Dr hab. Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Poznańskie Centrum Praw Człowieka
Adiunkt
email: k.sekowska-kozlowska@inp.pan.pl

Doktor habilitowana nauk prawnych; adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; członkini komitetu redakcyjnego PWPM (Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego); członkini Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, sprawozdawczyni Oxford Reports on International Human Rights Law; ekspertka Komisji Europejskiej i Rady Europy.


Zainteresowania badawcze:

 • międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć (m.in. przemoc wobec kobiet, ochrona praw reprodukcyjnych, działania pozytywne; dyskryminacja a stereotypy dotyczące płci)

 • Udział w projektach badawczych:

  • Wykonawca: “Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka”, NCN OPUS, 2019/33/B/HS5/01634, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2020-2022)
  • Wykonawca: projekt „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019)
  • Główny wykonawca: projekt „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”, NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2013-2016)
  • Wykonawca: projekt „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych”, NCN OPUS, 2012/05/B/HS5/00544, kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia (2013-2018)
  • Wykonawca: projekt „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych”, KBN NN110 193534, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2008-2011)

  Wybrane publikacje

  Monografie / Books:

  1. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń: TNOiK 2011, ss. 380.

  Redakcja / Editing:

  1. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. SękowskaKozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
  2. L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, Warszawa: Wolters Kluwer 2013;
  3. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska i K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa: Wolters Kluwer 2009;
  4. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski przy współpracy A. Bodnara, K. SękowskiejKozłowskiej i A. Gliszczyńskiej (red.) Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – aspekty prawne i społeczne, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2009.

  Artykuły w czasopismach naukowych / Articles:

  1. K. Sękowska-Kozłowska, A tough job: recognising access to abortion as a matter of equality. A commentary on the views of the UN Human Rights Committee in cases Mellet v. Ireland and Whelan v. Ireland, Reproductive Health Matters 2018, Vol. 26, No 54;
  2. K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy dotyczące seksualności i społecznej roli kobiet jako przyczyna naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25.07.2017 r., 17484/15, Carvalho Pinto de Sousa Morais przeciwko Portugalii, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2;
  3. K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy dotyczące płci a przemoc wobec kobiet w dorobku prawnomiędzynarodowym. Od identyfikacji do kształtowania instrumentów prawnych, Studia Prawnicze 2016 nr 2;
  4. N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski, Acta Iuris Stetinensis nr 12 (2015);
  5. K. Sękowska-Kozłowska, The Role of Non-governmental Organisations in Individual Communication Procedures before the UN Human Rights Treaty Bodies, Czech Yearbook of International Law, Volume V, 2014;
  6. K. Sękowska-Kozłowska, Ściganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – Konwencja Stambulska a polskie prawo, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013 nr 7;
  7. K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowy mechanizm kontrolny Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Studia Prawnicze 2013, nr 2;
  8. K. Sękowska-Kozłowska, Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, Przegląd Strategiczny 2013. nr 1;
  9. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zaległości ratyfikacyjne Polski w dziedzinie praw człowieka, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 3;
  10. K. Sękowska-Kozłowska, Przymusowa sterylizacja kobiety romskiego pochodzenia – glosa do wyroku ETPC z 8.11.2011 r. w sprawie V.C. v. Słowacja (skarga nr 18968/07), Europejski Przegląd Sądowy 2012/6;
  11. K. Sękowska-Kozłowska, Zakres zobowiązań stron Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Studia Prawnicze 2012, nr 1;
  12. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka, Państwo i Prawo 2011, nr 5
  13. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Opinia w sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych, Przegląd Sejmowy 2010, nr 3;
  14. K. Sękowska-Kozłowska, Kontrola implementacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol VII, 2009, nr 2;
  15. K. Sękowska, Kryteria oceny czasu trwania postępowania sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy 2007, nr 1;
  16. K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 20. 03. 2007 w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03, Państwo i Prawo 2007, nr 10.

  Rozdziały w publikacjach zbiorowych / Chapters:

