dr hab. Monika Domańska

Kontakt:
email: monikaewadomanska@gmail.com
dyżur: poniedziałki, godz. 14.00-16.00, pok. 216 (dawny 220)

Dr hab. Monika Domańska jest adiunktem w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN, w którym pracuje od 2006 r.

 • 2001 r. – tytuł magistra prawa uzyskany po zakończeniu studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska nosiła tytuł: Nadzór bankowy w prawie Unii Europejskiej.
 • 2011 r. – stopień doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 4.02.2011 r. Rozprawa doktorska pt. Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla.
 • 2020 r. – stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN z 26.06.2020 r. Jako osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o nadanie stopnia przedstawiono monografię pt. Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, opublikowaną nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, Warszawa 2019 r., ss. 433, ISBN – 978-83-8160-396-6.

Zatrudniona w INP PAN od 2007 r., obecnie w Zakładzie Prawa Europejskiego. W 2011 r. została radcą prawnym; tytuł zawodowy otrzymany uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zainteresowania naukowo badawcze dr hab. Moniki Domańskiej koncentrują się wokół zagadnień związanych ze stosowanie i wykonywaniem prawa UE w krajowych systemach prawnych, zaś szczególną uwagę badawczą skupia na sądowym stosowaniu prawa unijnego oraz ochronie praw człowieka – a w tym zakresie – również szeroko pojętym prawie antydyskrymiancyjnym. W 2019 r. opublikowała pierwszą w Polsce monografię poświęconą w całości zagadnieniu tzw. dyskryminacji wielokrotnej (Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium). Przedmiotem badań naukowych, których wnioski publikuje na bieżąco w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, objęte są również zagadnienia dotyczące ochrony praw podstawowych jednostek oraz grup szczególnie wrażliwych.

Zainteresowania badawcze koncentrują się także na problematyce konstytucjonalizmu europejskiego, w ramach którego szczególnej analizie poddawane są zagadnienia dotyczące tożsamości narodowej i konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakowo intensywnie prowadzi badania również w zakresie krajowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy procedur cywilnych i administracyjnych. Jestem autorką ponad 100 publikacji.

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE), polskiej sekcji FIDE – International Federation for European Law.
 • Zastępca Redaktor Naczelnej Studiów Prawniczych, które jest wydawane przez INP PAN.
 • Członek zespołu badawczego w ramach Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa w INP PAN (Center for Research on Judicial Application of EU Law).
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo Inwestycyjne” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
 • Laureatka – razem z dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN, i dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – konkursu „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” organizowanego przez MNiSzW. Badania prowadzone od 2019 r. – obecnie.

Monografie:

 1. Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Warszawa 2014, ss. 404, ISBN-978-83-264-3302-3.
 2. Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, Warszawa 2019, ss. 433, ISBN – 978-83-8160-396-6.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Komentarz do art. 157 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. T. II, (red.) A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, s. 956-986.
 2. Multiple discrimination as a European issue. Romani women perspective [w:] Europe of Founding Fathers: Investment in the common future, (red.) M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, s. 421-428.
 3. Zwielokrotniona opresja, czyli dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno kryterium. Wyzwania prawa europejskiego [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. nauk. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 407 – 415.
 4. “Angemessene Vorkehrungen“ im Recht der Europäischen Union und ihr Verhältnis zum Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung [w:] Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften. Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, (red.) C. D. Classen, B. Łukańko, D. Richter, BWV, s. 53-64.
 5. Transatlantycka lekcja prawa antydyskryminacyjnego – wybrane zagadnienia [w:] Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, (red. nauk.) J. Jaskiernia, Toruń 2015, s. 367-383.
 6. Konkurencja czy komplementarność standardów? Zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w na tle orzecznictwa TSUE i ETPCz [w:] Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Prof. Elżbiecie Dyni (red.) L. Brodowski, D. Kuźniar – Kwiatek, Rzeszów 2015, s. 43-53.
 7. Die Umsetzung europäischen Anti-Diskriminierungsrechts, insbesondere der Richtlinie 2000/78/EC“ [w:] Sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgrund, Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, (red.) C.D. Classen, D. Richter, B. Łukańko, Tübingen 2016, s. 121-134.
 8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle zagadnień prawa Unii Europejskiej [w:] Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polski, (red.) M. Taborowski, Warszawa 2016, s. 295-310.
 9. ”EU Cases” before the Polish Supreme Court. How Judgements of the Court of Justice influence the application of Law by the Supreme Court – Selected Issues [w:] Stosowanie prawa europejskiehgo w orzecznictwie sądowym. Application of the European Law in Jurisprudence, (red.) n. T. Grzybowski, M. Sarnowiec-Cisłak, Warszawa 2019, s. 181-191.
 10. „Sprawy unijne“ przed Sądem Najwyższym. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na stosowanie prawa przez Sąd Najwyższy – zagadnienia wybrane, [w:] Stosowanie prawa europejskiehgo w orzecznictwie sądowym. Application of the European Law in Jurisprudence, (red.) n. T. Grzybowski, M. Sarnowiec-Cisłak, Warszawa 2019, s. 27-37.
 11. Ein Gerichtshof für 28 Staaten. Wie der Europäische Gerichtshof die Europäische Union verbindet [w:] Reformprozesse der Europaischen Gerichtsbarkeit, (red.) B. Łukańko, A. Thiele, Mohr Siebeck 2019, s. 119- 131.
 12. §19. Wiek [w:] Prawo antydyskryminacyjne. Tom 6. System Prawa Unii Europejskiej, (red.) J. Maliszewska-Nienartowicz, Warszawa 2020, s. 354-383.

Artykuły i Glosy:

 1. Glosa do wyroku SN z 14.02.2013 r., III PK 31/12 (dyskryminacja pracownika; dochodzenie roszczeń odszkodowawczych), Państwo i Prawo 2016, nr 2, s. 131-138.
 2. Charakter pozycji ustrojowej asesora sądowego przed otrzymaniem votum a skutki procesowe wydawanych przez niego rozstrzygnięć, Temidium 2018, nr 2 (93), s. 39-43.
 3. Dopuszczalność zażalenia na postanowienie asesora sądowego, Biuletyn Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2018, nr 2, s. 25-33.
 4. People with disabilities as a vulnerable group. The concept of protection of rights of vulnerable groups, Białostockie Studia Prawnicze 2018, vol. 23, nr 4, s. 25-34.
 5. Przestrzeganie etyki opartej na religii lub przekonaniach jako przesłanka uzasadniająca odmienne traktowanie pracowników – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.09.2018 r. C-68/17, IR przeciwko JQ, Europejski Przegląd Sądowy 2019, nr 4, s. 32-38.
 6. Prawidłowe ustalenie liczby pracowników objętych zamiarem pracodawcy przeprowadzenia tzw. zwolnienia grupowego – perspektywa zgodności prawa krajowego ze standardem unijnym, Temidium 2019, nr 1 (96), s. 36-39.
 7. Grupa jednostek jako podmiot poszukujący ochrony w postępowaniu przed ETPC. Koncepcja ochrony praw grup wrażliwych, Studia Prawnicze 2019, nr 1, s. 35-71.
 8. The Application of EU Law by Polish Courts: General Remarks on 15 Years of Experience, Contemporary Central & East European Law 2019, Issue 1, s. 21-32.