dr hab. Katarzyna Kubuj

Kontakt:
tel. (22) 65-72-781
email: kubuj@hotmail.com
dyżur: wtorki w godz. 10:00-12:00, pok. 222

Udział w wieloletnim międzynarodowym projekcie badawczym:

Forum International sur la Constitution et les Institutions politiques, Uniwersytet w Lille, Francja

Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, prawo parlamentarne, prawo konstytucyjne Francji.

Monografie:

 1. Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, s. 335.
 2. Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 246.
 3. współautorstwo M. Kruk, M. Laskowska, J. Zaleśny, M. Godlewski, M. Olszówka, Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 355.

Redakcja monografii:

 1. współredakcja J. Wawrzyniak, Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011, s. 360
 2. współredakcja J. Wawrzyniak, Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010, s. 230

Publikacje w języku obcym:

 1. Élection présidentielle en République de Pologne en temps d’épidémie, Lettre de l’Est 2020, nr 19, s. 10-15,
 2. Pologne, [w:] Les partis politiques, oddany do druku: Les Cahiers du ForInCIP nr 4, (red.) J. P. Derosier, LexisNexis, Paryż 2019, s. 263-281.
 3. Pologne, [w:] L’initiative de la loi, Les Cahiers du ForInCIP nr 3, (red.) J. P. Derosier, LexisNexis, Paryż 2018, s. 255-278.
 4. Pologne, [w:] La désignation des gouvernants, Les Cahiers du ForInCIP nr 2, (red.) J. P. Derosier, LexisNexis, Paryż 2017, s. 269-294.
 5. Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, współautorstwo j.w.
 6. Sources d’inspiration de la constitution de la République de Pologne de 1997, [w:] Les voyages du Droit. Mélanges en l’honneur de Dominique Breillat, L.G.D.J, Poitiers 2011, s. 369-377.

Podręczniki i rozdziały w podręcznikach:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, (red.) M. Kruk, Dom Wydawniczy ELIPSA, wyd. 1, Warszawa 2006, s. 262-282; wyd. 2, Warszawa 2008, s. 279-299
 2. Europejski Trybunał Praw Człowieka, [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, (red.) M. Kruk, Dom Wydawniczy ELIPSA, wyd. 1, Warszawa 2006, s. 309-330; wyd. 2, Warszawa 2008, s. 325-348

Komentarze:

 1. Komentarz do artykułów: 27, 28, 29, 34, 36, [w:] Konstytucja RP. Komentarz. Tom I, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 2. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, opracowanie następujących haseł: do art. 18: małżeństwo; ochrona i opieka macierzyństwa; ochrona i opieka małżeństwa; ochrona i opieka rodzicielstwa; ochrona i opieka rodziny; do art. 48: prawa rodzicielskie; do art. 71: prawo do szczególnej opieki dla kobiet ciężarnych i matek; prawo do szczególnej opieki rodzin w trudnej sytuacji; dobro rodziny; do art. 72: ochrona praw dziecka.

Publikacje w książkach w języku polskim:

 1. współautorstwo M. Laskowska, Kontrola dopuszczalności projektu ustawy, [w:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, P. Radziewicz (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 33-76
 2. współautorstwo M. Laskowska, Instytucja poprawki legislacyjnej a kontrola legalności ustawy, [w:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, P. Radziewicz (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 127-162
 3. Dylematy wokół obywatelskiego „prawa do referendum”, [w:] Konstytucja. Rząd. Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, (red.) P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 135-152.
 4. Kilka uwag o zmianach Konstytucji V Republiki Francuskiej, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, (red.) S. Bożyk, Białystok 2013, s. 327-335
 5. Konstytucyjna koncepcja mandatu parlamentarnego w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, (red.) M. Kruk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 89-96
 6. Sfery działalności posła-przedstawiciela, [w:] Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, (red.) M. Kruk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 335-371
 7. Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej, [w:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K. Kubuj, J. Wawrzyniak, SCHOLAR, Warszawa 2011, s. 87-110
 8. Odpowiedzialność karna prezydenta V Republiki Francuskiej, [w:] 50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego, (red.) M. Granat, K. Wojtyczek, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 119-136
 9. Zgłaszanie poprawek do projektu ustawy budżetowej, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, t. I, s. 474-483
 10. Tryb zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej (zagadnienia proceduralne), [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, (red.) K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010, s. 55-71
 11. Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodową? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, (red.) M. Laskowska, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 468-474
 12. Zasady zmiany konstytucji Księstwa Monako, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, (red.) R. Grabowski, S. Grabowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 233-239
 13. Konstytucyjne podstawy uczestnictwa państwa w integracji europejskiej na tle porównawczym, [w:] Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasady współczesnego państwa prawnego. Zagadnienia wybrane, (red.) M. Kruk, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006, s. 63-98
 14. Marszałek Sejmu na straży jakości ustaw, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2005 s. 61-84.
 15. Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, [w:] Polska w Unii Europejskiej. XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, (red.) M. Kruk, J. Wawrzyniak, Zakamycze, Kraków 2005, s. 121-139
 16. Wpływ francuskiej Rady Stanu na kształt prawa w państwie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Wojciecha Sokolewicza , pt.: „Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-prawo-praktyka: prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin”, (red.) M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 439-452
 17. Francja, [w:] Parlamenty a integracja europejska, (red.) M. Kruk, E. Popławska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 147-162
 18. Reformowanie sądownictwa i prokuratury, [w:] Druga fala polskich reform, (red.) L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 249-277
 19. współautorstwo E. Tokarczyk, Prawa ucznia w prawie oświatowym, w świetle podstawowych standardów międzynarodowych, [w:] Prawa ucznia w szkole, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1996, s. 117-158