  1. K. Sękowska-Kozłowska, Art. 2 ust. 2. Zakaz dyskryminacji [w:] A. HernandezPołczyńska, Z. Kędzia (red.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018;
  2. K. Sękowska-Kozłowska, Art. 3. Równość praw mężczyzn i kobiet [w:] A. HernandezPołczyńska, Z. Kędzia (red.) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018;
  3. K. Sękowska-Kozłowska, O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. Komitet Praw Człowieka a aborcja [w:] G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska (red.) O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters Kluwer 2017;
  4. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
  5. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Ochrony Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich Rodzin, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
  6. K. Sękowska-Kozłowska, Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
  7. K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck, 2017;
  8. K. Sękowska-Kozłowska, Funkcjonowanie procedury sprawozdawczej do Komitetu do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do Polski, [w:] R. Wieruszewski (red.), Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, Warszawa: Beck 2017;
  9. K. Sękowska-Kozłowska, Stosowanie perspektywy płci w procesie udzielania pomocy humanitarnej [w:] Grzebyk P., Mikos-Skuza E. (red.) Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa 2016;
  10. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Ocena stanu przestrzegania praw człowieka w azjatyckich i pozaeuropejskich byłych republikach Związku Radzieckiego na forum Rady Praw Człowieka ONZ [w:] Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red. Jaskiernia J., Spryszak K., Toruń 2016;
  11. K. Sękowska-Kozłowska, Stereotypy a przemoc wobec kobiet w świetle standardów prawnomiędzynarodowych [w:] A. Domińczak, U. Nowakowska, K. Sękowska Kozłowska, Temida pod lupą. Stereotypy w sądzie w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet, Warszawa 2016;
  12. N. Buchowska, K. Sękowska-Kozłowska, Obowiązek weryfikacji przez państwo podręczników szkolnych w celu wyeliminowania stereotypów związanych z płcią i prowadzenia edukacji na rzecz równości płci – analiza prawnomiędzynarodowa [w:] Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1, Warszawa 2016;
  13. K. Sękowska-Kozłowska, Zakres ochrony małżeństw jednopłciowych w świetle praktyki Komitetu Praw Człowieka ONZ [w:] K. Motyka (red.) Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin 2016;
  14. K. Sękowska-Kozłowska, Wokół kontrowersji związanych z przystąpieniem Polski do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [w:] J. Wojnowska-Radzińska (red.) Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym. Narracje interdyscyplinarne, Poznań-Kalisz 2014;
  15. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, The Acceptability of Using Gender Quotas on Corporate Boards in Light of International Law and the Constitution of the Republic of Poland, [w:] L. Bosek, B. Makowicz, M. Romanowski (red.) Konferencja Parytety płci w spółkach prawa handlowego. Gender quotas in commercial law companies, Warszawa 2014;
  16. K. Sękowska-Kozłowska, Status organizacji pozarządowych w postępowaniach skargowych przed traktatowymi organami ochrony praw człowieka ONZ, [w:] B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013;
  17. K. Sękowska-Kozłowska, Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne – między tworzeniem standardów a skuteczną ochroną ofiar [w:] W. Klaus (red.) Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013;
  18. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, NHRI in Poland: As good as it gets?,[w:] National Human Rights Institutions in Europe. Comparative, European and International Perspectives, red. J. Wouters, K. Meuwissen, Intersentia, 2013;
  19. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 2. Implementacja porządku krajowego. Zakaz dyskryminacji [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  20. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 3. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  21. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 11. Zakaz więzienia za długi, [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  22. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Artykuł 14. Prawa do sądu [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  23. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 17. Prawo do prywatności [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  24. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 23. Ochrona małżeństwa i rodziny [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  25. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 24. Prawa dziecka [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  26. K. Sękowska-Kozłowska, Artykuł 26. Równość wobec prawa i równość ochrony prawnej [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012;
  27. K. Sękowska-Kozłowska, Ewolucja funkcji orzecznictwa organów traktatowych ONZ w dziedzinie praw człowieka [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, tom VI, red. B Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2010;
  28. K. Sękowska-Kozłowska, Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008;
  29. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Zakres wpływu międzynarodowych organów kontrolnych na status prawny jednostki w Polsce – wybrane problemy [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008;
  30. K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 20. 03. 2007 w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03, Państwo i Prawo 2007/10;
  31. A. Gliszczyńska, K. Sękowska, R. Wieruszewski, The Abolition of the Death Penalty in Poland [w:] The Death Penalty in the OSCE Area: Background Paper 2006 (wersja angielsko- i rosyjskojęzyczna);
  32. K. Sękowska, Zasada równości praw kobiet i mężczyzn w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.

  Recenzje/Reviews:

  1. Recenzja książki Ch. Nikolaidis, The Right to Equality in European Human Rights Law. the Quest for Substance in the Jurisprudence of the European Courts, Routledge, London&New York 2015, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. XIII, 2015,
  2. Recenzja książki M. Niełacznej, Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją, Europejski Przegląd Sądowy 2012/2,
  3. Recenzja książki M. Wyrzykowskiego i A. Bodnara, Przekonania moralne władzy publicznej a wolność jednostki, Państwo i Prawo, 2008/11,
  4. Recenzja książki G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania, Studia Europejskie 2006/1,
  5. Recenzja książki A. Bieńczyk-Missali Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Sprawy Międzynarodowe 2006/2, The Polish Quaterly of International Affairs, Spring 2006 (Volume 15 No. 2), (wersja anglojęzyczna).

  Sprawozdania/Conference reports:

  1. K. Sękowska-Kozłowska, „Sprawozdawczość Polski przed organami ochrony praw człowieka ONZ: diagnoza i rekomendacje” – sprawozdanie z seminarium eksperckiego, Państwo i Prawo 2016/12;
  2. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z konferencji „Promowanie praw kobiet w Polsce i Rosji”, Państwo i Prawo 2013/9;
  3. K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – problemy i wyzwania prawa”, Państwo i Prawo 2009/3;
  4. K. Sękowska-Kozłowska, Sprawozdanie z XV edycji kursu „Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka” („International Protection of Human Rights”), Państwo i Prawo 2007/5.

  Artykuły prasowe/Press articles:

  1. A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Polska przed Radą Praw Człowieka ONZ, Rzeczpospolita z dn. 19. 06. 2008;
  2. K. Sękowska, Komitet ONZ: nie najlepsza sytuacja kobiet, Rzeczpospolita z dn. 16.03.2007;
  3. K. Sękowska, Odmowa aborcji narażająca na zbyt wielkie cierpienia, Rzeczpospolita z dn. 16.01.2006.

  Publikacje internetowe/Online publications:

  1. K. Sękowska-Kozłowska, O poszanowaniu praw i wolności kobiet i dziewcząt
  2. K. Sękowska-Kozłowska, R. Wieruszewski, Przemoc wobec kobiet a polskie tradycje i zwyczaje

  Strona internetowa PHRC