dr Katarzyna Strąk

Kontakt:
tel. (22) 657-28-85
email: katarzyna.strak@inp.pan.pl
dyżur: poniedziałki, godz. 13.00-14.00, pok. 216

Aktualna afiliacja naukowa

Instytut Nauk Prawnych PAN

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Dr Katarzyna Strąk ukończyła prawo na WPiA UW i Iberystykę na Wydziale Neofilogii UW. Od 2015 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Europejskiego INP. W latach 2013-2014 realizowała projekt naukowy “Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest stypendystką Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu (02.2017). W 2018 r. pracowała jako ekspert Komisji Europejskiej przy ocenie wniosków grantowych w programie Horyzont 2020, a w 2019 r. jako ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Obecnie (2020-2022) realizuje projekt naukowy „Selected Issues of Polish Return Law and Practice”, finansowany z programu DIALOG (MNiSW).

Katarzyna Strąk ukończyła Wydział Neofilologii (Iberystyka) i Wydział Prawa i Administracji (Prawo) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W Instytucie pełni funkcję koordynatora ds. Festiwalu Nauki.

Prawo Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, prawa podstawowe, rynek wewnętrzny, obywatelstwo unijne. Stosowanie ustawy o cudzoziemcach.

Kierowane projekty naukowe

 • 27/06/2013-26/12/2014 – “Return policy of the European Union. Legal aspects” – kierownik projektu. Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy UMO-2012/07/N/HS5/01717.

Stypendia

 • 02/2017 – stypendium Instytutu Prawa Publicznego Porównawczego i Międzynarodowego Maxa Plancka w Heidelbergu

Inne

 • Ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020 (Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli).
 • Recenzent zewnętrzny w programie The LEaDing Fellows Postdocs Programme (Niderlandy).
 • Recenzent ad hoc dla Polish Review of International and European Law, Polish Yearbook of International Law.
 1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 2. Eurodac as an instrument of the Return Policy of the European Union, PRIEL 1/2018 (w druku)
 3. Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, EPS 3/2018
 4. Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego – system dubliński, w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. naukowa: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017
 5. Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej, EPS 12/2017
 6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników na podstawie ustawy o cudzoziemcach w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 7. Wspólne operacje powrotowe – rola FRONTEX-u, w: Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Lublin 2015
 8. Stosowanie zakazu ponownego wjazdu w świetle ustawy o cudzoziemcach – pierwsze doświadczenia i wstępne wnioski, w: Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013
 9. Wydalanie Romów, obywateli Unii Europejskiej – analiza przypadku, w: Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012
 10. “Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego określone przez państwa członkowskie” – glosa do wyroku ETS z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie – 145/09 Tsakouridis, EPS 1/2012
 11. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, red. A. Wróbel – komentarz do art. 77-80 TFUE, Warszawa 2012
 12. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, seria: System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik, tom XI cz. 2, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2011 (współautorstwo z E. Borawską- Kędzierską)
 13. K. Strąk, Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne, Warszawa 2019.
 14. K. Strąk, EURODAC as an instrument of the EU return policy, “Polish Review of International and European Law” 2018, vol. 7 no 1, s. 41-56.
 15. K. Strąk, Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 3, s. 18-24.
 16. K. Strąk, Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE – glosa do wyroku TS z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i 647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2017, nr 12, s. 38-43.
 17. K. Strąk, Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego – system dubliński [w:] G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017, s. 451-464.
 18. K. Strąk, Kary pieniężne nakładane na przewoźników na podstawie ustawy o cudzoziemcach w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015, s. 185-198.
 19. Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 20. Eurodac as an instrument of the Return Policy of the European Union, PRIEL 1/2018 (w druku)
 21. Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, EPS 3/2018
 22. Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego – system dubliński, w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. naukowa: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017
 23. Charakter prawny art. 78 ust. 3 TFUE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2017 r., sprawy połączone C-643/15 i C-647/15, Republika Słowacka i Węgry przeciwko Radzie Unii Europejskiej, EPS 12/2017
 24. Kary pieniężne nakładane na przewoźników na podstawie ustawy o cudzoziemcach w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 25. Wspólne operacje powrotowe – rola FRONTEX-u, w: Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Lublin 2015 Stosowanie zakazu ponownego wjazdu w świetle ustawy o cudzoziemcach – pierwsze doświadczenia i wstępne wnioski, w: Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013
 26. Wydalanie Romów, obywateli Unii Europejskiej – analiza przypadku, w: Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012 “Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego określone przez państwa członkowskie” – glosa do wyroku ETS z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie – 145/09 Tsakouridis, EPS 1/2012 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, red. A. Wróbel – komentarz do art. 77-80 TFUE, Warszawa 2012
 27. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, seria: System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik, tom XI cz. 2, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2011 (współautorstwo z E. BorawskąKędzierską)