dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN

Kontakt:
tel./fax: 71 344 47 47
email: rotkojerzy@poczta.onet.pl
dyżur: poniedziałek, piątek w godz.10:00-14:00

Wykształcenie:

 • 1975-1979 – studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 1986 – stopień doktora nauk prawnych (praca pt. „Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w RFN”).
 • 1999 – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna pt. „Administracyjnoprawne instrumenty ochrony środowiska w RFN na przykładzie prawa wodnego”).

Zatrudnienie:

 • Od 1979 – w Instytucie Nauk Prawnych PAN, od 2009 na etacie profesora nadzwyczajnego.
 • Od października 2003 r. do 2006 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego.
 • Od 2006 r. do 2015 r. profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu.
 • Od 2016 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie.

Zainteresowania badawcze związane są z problematyką prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych gospodarki wodnej i ochrony wód.

Kierownik projektu 2012/07/B/HS5/03962 „Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów”.

 1. Normy techniczne w prawie ochrony środowiska, Wrocław 2000,
 2. Ramowa dyrektywa wodna i jej implementacja – analiza prawna, Poznań 2013,
 3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 10,
 4. Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 13 grudnia 2011 r. (sygn. II SA/Kr 1567/11), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013, nr 5,
 5. Funkcje i charakter prawny instrumentów planowych w gospodarce wodnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, nr 6,
 6. Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów (red. J. Rotko) 2016,
 7. Zasada zwrotu kosztów usług wodnych i jej znaczenie prawne, Studia Prawnicze 2016, z. 2,
 8. Kodeksowe pozwolenie zintegrowane a sektorowe pozwolenie wodnoprawne – doświadczenia niemieckie, Studia Prawnicze 2017, z. 2,
 9. Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne, Studia Prawnicze 2018, z. 4,
 10. Ocena wodnoprawna w świetle przepisów ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 10.