Publikacje w czasopismach naukowych w języku polskim:

 1. Problematyka zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej, Państwo i Prawo 2018, z. 12
 2. Opinia prawna w sprawie wykładni art. 24 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych (BAS) 2016, nr 1, s. 183-186
 3. Opinia w sprawie zasad wyznaczania początku kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej, Zeszyty Prawnicze BAS 2016, nr 2, s. 52-60
 4. Opinia prawna na temat utraty przez partie polityczne prawa do otrzymywania subwencji z budżetu państwa w myśl art. 38d ustawy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Zeszyty Prawnicze BAS 2015, nr 2, s 86-93
 5. Opinia prawna na temat wykładni art. 134 ust. 4 Konstytucji RP w zakresie rozumienia zwrotu „na czas wojny”, Zeszyty Prawnicze BAS 2015, nr 2, s 103-110
 6. Opinia prawna w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 4, s. 122-133
 7. W sprawie zmiany regulaminu Sejmu w celu umożliwienia kandydatowi na Prezesa Rady Ministrów udziału w debacie nad wnioskiem w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 1 Konstytucji, Przegląd Sejmowy 2014, nr 6, s. 93-97
 8. Opinia prawna w sprawie interpretacji art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu w świetle wątpliwości przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 3, s. 73-78
 9. Opinia prawna na temat właściwości Państwowej Inspekcji Pracy do badania przesłanek nierównego traktowania zawartych w ustawie z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 2, s. 237-246
 10. Opinia prawna w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej posła będącego jednocześnie adwokatem, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 2, s. 221-230
 11. W sprawie zakresu obowiązywania immunitetu materialnego przysługującego posłowi Bartoszowi Arłukowiczowi w kontekście jego wystąpienia podczas rozpatrywania wotum nieufności wobec niego jako urzędującego ministra, Przegląd Sejmowy 2014, nr 5, s. 109-114
 12. Recenzja książki Ł. Jakubiaka, Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Kraków 2012, Przegląd Sejmowy 2014, nr 5, s. 178-189
 13. W sprawie statusu i uprawnień osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy, Przegląd Sejmowy 2014, nr 2, s. 107-115
 14. Opinia prawna w sprawie stosowania art. 9a ust. 2 ustawy o Trybunale Stanu wobec dziennikarza wezwanego przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej w charakterze świadka, Przegląd Sejmowy 2014, nr 1, s. 126-130
 15. Priorytetowe pytania prawne francuskich sądów o zgodność z konstytucją, Przegląd Sejmowy 2014, nr 1, s. 79-93
 16. Opinia prawna w sprawie możliwości udziału w referendum lokalnym osób nieposiadających zameldowania na pobyt stały, w świetle art. 3 ustawy o referendum lokalnym, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 4, s. 81-84
 17. Opinia prawna na temat wykładni art. 70 ust. 2 regulaminu Sejmu, Zeszyty Prawnicze BAS, 2013, nr 2, s. 68-72
 18. W sprawie wykładni pojęcia z art. 37 ust. 2 regulaminu Sejmu „projekty ustaw […] regulujące ustrój i właściwość władz publicznych”, Przegląd Sejmowy 2013, nr 3, s. 121-126
 19. Dwuizbowość parlamentu. Rozwiązania ustrojowe przyjęte w Konstytucji RP z 1997 r., Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 4, s. 238-246
 20. Opinia prawna na temat opiniowania zgodności z prawem Unii Europejskiej prawa stanowionego przez parlament francuski, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 168-181
 21. Opinia prawna na temat wykładni art. 163a ust. 2 regulaminu Sejmu, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 2, s. 67-71
 22. W sprawie decyzji Rady Europejskiej z dnia 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE oraz procedury jej ratyfikacji, Przegląd Sejmowy 2012, nr 2, s. 160-164
 23. Opinia prawna na temat aspektów konstytucyjnych projektu Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do traktatu z Lizbony, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, nr 4, s. 130-144
