Dr Izabela Florczak

 

Aktualna afiliacja naukowa

Uniwersytet Łódzki

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2011). Rozprawę doktorską pt.: Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego obroniła w 2016 roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ.

W latach 2016-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Od 2018 roku na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Pracy – Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, zaś od października 2022 – w grupie pracowników badawczych.

Zastępczyni Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Współpracowniczka Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Ekspertka współpracująca z Migracyjnym Centrum Analitycznym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

Kierowniczka studiów podyplomowych: Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

Kierowała projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi. Prelegentka na licznych konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych). Wykonuje zawód radcy prawnego.

  prawo umów o zatrudnienie, polityka zatrudnienia, prawo rynku pracy, polityka migracyjna, zatrudnianie cudzoziemców, polityka zatrudniania cudzoziemców, sztuczna inteligencja w prawie pracy, sztuczna inteligencja w prawie migracyjnym, zatrudnienie prekaryjne, zatrudnienie nietypowe
 1. Adamski J.K., I. Florczak, Exploring the Model of Legal Consciousness Formation Among Foreigners Working in Poland. Preliminary Insights, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022, vol. 48, nr 3 , s. 85-115.
 2. Florczak I., Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców?, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2022, vol. 29, nr 2, s. 161-171.
 3. Florczak I., The Polish migration policy from the perspective of the law regulating the area of the labour market. Unobvious aspects and recent changes, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2022, vol. 63, nr 4, s. 3-9.
 4. Florczak I., Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących na przykładzie orzeczenia C-866/19, Monitor Prawa Pracy, 2022, vol. 19, nr 1, s. 65-67.
 5. Florczak I. (red.), Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, 2022, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Florczak I., Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową na przykładzie wyroku TSUE C-709/20, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2021, vol. 62, nr 11, s. 53-57.
 7. Florczak I., Pandemia COVID-19 jako papierek lakmusowy sytuacji migrantów ekonomicznych z krajów trzecich na polskim rynku pracy, Władza sądzenia, 2020, nr 18, s. 63-77.
 8. Florczak I., Otto M., Peripheralisation of Migrant Workforce in Poland: Inbetween Policy Paths and Regulatory Approaches, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2020, vol. 27, nr 1, s. 41-52.
 9. Florczak I., Precarisation of employment of third country nationals in Poland in the light of Guy Standing’s concept, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2019, nr 9, s. 9-13.
 10. Florczak I., Zatrudnianie cudzoziemców z krajów trzecich z perspektywy prawa krajowego i realiów rynku pracy – panorama zjawiska, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2019, nr 2, s. 2-5.
 11. Florczak I., Zasada komplementarności w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy, [w:] Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Godlewska-Bujok Barbara, Walczak Krzysztof (red.), 2019, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 223-232.
 12. Florczak I., Wujczyk M., Precarious work of migrant workers. The example of Ukrainians in Poland in the light of regulations of (R)ESC, Hungarian Labour Law, 2018, nr 1, s. 46-56.
 13. Florczak I., Terminowe zatrudnianie cudzoziemców w prawie polskim, [w:] Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe, Musiała Anna (red.), 2018, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 77-91.