Konferencja – XX lat ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN serdecznie zaprasza na konferencję organizowaną 28 października 2021 r. w formule online pt. „XX lat ustawy o dostępie do informacji publicznej – podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja, której można dokonać pod adresem: Link.

Osobom zarejestrowanym zostanie wysłany link tuż przed konferencją.


Konferencja organizowana z okazji 20 rocznicy uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. ma skonfrontować założenia ustawodawcy z praktyką stosowania ustawy, która rozwinęła się przez dwie dekady. Szczególna rola w tym zakresie przypadła orzecznictwu sądów administracyjnych. Założeniem konferencji jest pokazanie zarówno spojrzeń generalnych i przekrojowych, jak również analiza szczegółowych zagadnień stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pewnym podsumowaniem ma być ostatni panel dyskusyjny poświęcony perspektywom rozwoju prawa do informacji publicznej i odpowiedzi na pytanie, czy nowa ustawa o dostępie do informacji publicznej jest potrzebna. Konferencja poświęcona będzie pamięci prof. Teresy Górzyńskiej, prekursora polskiego prawa do informacji publicznej oraz wieloletniego kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN.
Program konferencji dostępny jest tutaj.

Planowana konferencja stanowi również kontynuację dotychczasowego dorobku konferencyjnego i publikacyjnego Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN. Ponad dekadę lat temu INP PAN zorganizował konferencję poświęconą ówczesnej sytuacji prawa dostępu do informacji publicznej. Wymiernym skutkiem tamtej konferencji była publikacja pokonferencyjna. Zarówno sama konferencja jak i publikacja okazały się dużym sukcesem wskazując, że problematyka stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno badaczy jak i praktyków prawa administracyjnego.

Publikacja z tamtej konferencji dostępna jest tutaj.


Bazując na naszych doświadczeniach z poprzedniej konferencji chcielibyśmy zaproponować wspólną dyskusję nad aktualnym stanem prawa dostępu do informacji publicznej AD 2021.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z innymi publikacjami będącymi rezultatem organizowanych przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN konferencji naukowych:
Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa.
Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli.
Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych.
Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011.
Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019.

Program konferencji:

1) Otwarcie konferencji
dr hab., prof. INP PAN Celina Nowak, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN


2) Wykład wprowadzający
Potrzeba „ustawy matki” – dostęp do informacji publicznej w poglądach Profesor Teresy Górzyńskiej
dr hab., prof. INP PAN Grzegorz Sibiga, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN


3) Panele:

Panel I Ustawa o dostępie do informacji publicznej po 20 latach od uchwalenia – próba podsumowania

Referaty: Czy funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej spełniło założenia jej twórców? adw. Jan Stefanowicz, ekspert Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów (2000-2001)

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w kształtowaniu prawa do informacji publicznej
dr hab., prof. UKSW Małgorzata Jaśkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rola i znaczenie zwrotów niedookreślonych w praktyce realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Ustawa o dostępie do informacji publicznej – czy gwarantuje pozyskiwanie informacji przez prasę?  Ocena dziennikarza.
red. Sławomir Wikariak, Dziennik Gazeta Prawna

Panel II Węzłowe problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej

Referaty:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
dr hab., prof. UKSW Bartosz Majchrzak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Granice prawa dostępu do informacji publicznej w świetle Konstytucji
prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz, Uniwersytet Jagielloński

Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej
dr hab., prof. UKSW Agnieszka Piskorz–Ryń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prawo do informacji publicznej a prawo do ochrony danych osobowych – rzeczywista czy iluzoryczna kolizja?
dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Gdański

Czy prawo do informacji publicznej może zastąpić uprawnienia informacyjne strony z k.p.a.? dr hab., prof. INP PAN Mateusz Błachucki, Instytut Nauk Prawnych PAN

Karnoprawna ochrona prawa dostępu do informacji publicznej
dr hab., Michał Rusinek, Uniwersytet Jagielloński

Biuletyn Informacji Publicznej dzisiaj – anachronizm prawny i informatyczny czy wciąż przydatna instytucja?
Sylwester Szczepaniak, Instytut Nauk Prawnych PAN

Panel III – dyskusyjny Czy potrzebujemy nowej ustawy o dostępie do informacji publicznej?
Moderator: dr hab., prof. INP PAN Grzegorz Sibiga (INP PAN

Uczestnicy:
Krzysztof Izdebski (Open Contracting Partnership)
red. Sławomir Wikariak (Dziennik Gazeta Prawna)
dr hab., prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz (Uczelnia Łazarskiego)
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik (Najwyższa Izba Kontroli)

Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie – z wystąpieniem lub bez – przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracji. Zaplanowany czas na prezentację każdego referatu wynosi 15 minut. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy zgłaszaniu wystąpień. Zgłoszenia udziału w Kongresie – z wystąpieniem lub bez – przyjmowane będą do 30 czerwca 2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą najciekawsze wystąpienia. Wstępny program Kongresu zostanie opublikowany w połowie sierpnia br. Zapraszamy do udziału w kongresie.


Rejestracji dokonuje się indywidualnie. Jeśli dwie osoby lub więcej zamierzają zgłosić wspólny referat, wszyscy współautorzy powinni indywidualnie zgłosić swój udział w Kongresie i wnieść stosowną opłatę konferencyjną. Podczas rejestracji wystarczy, że jeden ze współautorów referatu w formularzu doda tytuł i abstrakt wystąpienia. Pozostali mogą podać jedynie tytuł wystąpienia wraz z nazwiskami współautorów, a w polu “Abstrakt wystąpienia” mogą odwołać się do nazwiska osoby, która zamieściła pełny tytuł oraz pełny abstrakt wystąpienia.


AKTUALIZACJA: Zgłoszenia udziału z referatem przyjmowane były do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia biernego uczestnictwa przyjmowane są do 15 września 2019 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji udziału za pośrednictwem formularza oraz niezwłocznego wniesienia opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna za udział w Kongresie Kryminologicznym wynosi: 50 zł dla studentów, 150 zł dla doktorantów oraz 300 zł dla pozostałych uczestników. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają przerwy kawowe (bez lunchu), udział w przyjęciu wieczornym w dniu 25 września 2019 r. oraz materiały konferencyjne. Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto bankowe INP PAN o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 . W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Kongres Kryminologiczny”.