 24. Decyzja francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony w świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiej, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 2(46), s. 37-58
 25. Opinia prawna na temat kontroli konstytucyjności prawa wtórnego Wspólnot/Unii Europejskiej na przykładzie Francji, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, nr 3, s. 63-78
 26. W sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 6, s. 139-145
 27. Na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, Przegląd Sejmowy 2011, nr 6, s. 125-130
 28. Na temat dopuszczalności i zgodności z prawem projektu dezyderatu w sprawie kontroli organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego sił zbrojnych w latach 2005-2010, Przegląd Sejmowy 2011, nr 5, s. 104-115
 29. W sprawie trybu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r., Przegląd Sejmowy 2011, nr 4, s. 124-131
 30. Glosa do decyzji Rady Konstytucyjnej z dnia 30 maja 2000 r. (nr 2000-429 DC), Przegląd Sejmowy 2010, nr 6, s. 168-174
 31. W sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikowania umowy międzynarodowej, Przegląd Sejmowy 2009, nr 1, s. 157-164
 32. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku na tle zasad konstytucjonalizmu europejskiego, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2009, nr 1(8), s. 54-70
 33. Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej, Przegląd Sejmowy 2008, nr 6, s. 71-86
 34. Nota bibliograficzna, L’Etat et le droit d’Est en Ouest. Mélanges offerts au Professeur Michel Lesage. Société de législation comparé, Paris 2006, Przegląd Sejmowy 2008, nr 1, s. 213-217
 35. W sprawie możliwości przesłuchania przez komisję śledczą w charakterze świadka niektórych osób, Przegląd Sejmowy 2008, nr 1, s. 117-123
 36. Zgłaszanie poprawek do projektu ustawy budżetowej, Zeszyty Prawnicze BAS, 2007, nr 3, s. 9-19. Artykuł opublikowany także w zbiorze pt. Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, t. I, s. 474-483
 37. Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec sądów, Przegląd Sejmowy 2007, nr 1, s. 21-34
 38. Przejęcie przez inny organ kompetencji Marszałka Sejmu dotyczących ustalania porządku dziennego posiedzenia, Zeszyty Prawnicze BAS, nr 4-2006/1-2007, s. 35-41
 39. Rola Marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2(42), s. 12-35
 40. Nowe oblicze Europy. Reformy prawne i polityczne w Unii Europejskiej (Cykl seminariów w 2002 r.), Państwo i Prawo 2003, z. 4, s. 115-116
 41. Francja: Odpowiedzialność karna Prezydenta V Republiki Francuskiej (glosa do orzeczenia Sądu Kasacyjnego z dnia 10 października 2001), Przegląd Sejmowy 2002, nr 3, s. 119-122
 42. Technika podejmowania rozstrzygnięć przez sądy konstytucyjne (Konferencja naukowa, Bruksela, 6-7 XII 2001), Państwo i Prawo 2002, z. 5, s. 101-102
 43. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka (Spotkanie naukowe, Warszawa, 22 III 2002), Państwo i Prawo 2002, z. 6, s. 91-92
 44. Implementacja prawa wspólnotowego. (Próba definicji), Prawo i Życie 2001, nr 10
 45. Miejsce prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji, Studia Prawnicze 2001, nr 3-4, s. 175-185
 46. Zasada laickości we Francji, Prawo i Życie, 2001, nr 1, s. 56-61
 47. Nota bibliograficzna: Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), (red.) F. Rymarz, Warszawa 2000; Państwo i Prawo 2000, z. 8, s. 97-98
 48. Kamienie milowe (Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka w orzecznictwie sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego), Prawo i Życie 2000, nr 5, s. 22-27
 49. Artykuł 41 Konstytucji francuskiej z 1958 roku – kilka uwag na tle książki E. Olivy: „L’article 41 de la Constitution du 4 octobre 1958. Initiative législative et Constitution. (Economica – PUAM, 1997), Przegląd Sejmowy 2000, nr 1, s. 40-50
 50. Konstytucja V Republiki Francuskiej z 1958 roku wobec Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego 1999, nr 1(5), s. 43-60