dr Joanna Mierzwińska-Lorencka

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: mierzwinka@wp.pl
dyżur: środy w godz. 10:00-12:00
 • Od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego INP PAN.
 • Studia prawnicze ukończyła 2005 r. i w tym roku uzyskała stopień magistra prawa na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. S. Paweli pt. “Status młodocianego według kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego”.
 • Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2010 r. na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej pt. “Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym”, na Wydziale Prawa i Administracji UW.
 • W latach 2005-2007 asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z delegacją do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli.
 • 2006-2012 – kurator społeczny ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.
 • 2007-2009 – asystent sędziego w Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 • 2009-2018 – asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
 • Od 2019 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Prawo karne nieletnich, prawo karne materialne, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

Projekty naukowe:

 • 2016 -Realizacja projektu badawczego nt. Tendencje zmian w kształtowaniu odpowiedzialności karnej nieletnich w prawie międzynarodowym a prawo polskie, realizowany i finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców.
 • Październik 2016 r. – pobyt badawczy w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim.
 • 2017 -Udział w projekcie badawczym Study EuPenTrain – “Preparing the environment for the EPPO: Fostering mutual trust by improving existing common legal heritage and enhancing common legal understanding. Proposal for a preliminary study and guidelines fora model ‘framework curriculum’ for legal training of practitioners in the PIF sector”.

Książki:

 1. Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 2. Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów, (współautorstwo z E.Figiel), Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 3. Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów, (współautorstwo z H. Kuczyńską), Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 4. Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów, (współautorstwo z H. Kuczyńską), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, wydanie 2

Artykuły, studia, rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Prawnokarna ochrona małoletnich świadków na przykładzie wybranych orzeczeń ETPCz, EP 2010, nr 1
 2. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. – wybrane wyniki badań aktowych, Dziecko Krzywdzone 2011, nr 2
 3. Kwalifikowany typ przestępstwa zgwałcenia a odpowiedzialność karna nieletniego, w: Pozbawienie wolności – funkcje i koszty, Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Warszawa 2013
 4. Kilka uwag w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, A. Błachnio-Parzych, Warszawa 2013
 5. Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodności prawa polskiego z wybranymi aktami prawa europejskiego dotyczącymi ochrony małoletniego przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi, przygotowana na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa 2013
 6. Uzasadnianie wyroków w sprawach karnych, w: Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. M. Grochowski, I. Rzuciło – Grochowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 7. The Juvenile Justice System in Poland, Paper Proceedings of Second International Conference on Interdisciplinary Legal Studies 2015, Unique Conferences Canada Publication
 8. Kilka słów o reprezentacji pokrzywdzonego dziecka w postępowaniu karnym, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. WalczakŻochowska, Warszawa 2016
 9. Kurator procesowy – zadania, rola, cel ustanowienia, w: Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego. Prawne i psychologiczne aspekty udziału małoletniego w postępowaniu karnym, Warszawa 2016
 10. Nowe regulacje w zakresie ochrony dziecka w postępowaniu karnym i skutki ich wprowadzenia, Ius Novum 2016, nr 3
 11. Responsibility of a Juvenile for a Prohibited Act under Polish law, współautorstwo z P. Daniluk, International and Comparative Law Review 2016, nr 2
 12. Rozdział – Środki probacyjne (art. 66-84a KK). Komentarz do kodeksu karnego, red. R. A. Stefański, współautor J. Skupiński, Legalis online
 13. Rejestr sprawców przestępstw seksualnych. Uwagi na tle ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Studia Prawnicze 2016, nr 4
 14. Zakaz wykonywania działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, w: Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym, red. P. Daniluk, Warszawa 2017
 15. Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi – zagadnienia wybrane, w: Wybrane problemy ustawowej regulacji środków karnych oraz środków zabezpieczających, red. P. Góralski, Warszawa 2017
 16. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, w: Kodeks karny. Komentarz, wydanie 3, współautorstwo z J. Skupiński, Warszawa 2017
 17. Fair trial (judicial authority) and effective remedy, w: General principles for a common criminal law framework in the EU. A guide for legal practitioners, współautorstwo z C. Nowak, Milano 2017
 18. Kilka uwag krytycznych na temat orzekania kary pozbawienia wolności względem nieletnich, w: Współczesne przekształcenia sankcji karnych – zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, red. P. Góralski, A. Muszyńska, Warszawa 2018