews, P. Torremans, Handbook on European Patent Law, Edward Elgar, 2023
 • To Have Your Cake and Eat It Too: Sufficient Disclosure of Inventions in the Light of the Polish Supreme Administrative Court’s Judgment of 24 April 2022, II GSK 1724/18, IIC 54, 1105–1115, 2023.
 • Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe, współaut.: Helena Żakowska-Henzler, Tomasz Zimny, Edward Elgar, 2023.
 • The EU regulatory data protection in the agrochemical industry. Towards a data sharing model in favour of sustainable market play and a sustainable environment, współaut. Gabriela Lenarczyk, The Journal of World Intellectual Property, 2023.
 • Clinical Trial Data Transparency in the EU: Is the New Clinical Trials Regulation a Game-Changer?, współaut.: Gabriela Lenarczyk, IIC 2023;54(5):732-763.
 • A shifting paradigm of regulatory data transparency in Europe. How to reconcile the irreconcilable (w:) S. Frankel, M. Chon, J. Schovsbo, B. Lauriat, Improving Intellectual Property: A Global Project, Edward Elgar, 2023.
 • Komentarz do Ustawy – Prawo Własności Przemysłowej w serii Komentarze Prawa Prywatnego Wydawnictwa Beck, autorstwo komentarzy do przepisów o zdolności patentowej, wynalazku biotechnologicznym, SPC, licencji przymusowej, Beck 2021.
 • Patents as an Incentive for Innovation, współred.: R. Sikorski, Wolters Kluwer 2021.
 • Between Breakthrough and Incremental Innovation – Rethinking pharmaceuticals’ Eligibility for IP Protection (w:) Patents as an Incentive for Innovation, R. Sikorski, Żaneta Zemła-Pacud Wolters Kluwer 2021.
 • The CJEU abolishes Neurim and SPCs for new therapeutic indications, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2021.
 • IP and Access to COVID-19-relevant Medicines – in Search of an Optimal Legal Framework, współaut.: Gabriela Lenarczyk, ZNUJ 4(150)/2020.
 • Innovation in the Polish health sector. A qualitative assessment, WIPO Economic working paper, 2019.
 • Patents, SPC and data exclusivity at the service of legal protection for pharmaceuticals, (w:) The object and purpose of intellectual property, ed. Susy Frankel, Edward Elgar 2019.

Ostatnie wykłady i wystąpienia:
 • EU Pharmaceutical Roundtable – the EU institutions’ representatives and the stakeholders dialogue on EU pharmaceutical package and actions securing access to critical medicines, European Parliament, Bruksela, 31.01.2024
 • Regulatory Exclusivities as a Part of Intellectual Property – The Legal Categorisation, Workshop on Pharmaceutical Patent and Regulatory Data, University of Victoria, Wellington, 8-9.11.2023
 • Provisional Patent Applications: Opportunities and Challenges through the Lens of Legal and Empirical Studies, EPIP Annual Conference, Kraków, 11-13.09. 2023
 • What can IP learn from the Life Science regulatory framework and vice versa? 41st Annual ATRIP Congress, Tokyo, 9-12.07.2023
 • Moderating a roundtable on Regulatory exclusivities in the EC legislative proposals during a conference Changes in IP and regulatory framework for pharmaceutical innovation – a debate on the ongoing reform, Warszawa, 16.06.2023
 • Roundtable on Pharmaceutical regulations v. protection of IP during the PPO conference Challenges of IP system in Poland, Kraków, 18-19.05.2023
 • Panel discussion on Covid-10 Vaccine Partnerships, Cebil Annual Symposium 2023 on Intellectual Property and Biologics: Policy Challenges and Response, Cambridge, 12.05.2023
 • Changes in European IP and regulatory system for medicines: A first swing at a drug repurposing framework, Cure Drug Repurposing Collaboratory Annual Meeting at Workshop, Washington, 18.04.2023
 • Revision of the pharmaceutical regulation. In search of balance between access and innovation, Multistakeholder meeting in the European Parliament, Bruksela, 23.01.2023
 • Protection of Regulatory Data as an instrument of fostering innovation in the agrochemical and agri-food industry, International Conference Intellectual Property in Agriculture, Neapol, 26.11.2021
 • Data Exclusivity in the Light of Covid-19-legal challenges, World Intellectual Property Forum, online, 26.04 -3.05.2021
 • Kumulacja praw własności intelektualnej w sektorze life scicence, Konferencja UP z okazji 100 rocznicy Konwencji Paryskiej, Warszawa, 28.11.2019
 • Data Exclusivity and Patents – Interrelations, Overlaps and Consequences of Their Co-existence, 38th ATRIP Congress, Nashville, 25-28.08.2019
 • Innovation of the Polish health sector, WIPO Seminar on Intellectual property and socio-economic development in the Polish health sector: Are we innovative?, Warszawa, 29.10.2018
 • Legal instruments stimulating innovation in pharmaceutical industry. Their importance for the Polish pharma, Conference „Rethinking patent law as an incentive to innovation”, 8-9.10. 2018
 • Patent protection for pharmaceuticals – exclusions, exceptions, limitations – IP Summer School, UJ, Kraków, at the Jagiellonian University in Cracow, 19.09.2018
 • Unfair Commercial Use of Pharmaceutical Data, ATRIP Congress, Helsinki, 7.08.2018
 • Protection of Regulatory Data for Biotech Innovations in Europe, International Conference “New Challenges of the IP Law in the Biotech Sector” Poznań, UAM, 27.04.2018
 • Data exclusivity as an instrument of legal protection for pharmaceuticals, ATRIP Congress, Wellington, 23-27.10.2017
 • Infringement of patent – IP Summer School, UJ, Kraków, at the Jagiellonian University in Cracow, 12.09. 2017.